Υπόλοιπα παρτίδων

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των υπολοίπων των παρτίδων ανά αποθηκευτικό χώρο. Μπορείτε να καθορίσετε αν η εκτύπωση θα περιλαμβάνει ή όχι και τις εγγραφές με μηδενικό υπόλοιπο.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Για κάθε είδος προβάλλονται: ο κωδικός, η περιγραφή και η μονάδα μέτρησης. Για κάθε παρτίδα του είδους εμφανίζονται:

 ο κωδικός,
 η ημερομηνία εισαγωγής,
 ο κωδικός και η επωνυμία του προμηθευτή,
 η ημερομηνία λήξης και
 η ποσότητα υπολοίπου, αναμενόμενων και δεσμευμένων.

.

Ο κωδικός των ειδών, των παρτίδων και των προμηθευτών λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

.