Υποκαταστήματα

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήσετε τον πίνακα με τα υποκαταστήματα της εταιρίας. Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής μετά την συμπλήρωση των στοιχείων επιλέγετε «Λίστα» και στην συνέχεια «Καταχώρηση», ενώ για την ακύρωση της επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

.

«Γενικά»

Σελίδα «1»

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του υποκαταστήματος. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του υποκαταστήματος. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Ενεργό: Σε περίπτωση που το υποκατάστημα δεν λειτουργεί επιλέξτε το πεδίο για να μεταβάλλεται την τιμή του σε «Όχι».
 Έδρα εταιρίας: Επιλέξτε το πεδίο μεταβάλλοντας την τιμή του σε «Ναι» αν το υποκατάστημα δηλώνει την έδρα της εταιρίας.
 Ημέρες λειτουργίας: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα τις ημέρες λειτουργίας του υποκαταστήματος.
 Λογαριασμός: Εισάγετε τον λογαριασμό λογιστικής που συνδέεται με το υποκατάστημα επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Λογιστική – Γενική λογιστική – Στοιχεία λογαριασμών).
 Συνθετικό σειρών:Εισάγετε το συνθετικό των σειρών των παραστατικών που αφορούν το συγκεκριμένο υποκατάστημα.
 Default αποθ. χώρος: Εισάγετε τον προκαθορισμένο αποθηκευτικό χώρο του υποκαταστήματος, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί την εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Αποθηκευτικοί χώροι).
 Default χαρτοφυλάκιο: Εισάγετε το προκαθορισμένο χαρτοφυλάκιο του υποκαταστήματος επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Αξιόγραφα – Χαρτοφυλάκια).
 Default πελάτης λιανικής: Εισάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό του πελάτη λιανικής του υποκαταστήματος, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
  Default συνταγράφος: Καθορίστε τον προτεινόμενο συνταγογράφο για τα παραστατικά του υποκαταστήματος. Το αντίστοιχο πεδίο στα παραστατικά συμπληρώνεται με τον όνομα του συνταγογράφου που ορίσατε, κατά την εισαγωγή συνταγογραφούμενου φυτοφαρμάκου.

.

Default σειρές

 Παραστατικά πωλήσεων: Εισάγετε την προκαθορισμένη σειρά των παραστατικών πώλησης του υποκαταστήματος, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Παραστατικά λιανικής: Εισάγετε την προκαθορισμένη σειρά των παραστατικών λιανικής πώλησης του υποκαταστήματος, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Παραγγελίες από πελάτες: Εισάγετε την προκαθορισμένη σειρά των παραγγελιών από πελάτες του υποκαταστήματος, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Παραστατικά ταμείου: Εισάγετε την προκαθορισμένη σειρά των παραστατικών ταμείου του υποκαταστήματος, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Παραστατικά αγορών: Εισάγετε την προκαθορισμένη σειρά των παραστατικών αγοράς του υποκαταστήματος, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.

.

Σελίδα «2»

 Παραγγελίες σε προμ/τές: Εισάγετε την προκαθορισμένη σειρά των παραγγελιών σε προμηθευτές του υποκαταστήματος, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Παραστατικά αποθήκης: Εισάγετε την προκαθορισμένη σειρά των παραστατικών αποθήκης του υποκαταστήματος, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Επαναφορά default σειράς σε: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, σε ποια παραστατικά (πωλήσεων, αγορών, ταμείου κτλ) η εφαρμογή θα προτείνει την default σειρά μετά την καταχώρηση σειράς παραστατικού που δεν είναι η default.

.

Στοιχεία λογαριασμού Minagric

Για την υποβολή και εκτύπωση του εντύπου που αφορά την πώληση φυτοφαρμάκων συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.

 Όνομα χρήστη: Εισάγετε το όνομα χρήστη για την σύνδεση στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 Κωδικός καταστήματος: Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για την σύνδεση στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

.

Στα «Άλλα στοιχεία» εισάγετε την ημερομηνία ιδρύσεως του υποκαταστήματος και τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας.

.

.

Προηγούμενο

Τράπεζες