Ακυρώσεις παραγγελιών

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των ειδών που περιλαμβάνονται σε ακυρωμένες παραγγελίες.

Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε είδος είναι:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 η αρχική και η ακυρωμένη ποσότητα/αξία των παραγγελιών,
 η διαφορά μεταξύ της αρχικής και ακυρωμένης ποσότητας/αξίας και
 το ποσοστό απόκλισης.

.