Δασμοί ειδών

Με την συγκεκριμένη εργασία δημιουργείτε τον πίνακα με τις δασμολογικές κλάσεις των ειδών αποθήκης. Τα δεδομένα του πίνακα χρησιμοποιούνται στην κοστολόγηση εισαγωγών – εξαγωγών.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που ζητείται να συμπληρωθούν για κάθε κλάση είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της δασμολογικής κλάσης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της δασμολογικής κλάσης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Χώρα: Εισάγετε την χώρα δασμού.
 Δασμός: Εισάγετε το ποσοστό που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη δασμολογική κλάση.

.

Προηγούμενο

Τμήματα ταμειακής

Επόμενο

Κωδικοί TARIC