Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του βιβλίου, που περιλαμβάνει όλες τις κινήσεις των λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων που στα στοιχεία τους είναι συμπληρωμένο το πεδίο «Στήλες βιβλίων». Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να ορίσετε το εύρος των παραστατικών που θα περιλαμβάνει η εκτύπωση και αν θα εμφανίζονται οι στήλες με μηδενική αξία. Πρώτα εμφανίζονται οι λογαριασμοί εξόδων και μετά των εσόδων. Για κάθε παραστατικό προβάλλονται:

 ο κωδικός,
 ο κωδικός κίνησης,
 η αιτιολογία του παραστατικού και
 οι λογαριασμοί που ενημερώνει με τα αντίστοιχα ποσά.

Ο κωδικός του παραστατικού λειτουργεί σαν υπερσύνδεση για την προβολή του σχετικού παραστατικού Εσόδων – Εξόδων.

.

Προηγούμενο

Ευρετήριο

Επόμενο

Βιβλίο Εσόδων