Εικόνα πωλήσεων

Η εργασία προβάλλει την στατιστική, οικονομική παρουσίαση των πωλήσεων. Τα δεδομένα διαμορφώνονται από τα κριτήρια που θα εφαρμόσετε (υποκατάστημα και χρονική περίοδο).

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται αφορούν:

 τον συνολικό τζίρο και το ποσοστό της μέσης έκπτωσης
 την αξία τζίρου ειδών και το ποσοστό της μέσης έκπτωσης
 την αξία παροχής υπηρεσιών και το ποσοστό της μέσης έκπτωσης
 το πλήθος των παραστατικών
 τον μέσο όρο γραμμών των παραστατικών
 το μικτό αποτέλεσμα και το ποσοστό του μικτού κέρδους
 τον συνολικό τζίρο της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης για το χρονικό διάστημα που επιλέξατε
 την αξία, το πλήθος και τον μέσο όρο γραμμών των παραγγελιών
 την αξία, το πλήθος και τον μέσο όρο γραμμών των δελτίων αποστολής και
 την αξία, το πλήθος και τον μέσο όρο γραμμών των επιστροφών.

Τα δεδομένα της παρουσίασης μπορούν:

 να σταλούν προς εκτύπωση, επιλογή «Εκτυπωτής»
 να αποθηκευτούν σε μορφή PDF, επιλογή «Σε αρχείο..»

Για ανανέωση των δεδομένων επιλέξτε «Εκτέλεση». Ο συνδυασμός των πλήκτρων [Ctrl + Alt +S] παρουσιάζει συνοπτικά ή αναλυτικά τις αξίες ενώ ο συνδυασμός των πλήκτρων [Ctrl +Alt +C] παρουσιάζει τα συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης.

.