Δημιουργία προϋπολογισμών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήσετε τους προϋπολογισμούς των πωλητών σας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία προϋπολογισμού είναι να υπάρχουν στοιχεία στην προηγούμενη χρήση. Αρχικά ορίστε τον ή τους πωλητές και στην συνέχεια επιλέξτε την κατηγορία (πωλήσεις, εισπράξεις ή παραγγελίες) για την οποία θα δημιουργήσετε τον προϋπολογισμό. Καθορίστε αν ο τρόπος υπολογισμού θα γίνει βάσει ποσοστού ή ποσού σε ετήσια ή μηνιαία βάση.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Ανάλογα με την επιλογή που έχετε κάνει συμπληρώστε τα ποσοστά ή τα ποσά διακύμανσης από την προηγούμενη χρήση σε ετήσια ή μηνιαία βάση. Αν η επιλογή σας είναι ο υπολογισμός να γίνει βάση ποσού σε ετήσια βάση ορίστε το μοντέλο κατανομής που θα χρησιμοποιηθεί, όπως αυτό έχει οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Μοντέλα κατανομής). Τα δεδομένα που εισάγετε εφαρμόζονται σε αυτά της προηγούμενης χρήσης και προκύπτει ο σχετικός προϋπολογισμός.

Στη συνέχει ορίζετε αν θα γίνει ή όχι ανανέωση των ήδη υπαρχόντων προϋπολογισμών. Για την ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Εκτέλεση».

Όταν ο προϋπολογισμός δημιουργείται για παραπάνω από ένα πωλητή, ο δοτός ετήσιος στόχος κατανέμεται κατά πωλητή, με βάση το ποσοστό συμμετοχής της στην προηγούμενη χρήση και στην συνέχεια αναλύεται κατά περίοδο με βάση το μοντέλο κατανομής που έχει επιλέξει ο χρήστης.

Τα αποτελέσματα της εργασίας εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία των προσώπων.

.

.