Κατηγορίες – Είδη touchscreen

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την δημιουργία κατηγοριών των ειδών σας, που θα εμφανίζονται κατά την εργασία της εντατικής λιανικής (touchscreen).

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» . Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε κατηγορία είναι:

 Α/Α: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τον αύξων αριθμό της εγγραφής.
 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της κατηγορίας.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της κατηγορίας.
 Τύπος κατηγορίας: Ορίστε αν η κατηγορία αφορά είδη ή υπηρεσίες.
 Τμήμα / Όροφος: Καθορίστε το τμήμα / όροφος που βρίσκεται η κατηγορία ειδών / υπηρεσιών.
 Χρώμα: Ορίστε το χρώμα της κατηγορίας όπως θα εμφανίζεται στα παραστατικά εντατικής λιανικής.
 Εικόνα: Εισάγετε το αρχείο εικόνας της κατηγορίας
 Ενεργή: Ορίστε αν η κατηγορία είναι ενεργή ή όχι.

.

Για κάθε είδος /υπηρεσία που ανήκει την κατηγορία συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:

 Α/Α: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τον αύξων αριθμό της εγγραφής.
 Κωδικός είδους/υπηρεσίας: Εισάγετε τον κωδικό του είδους/υπηρεσίας.
 Περιγραφή είδους/υπηρεσίας: Εισάγετε τον κωδικό του είδους/υπηρεσίας.
 Τίτλος: Εισάγετε τον τίτλο του είδους ή της υπηρεσίας.
 Ποσότητα: Εισάγετε την ποσότητα που θα προτείνετε στα παραστατικά εντατικής λιανικής κατά την επιλογή του είδους/υπηρεσίας.
 Χρώμα:   Ορίστε το χρώμα με το οποίο θα εμφανίζεται στα παραστατικά εντατικής λιανικής.
 Εικόνα: Εισάγετε την εικόνα του είδους.
 Ενεργό: Δηλώστε αν το είδος/υπηρεσία είναι ενεργή ή όχι.

.