Ημερολόγιο

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση των ημερολογίων λογιστικής. Καθορίστε τον τύπο του ημερολογίου (γενικό, εγγραφών ισολογισμού, πληροφορικής ή αναλυτικής λογιστικής).

Ανά ημερομηνία εμφανίζονται:

 τα παραστατικά,
 οι κωδικοί κίνησης,
 ο κωδικός και η περιγραφή των τετρατοβάθμιων λογαριασμών λογιστικής που κινήθηκαν,
 η αιτιολογία των παραστατικών και
 η αξία χρέωσης ή πίστωσης κάθε λογαριασμού.

Το παραστατικό λειτουργεί σαν υπερσύνδεση για την προβολή της κίνησης του σχετικού λογαριασμού και ο κωδικός του λογαριασμού σαν υπερσύνδεση για την προβολή των στοιχείων του.

.