Πίνακες χρήστη 1 – 5

Με τις συγκεκριμένες εργασίες δημιουργείτε τους πίνακες χαρακτηριστικών που αφορούν την κατηγοριοποίηση των παραστατικών παραγωγής και των προδιαγραφών. Η τιμές των πινάκων χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων στις προδιαγραφές και στα παραστατικά παραγωγής.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν σε κάθε πίνακα είναι ο κωδικός και η περιγραφή.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

.