Παραστατικά αποθήκης

Σελίδα «1»

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του παραστατικού. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Τύπος παραστατικού: Επιλέξτε τον σχετικό τύπο παραστατικού. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Κωδικός κίνησης αποθεμάτων: Επιλέξτε τον σχετικό κωδικό κίνησης αποθεμάτων.
 Αιτιολογία κινήσεων γραμμών: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία (επωνυμία συναλλασσόμενου, περιγραφή σειράς παρ/κου, περιγραφή κωδικού κίνησης, αιτιολογία παραστατικού, αιτιολογία 2 παραστατικού) στο πεδίο «Αιτιολογία» κατά την προβολή της κίνησης των ειδών.
 Αιτιολογία 2 κινήσεων γραμμών: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία ( επωνυμία συναλλασσόμενου, περιγραφή σειράς παρ/κου, περιγραφή κωδικού κίνησης, αιτιολογία παραστατικού, αιτιολογία 2 παραστατικού) στο πεδίο «Αιτιολογία 2» κατά την προβολή της κίνησης των ειδών.
 Τρόπος αναζήτησης ειδών: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα με ποιον τρόπο θα γίνεται η αναζήτηση των ειδών στο συγκεκριμένο παραστατικό. Τι τιμές του πίνακα ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Αποθέματα – Τρόποι αναζήτησης ειδών).
 Αυτόματη αλλαγή γραμμής: Καθορίστε αν στις γραμμές των παραστατικών μετά την εισαγωγή του κωδικού θα μεταβαίνετε αυτόματα στην επόμενη γραμμή.
 Κωδικός συναλλαγής ΑΑΔΕ: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τη σχετική λίστα τον κωδικό ΑΑΔΕ του παραστατικού αναφορικά με την σήμανση του.

.

Ταξινόμηση γραμμών

 Ταξινόμηση γραμμών ειδών: Ορίστε αν θα γίνεται ταξινόμηση των γραμμών του παραστατικού που αφορούν τα είδη και με ποιον τρόπο (κωδικό, περιγραφή, παρατήρηση, αιτιολογία γραμμής, θέση/ράφι, προμηθευτή, κωδ/ση προμ/τη κλπ).

.

Καθορισμός στηλών

 Στήλες γραμμών ειδών: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχεδιασμό των στηλών των γραμμών του παραστατικού που αφορούν είδη. Οι τιμές του πίνακα καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κού – Κινήσεις ειδών).

.

Έλεγχοι

 Οριακή ημερομηνία: Επιλέξτε την ημερομηνία που θα λειτουργεί ως φραγή σε μεταβολές – διαγραφές ή και σε νέες καταχωρήσεις παραστατικών που αφορούν ημερομηνίες μέχρι και τη συγκεκριμένη. Οι οριακές ημερομηνίες καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Εταιρίες/Χρήσεις – Οριακές ημερομηνίες). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.

.

Σελίδα «2»

 Έλεγχος ημερομηνίας: Επιλέξτε αν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας καταχώρησης του παραστατικού. Μπορείτε να ορίσετε σαν ημερομηνία καταχώρησης την ημερομηνία εισόδου στην εφαρμογή ή την ημερομηνία του συστήματος.
 Έλεγχος ομοίων κωδικών: Καθορίστε αν θα γίνεται έλεγχος στις γραμμές παραστατικού για την καταχώρηση ομοίων κωδικών ειδών. Μπορείτε να ορίσετε να υπάρχει σχετική προειδοποίηση ή να γίνεται ομαδοποίηση των ομοίων κωδικών.
 Έλεγχος τιμής σε όμοιους κωδικούς: Καθορίστε αν στις γραμμές του παραστατικού θα γίνεται έλεγχος της τιμής για όμοιους κωδικούς ειδών.
 Διαγραφή γραμμών χωρίς ποσότητα: Καθορίστε αν κατά την καταχώρηση του παραστατικού θα διαγράφονται οι γραμμές χωρίς ποσότητα.
 Έλεγχος συνολικής αξίας: Καθορίστε αν θα γίνεται έλεγχος της συνολικής αξίας του παραστατικού. Μπορείτε να ορίσετε απαγόρευση των μηδενικών ή των αρνητικών αξίων ή να επιτρέπονται μόνο οι θετικές.

.

Ενημέρωση λογιστικής

 Σύνδεση με την λογιστική: Επιλέξτε τον σχεδιασμό που αφορά την σύνδεση με την λογιστική.
 On line ενημέρωση: Ορίστε αν θα γίνεται ή όχι on line ενημέρωση της λογιστικής.
 Λογαριασμός: Επιλέξτε τον λογαριασμό που χρησιμοποιείται για την δημιουργία άρθρων λογιστικής με βάση την σύνδεση που δηλώσατε.

.