Άρθρα λογαριασμού

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των άρθρων λογιστικής των λογαριασμών. Καθορίστε το λογαριασμό λογιστικής και το χρονικό διάστημα. Για τον λογαριασμό που ορίσατε, ανά ημερομηνία, προβάλλονται τα σχετικά άρθρα εμφανίζοντας για το καθένα από αυτά τα παρακάτω στοιχεία:

 το παραστατικό, που λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την απεικόνιση της σχετικής κίνησης των λογαριασμών,
 τον κωδικός κίνησης των λογαριασμών,
 τον κωδικό, την περιγραφή και την αιτιολογία των λογαριασμών και
 την αξία χρέωσης ή πίστωσης.

Ο κωδικός των λογαριασμών λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.