Στατιστική κατά υπηρεσία/πελάτη (αναλυτική)

Η εργασία σας επιτρέπει την εκτύπωση και προβολή των αναλυτικών στατιστικών στοιχείων πελατών ανά υπηρεσία. Τα στοιχεία που προβάλλονται για κάθε υπηρεσία αφορούν:

 τον κωδικό και την περιγραφή της υπηρεσίας
 τον κωδικός και την επωνυμία των πελατών
 τα παραστατικά που αφορούν κάθε πελάτη για κάθε παραστατικό: την ημερομηνία, τον κωδικό του παραστατικού και της κίνησης, την αιτιολογία, την τιμή, το ποσοστό έκπτωσης, την συνολική ποσότητα και αξία
 την συνολική ποσότητα και αξία όλων των πελατών.

.