Στοιχεία λογαριασμών

Η επιλογή σας επιτρέπει να καταχωρήσετε, να προβάλλετε και να διαγράψετε τους λογαριασμούς λογιστικής.

.

Ενότητα «Σταθερά»

Σελίδα «1»

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του λογαριασμού. Η μορφή του πρέπει να είναι αυτή που έχετε καθορίσει στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Γενική λογιστική). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Βοηθ. κωδικός: Εισάγετε τον βοηθητικό κωδικό του λογαριασμού. Η μοναδικότητα του εξαρτάται από την σχετική παράμετρο στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Γενική λογιστική).
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του λογαριασμού.
 Χαρακτηριστικό 1: Εισάγετε το πρώτο χαρακτηριστικό του λογαριασμού επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Λογαριασμοί – Χαρακτηριστικό 1). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Χαρακτηριστικό 2: Εισάγετε το δεύτερο χαρακτηριστικό του λογαριασμού επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Λογαριασμοί – Χαρακτηριστικό 2). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Λογιστική κατηγορία: Εισάγετε την λογιστική κατηγορία του λογαριασμού (πληροφόρησης, ενεργητικού, παθητικού, εσόδων, εξόδων, αποτελεσμάτων ή αναλυτικής) επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Είδος λογαριασμού: Εισάγετε το είδος του λογαριασμού (γενικός, ταμείου, τραπεζικός ή ειδικός) επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Νόμισμα: Εισάγετε το νόμισμα που παρακολουθείται ο λογαριασμός. Η εφαρμογή προτείνει το κύριο νόμισμα.
 Έλεγχος κινήσεων: Αν δεν επιθυμείτε να επιτρέπονται όλες οι κινήσεις στο συγκεκριμένο λογαριασμό, επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή από τον σχετικό πίνακα.
 Ελάχιστο υπόλοιπο: Εάν ο λογαριασμός είναι χρεωστικός, εισάγετε το ελάχιστο επιτρεπόμενο υπόλοιπο.
 Μέγιστο υπόλοιπο: Εάν ο λογαριασμός είναι πιστωτικός, εισάγετε το μέγιστο επιτρεπόμενο υπόλοιπο.
 Κινείται: Επιλέξτε το πεδίο μεταβάλλοντας την τιμή μου σε «ΝΑΙ» μόνο για τους τελευταίους σε βαθμό ανάλυσης λογαριασμούς. Για του μεγαλύτερους βαθμούς η τιμή του πεδίου πρέπει να είναι «Όχι».
 Μεταφέρεται: Καθορίστε αν το υπόλοιπο του λογαριασμού μεταφέρεται στην επόμενη χρήση ή όχι.
 Κατηγ. φορ. διαφορών: Εισάγετε την κατηγορία διαφορών φορολογικής βάσης που ανήκει ο λογαριασμός επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα όπως αυτές ορίζονται στην σχετική εργασία (Πίνακες – Γενική Λογιστική – Κατηγορίες φορ/κών διαφορών).
 Κατηγορία ΦΠΑ: Εισάγετε την κατηγορία ΦΠΑ του λογαριασμού επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Κατηγορίες ΦΠΑ).
 Λογ. ανοίγματος: Επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα εισάγετε τον λογαριασμό που θα αντικαταστάσει τον παρόντα κατά την μεταφορά υπολοίπων μετά το κλείσιμο χρήσης.
 Λογ. ΦΠΑ 39β: Επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα εισάγετε τον αντίστοιχο λογαριασμό που θα αντικαθιστά τον παρόντα στις εγγραφές λογιστικής σύμφωνα με το (ΠΟΛ.1214/2014).
 Αναλύεται: Καθορίζετε αν ο λογαριασμός αναλύεται, σε κέντρα κόστους, στην αναλυτική λογιστική. Εφόσον ο λογαριασμός κινείται μπορεί να πάρει τιμή «1-Ναι (αυτόματα)» ή «2-Ναι (επιλεκτικά)».

Αν η τιμή του πεδίου καθοριστεί «1-Ναι (αυτόματα)» και έχει αντικριζόμενο λογαριασμό και μοντέλο ανάλυσης με έναν τουλάχιστον λογαριασμό και 100% ανάλυση, τότε δημιουργείται αυτόματα το άρθρο αναλυτικής. Σε διαφορετική περίπτωση εμφανίζεται σχετική φόρμα για να συμπληρωθούν τα στοιχεία που λείπουν.

Αν η τιμή του πεδίου καθοριστεί «2-Ναι (επιλεκτικά)» κατά την καταχώρηση του λογαριασμού σε κάποια γραμμή ενός άρθρου, με σχετική έμμεση εργασία στο μενού των γραμμών, εμφανίζεται σχετική φόρμα για να συμπληρωθούν τα στοιχεία που λείπουν (αν λείπουν).

 Αντικριζόμενος αναλυτικής: Καθορίζετε τον αντικριζόμενο λογαριασμό αναλυτικής λογιστικής. Όταν ο λογαριασμός αναλύεται τότε είναι υποχρεωτικό να καθοριστεί αντικριζόμενος λογαριασμός. Αν ο λογαριασμός αναλύεται και είναι της αναλυτικής λογιστικής, τότε σαν «αντικριζόμενος» προτείνεται ο εαυτός του.
 Μοντέλο ανάλυσης: Καθορίζετε το μοντέλο βάση του οποίου γίνεται η ανάλυση των κινήσεων του λογαριασμού. Όταν ο λογαριασμός αναλύεται αυτόματα τότε είναι υποχρεωτικό να καθοριστεί μοντέλο ανάλυσης. Τα μοντέλα ανάλυσης σχεδιάζονται επιλέγοντας «Πίνακες – Γενική λογιστική – Μοντέλα ανάλυσης».
 Υποκατάστημα: Εισάγετε το υποκατάστημα της εταιρίας που συνδέεται με τον λογαριασμό λογιστικής, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Υποκαταστήματα). Η εφαρμογή προτείνει το υποκατάστημα που επιλέξατε κατά την εισαγωγή σας στην εφαρμογή.
 Αρχική εγγραφή: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με ημερομηνία εγγραφής του λογαριασμού.
 Παρατήρηση: Εισάγετε οποιαδήποτε παρατήρηση αφορά το λογαριασμό.
 Άλλα στοιχεία: Εισάγετε οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία του λογαριασμού.

.

Σελίδα «Έντυπα»

 Έντυπο: Επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, εισάγετε το φορολογικό έντυπο στο οποίο συμμετέχει ο λογαριασμός ώστε να πραγματοποιείται αυτόματος υπολογισμός.
 Κατηγορία: Εισάγετε την μεταβλητή που θα συμμετάσχει στο έντυπο λογιστικής επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Ενημέρωση: Δηλώστε τον τρόπο που θα επηρεάσει ο λογαριασμός της λογιστικής την αξία της μεταβλητής του εντύπου που επιλέξατε.

.

Σελίδα «Σχόλια»

Εισάγετε οποιοδήποτε σχόλιο/πληροφορία αφορά τον λογαριασμό.

.

Σελίδα «Έγγραφα»

Στην συγκεκριμένη ενότητα μπορείτε να ανεβάσετε τα έγγραφα που συνδέονται με το είδος. Μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

.

Σελίδα «Πεδία χρήστη»

Χρησιμοποιήστε τα πεδία για την καταχώρηση στοιχείων που αφορούν το λογαριασμό. Δίνονται πεδία ελεύθερου κειμένου, αριθμητικά, ημερομηνίας και πινάκων.

.

Ενότητα «Οικονομικά»

Σελίδα «1»

Παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία χρέωσης και/ή πίστωσης του λογαριασμού στην τρέχουσα χρήση. Αναλυτικά προβάλλονται τα ποσά:

 της απογραφής,
 της τρέχουσας περιόδου και χρήσης,
 του ισολογισμού,
 τα προοδευτικά (άθροισμα απογραφής και τρέχουσας χρήσης)
 του τρέχοντος υπολοίπου
 της φορολογικής βάσης και
 της φορολογικής διαφοράς.

Επίσης παρουσιάζεται σε γράφημα η ποσοστιαία σύγκριση των τιμών μεταξύ της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης και της τρέχουσας χρήσης και του προϋπολογισμού.

Τα υπογραμμισμένα λεκτικά κάποιων πεδίων (απογραφής, περιόδου, χρήσης και ισολογισμού), όταν ο λογαριασμός είναι ανωτεροβάθμιος, εμφανίζουν τις κινήσεις των λογαριασμών που κινούνται και με ζουμ εμφανίζονται τα στοιχεία των κινήσεων.

.

Σελίδα «Κατά περίοδο»

Ο συγκεκριμένος τρόπος παρουσίασης των οικονομικών στοιχείων του λογαριασμού προβάλλει κατά περίοδο τα ποσά χρέωσης και /ή πίστωσης και φορολογικής βάσης.

.

Σελίδα «Κατά χρήση»

Η συγκεκριμένη οικονομική εικόνα εμφανίζει ανά χρήση το οικονομικό μέγεθος που θα επιλέξετε από την σχετική λίστα. Οι επιλογές που παρέχονται αφορούν την χρέωση, την πίστωση, την φορολογική αξία και την φορολογική διαφορά.

.

Σελίδα «Συγκριτικά»

Στη σελίδα αυτή προβάλλονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης των οικονομικών στοιχείων του λογαριασμού μεταξύ δύο χρήσεων. Τα δεδομένα διαμορφώνονται από το κριτήριο σύγκρισης που έχετε εφαρμόσει. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης παρουσιάζει την διαφορά και το ποσοστό απόκλισης μεταξύ των χρήσεων.

.

Σελίδα «Προϋπολογισμός»

Η συγκεκριμένη οικονομική παρουσίαση εμφανίζει, ανά περίοδο, τα αποτελέσματα της σύγκρισης μεταξύ προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων μεγεθών. Τα δεδομένα διαμορφώνονται από το κριτήριο σύγκρισης που έχετε εφαρμόσει. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης παρουσιάζει την διαφορά και το ποσοστό απόκλισης μεταξύ των μεγεθών.

.

Σελίδα «Αθροιστές χρήστη»

Στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Γενική λογιστική) ο χρήστης μπορεί να ορίσει τα στοιχεία του λογαριασμού που θα διαμορφώσουν τα αποτελέσματα των αθροιστών. Οι αθροιστές παρουσιάζονται σε ομάδες των τεσσάρων. Επιλέξτε ομάδα αθροιστών για την προβολή των σχετικών αποτελεσμάτων.

.

Ενότητα «Γραφικά»

Η εργασία παρουσιάζει την γραφική απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων του λογαριασμού. Τα κριτήρια που επηρεάζουν την μορφή και τα δεδομένα της γραφικής παράστασης αφορούν:

 τα μεγέθη σύγκρισης (χρήσεις, προϋπολογισθέντα)
 το είδος της γραφικής παράστασης
 τη χρήση και
 το οικονομικό μέγεθος (χρέωση, πίστωση)

Επιλέγοντας το εικονίδιο τα δεδομένα παρουσιάζονται αθροιστικά.

.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες.

 Κινήσεις λογαριασμού [F2], όπου εμφανίζονται όλες οι κινήσεις του λογαριασμού.
 Εκτυπώσεις, όπου έχετε την δυνατότητα εκτύπωσης της καρτέλας του λογαριασμού.
 Στοιχεία προηγούμενης χρήσης, όπου εμφανίζονται κατά περίοδο τα οικονομικά στοιχεία του λογαριασμού κατά την προηγούμενη χρήση.
 Στοιχεία προϋπολογισμού, προβάλλονται τα στοιχεία προϋπολογισμού του λογαριασμού.
 Δημιουργία προϋπολογισμού, έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε τον προϋπολογισμού του λογαριασμού.
 Επαναλαμβανόμενη καταχώρηση, όπου κατά την νέα καταχώρηση λογαριασμού εισάγετε μόνο τον κωδικό του ενώ όλα τα άλλα στοιχεία έρχονται συμπληρωμένα με τα στοιχεία του λογαριασμού που επιλέξατε.

.

.

.