Στατιστική κατά περίοδο

Η εργασίας σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των στατιστικών στοιχείων των παγίων κατά περίοδο. Για κάθε πάγιο προβάλλονται: ο κωδικός, η περιγραφή, η μονάδα μέτρησης και η καθαρή αξία πωλήσεων ανά περίοδο.

.