Εναλλακτικά είδη

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των εναλλακτικών ειδών.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Για κάθε είδος και το εναλλακτικό του εμφανίζονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 η μονάδα μέτρησης και
 η τιμή χονδρικής και λιανικής.

Ο κωδικός του είδους λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.