Αντιστοιχίσεις κινήσεων

Η εργασία σας δίνει τη δυνατότητα να αντιστοιχίσετε τις κινήσεις μιας υπηρεσίας/δαπάνης.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

 Υπηρεσία / Δαπάνη: Εισάγετε τον κωδικό της υπηρεσίας/δαπάνης.
 Περιγραφή: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό της υπηρεσίας, εισάγετε την περιγραφή της.
 Από παραστατικό: Εισάγετε το παραστατικό το οποίο θα αντιστοιχηθεί.
 Από ημερομηνία: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού που εισάγατε στο προηγούμενο πεδίο.
 Ποσότητα: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την ποσότητα της υπηρεσίας που υπάρχει στο παραστατικό του εισάγετε στο πεδίο «Από παραστατικό» κατά την καταχώρηση της κίνησης.
 Σε παραστατικό: Εισάγετε το παραστατικό στο οποίο θα αντιστοιχηθεί εκείνο που εισάγατε στο πεδίο «Από παραστατικό».
 Σε ημερομηνία: Το πεδίο συμπληρώνεται με την ημερομηνία του παραστατικού του συμπληρώσατε στο προηγούμενο πεδίο.
 Ποσότητα: Το πεδίο αναφέρεται στην ποσότητα της υπηρεσίας, που υπάρχει στο παραστατικό που εισάγατε στο πεδίο «Σε παραστατικό».
 Κάλυψη: Εισάγετε την ποσότητα ή μέρος αυτής, της υπηρεσίας που αναφέρεται στο παραστατικό που εισάγατε στο πεδίο «Σε παραστατικό».
 Τύπος αντιστοίχισης: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα. Η τιμή του πεδίου είναι «Χρήστη» και δηλώνει ότι η αντιστοίχηση γίνεται από τον χρήστη και όχι μέσω της εργασίας μετασχηματισμού.

.

Επιλέγοντας [F10] στον πίνακα με τις κινήσεις αντιστοιχίσεων εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες.

 Εναλλαγή κινήσεων. Η ενεργοποίηση της εργασίας επηρεάζει τον τρόπο προβολής των κινήσεων αντιστοίχισης. Στην αντιστοίχιση κινήσεων γίνεται η σύνδεση παραστατικών που το ένα είναι λογικό επακόλουθο του άλλου π.χ. ένα δελτίο αποστολής αντιστοιχείται με ένα τιμολόγιο. Κατά την προβολή της αντιστοίχισης βλέπετε την λογική της αντιστοίχισης που έχετε ακολουθήσει. Με την ενεργοποίηση της επιλογής έχετε την δυνατότητα αν προβάλετε την αντιστοίχιση και αντίστροφα. Μπορείτε δείτε π.χ. ένα τιμολόγιο με ποια δελτία αποστολής έχει αντιστοιχηθεί.
 Μαζική διαγραφή
 Εκτύπωση λίστας
 Εξαγωγή σε αρχείο

.