Ειδικά θέματα

Παρακάτω παρουσιάζονται οι ειδικές διαχειρίσεις του Capital.

.

Αναλυτική λογιστική

.

Η αναλυτική λογιστική αφορά την διαχείριση των λογαριασμών που ανήκουν στην ομάδα 9 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ).

.

Στα σταθερά στοιχεία των λογαριασμών υπάρχουν πεδία που θα πρέπει να καθοριστούν στους λογαριασμούς (είτε γενικής είτε αναλυτικής), που οι κινήσεις τους «αναλύονται», δηλαδή, δημιουργούν ένα νέο άρθρο στην αναλυτική λογιστική με την ανάλυση του ποσού της κάθε κίνησής τους (Λογιστική – Γενική λογιστική – Στοιχεία λογαριασμών).

.

 Αναλύεται: Καθορίζετε αν ο λογαριασμός αναλύεται, σε κέντρα κόστους, στην αναλυτική λογιστική. Εφόσον ο λογαριασμός κινείται μπορεί να πάρει τιμή «1-Ναι (αυτόματα)» ή «2- Ναι (επιλεκτικά)».

Αν η τιμή του πεδίου καθοριστεί «1-Ναι (αυτόματα)» και έχει αντικριζόμενο λογαριασμό και μοντέλο ανάλυσης με έναν τουλάχιστον λογαριασμό και 100% ανάλυση, τότε δημιουργείται αυτόματα το άρθρο αναλυτικής. Σε διαφορετική περίπτωση εμφανίζεται σχετική φόρμα για να συμπληρωθούν τα στοιχεία που λείπουν.

Αν η τιμή του πεδίου καθοριστεί «2-Ναι (επιλεκτικά)» κατά την καταχώρηση του λογαριασμού σε κάποια γραμμή ενός άρθρου, με σχετική έμμεση εργασία στο μενού των γραμμών, εμφανίζεται σχετική φόρμα για να συμπληρωθούν τα στοιχεία που λείπουν (αν λείπουν).

.

 Αντικριζόμενος αναλυτικής: Καθορίζετε τον αντικριζόμενο λογαριασμό αναλυτικής λογιστικής. Όταν ο λογαριασμός αναλύεται τότε είναι υποχρεωτικό να καθοριστεί αντικριζόμενος λογαριασμός. Αν ο λογαριασμός αναλύεται και είναι της αναλυτικής λογιστικής, τότε σαν «αντικριζόμενος» προτείνεται ο εαυτός του.
 Μοντέλο ανάλυσης: Καθορίζετε το μοντέλο βάση του οποίου γίνεται η ανάλυση των κινήσεων του λογαριασμού. Όταν ο λογαριασμός αναλύεται αυτόματα τότε είναι υποχρεωτικό να καθοριστεί μοντέλο ανάλυσης. Τα μοντέλα ανάλυσης σχεδιάζονται επιλέγοντας «Πίνακες Γενική λογιστική Μοντέλα ανάλυσης».

.

Στην εργασία «Μοντέλα ανάλυσης» δημιουργείτε μοντέλα στα οποία δηλώνονται οι λογαριασμοί του άρθρου της αναλυτικής λογιστικής που θα δημιουργηθεί από τις κινήσεις λογαριασμών που αναλύονται.

.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν σε ένα μοντέλο ανάλυσης είναι:

.

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του μοντέλου ανάλυσης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση του μοντέλου ανάλυσης.

.

 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του μοντέλου ανάλυσης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση του μοντέλου ανάλυσης.

.

 Ενεργό: Καθορίστε αν το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ενεργό ή όχι.

.

 Σειρά: Καθορίστε τη σειρά της αναλυτικής λογιστικής με την οποία θα καταχωρηθεί το άρθρο της αναλυτικής λογιστικής που θα προκύψει από το μοντέλο ανάλυσης.

.

 Τύπος ανάλυσης: Καθορίστε τον τύπο του άρθρου (0-Επιμερισμός, 1-Αναμερισμός ή 2- Καταλογισμός) που θα προκύψει από το συγκεκριμένο μοντέλο ανάλυσης.

.

 Ποσοστιαία ανάλυση: Καθορίστε «Ναι» αν οι «Συντελεστές» στις γραμμές του μοντέλου αφορούν ποσοστά επί τοις εκατό.

.

 Αιτιολογία & Αιτιολογία 2: Εισάγετε τις αιτιολογίες που θα καταχωρούνται σε κάθε άρθρο που θα δημιουργείται βάσει του συγκεκριμένου μοντέλου ανάλυσης.
 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του λογαριασμού της αναλυτικής λογιστικής στον οποίο αναλύεται ο λογαριασμός. Σε αυτή την περίπτωση η περιγραφή του λογαριασμού συμπληρώνεται αυτόματα.

.

 Περιγραφή λογαριασμού: Εναλλακτικά εισάγετε την περιγραφή του λογαριασμού της αναλυτικής λογιστικής στον οποίο αναλύεται ο λογαριασμός. Σε αυτή την περίπτωση ο κωδικός του λογαριασμού συμπληρώνεται αυτόματα.

.

 Συντελεστής: Εισάγετε το συντελεστή με τον οποίο θα γίνει η ανάλυση του ποσού της κίνησης που αναλύεται, στην συγκεκριμένη γραμμή του άρθρου της Αναλυτικής.

.

Στην εργασία «Κινήσεις με/χωρίς ανάλυση» προβάλλονται οι κινήσεις των λογαριασμών που αναλύονται (Λογιστική – Γενική λογιστική – Κινήσεις με/χωρίς ανάλυση). Με [Enter] προβάλλεται η φόρμα ανάλυσης που εμφανίζεται και στις γραμμές των άρθρων. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε μόνο τις κινήσεις χωρίς ανάλυση, για να συμπληρώσουμε τις αναλύσεις τους, ή τις κινήσεις με ανάλυση για να προχωρήσουμε σε αλλαγές στις αναλύσεις τους.

.

Στην εργασία «Ανάλυση λογαριασμών», για τους επιλεγμένους λογαριασμούς αναλυτικής λογιστικής, που αναλύονται με βάση το δικό τους μοντέλου ή δοτού, δημιουργούνται άρθρα αναλυτικής με την ανάλυση του υπολοίπου κάθε λογαριασμού. Καθορίστε το μοντέλο ανάλυσης, αν θα εφαρμοστεί σε όλους τους λογαριασμούς ή μόνο σε αυτούς χωρίς μοντέλο ανάλυσης και την περίοδο (Λογιστική – Γενική λογιστική – Εργασίες – Ανάλυση λογαριασμών).

.

Εκτυπώσεις αναλυτικής λογιστικής Ανάλυση λογαριασμών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση των λογαριασμών της γενικής λογιστικής που αντικρίζονται στην αναλυτική λογιστική. Για κάθε λογαριασμό προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 ο κωδικός και η περιγραφή του αντικριζόμενου,
 το μοντέλο ανάλυσης,
 ο κωδικός και η περιγραφή των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής με του οποίους συσχετίζεται και
 το ποσοστό συμμετοχής των λογαριασμών αυτών.

.

Φύλλα μερισμού λογαριασμών Γ.Λ.

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση του φύλλου μερισμού των λογαριασμών της γενικής λογιστικής. Το φύλλο περιέχει τους αναλυτικούς λογαριασμούς που κινήθηκαν από κάθε γενικό λογαριασμό. Συγκεκριμένα, για κάθε λογαριασμό της γενικής λογιστικής εμφανίζονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 ο κωδικός, η περιγραφή και η αξία χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής στους οποίους αναλύθηκαν.

.

Φύλλα μερισμού λογαριασμών Α.Λ.

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση του φύλλου μερισμού των αναλυτικών λογαριασμών. Το φύλλο περιέχει τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής από τους οποίους κινήθηκε κάθε λογαριασμός της αναλυτικής λογιστικής. Συγκριμένα, για κάθε λογαριασμό της αναλυτικής λογιστικής εμφανίζονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 ο κωδικός, η περιγραφή και η αξία χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών της γενικής λογιστικής από τους οποίους κινήθηκε.

.

Άνοιγμα νέας χρήσης και Μεταφορά υπολοίπων από προηγούμενη χρήση

.

Για το άνοιγμα της νέας οικονομικής χρήσης επιλέγετε την σχετική εργασία στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση > Εταιρίες / Χρήσεις).

.

Κατά την εισαγωγή στην εργασία εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με τα στοιχεία της εταιρίας και την ημερομηνία έναρξης και λήξης της νέας χρήσης. Για την ολοκλήρωση της εργασίας επιλέγετε «Εκτέλεση».

.

Για την μεταφορά υπολοίπων από προηγούμενη χρήση, αφού μεταβείτε στην νέα χρήση, επιλέγετε την αντίστοιχη εργασία που υπάρχει στην οργάνωση λειτουργίας του συστήματος (Οργάνωση > Εταιρίες / Χρήσεις).

.

Κατά την εισαγωγή σας στην εργασία επιλέγετε αρχικά τις ενότητες και στη συνέχεια

«Επόμενο».

.

Στην σελίδα Αποθέματα καθορίζετε τον κωδικό κίνησης απογραφής, που θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των υπολοίπων των ειδών.

.

Στις σελίδες των Πελατών και των Προμηθευτών, καθορίζετε τους κωδικούς κίνησης χρέωσης και πίστωσης απογραφής, που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των υπολοίπων των πελατών και προμηθευτών αντίστοιχα.

Αν ενεργοποιηθεί η επιλογή «Αναλυτικές κινήσεις απογραφής», τότε δημιουργούνται τόσες κινήσεις απογραφής όσες και οι κινήσεις της προηγούμενης χρήσης που διαμορφώνουν το υπόλοιπο του κάθε συναλλασσόμενου.

.

Στην σελίδα Αξιόγραφα καθορίζετε τις καταστάσεις των αξιογράφων που θα μεταφερθούν.

Αν ενεργοποιηθεί η επιλογή «Διαγραφή αξιογράφων προηγούμενης χρήσης» έχει ως αποτέλεσμα την διαγραφή, στην τρέχουσα χρήση, των αξιογράφων με ημερομηνία προηγούμενων χρήσεων.

.

Στη σελίδα Λογαριασμοί, που είναι διαθέσιμη μόνο αν ΔΕΝ υπάρχει Γενική λογιστική, καθορίζετε τους κωδικούς κίνησης χρέωσης και πίστωσης απογραφής, που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των υπολοίπων των λογαριασμών των χρηματικών διαθεσίμων.

.

Στην σελίδα Εγγραφές ανοίγματος, που είναι διαθέσιμη μόνο αν υπάρχει Γενική λογιστική, καθορίζετε την σειρά των άρθρων ανοίγματος, που θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των υπολοίπων των λογαριασμών της λογιστικής.

.

Στην σελίδες των Παραστατικών πωλήσεων και των Παραστατικά αγορών, καθορίζετε τις σειρές των παραγγελιών που θα μεταφερθούν στην νέα χρήση, εφόσον είναι ανεκτέλεστες ή μερικώς εκτελεσμένες .

.

Για ολοκλήρωση της εργασίας επιλέγετε «Εκτέλεση».

.

Αν η εργασία δεν εκτελείται για πρώτη φορά τότε πρώτα διαγράφει τις υπάρχουσες εγγραφές απογραφής, για τις επιλεγμένες ενότητες.

.

Προσοχή!

Η αρίθμηση των Σειρών συνεχίζεται από την προηγούμενη χρήση. Για την επανεκκίνηση της αρίθμησης (κάτι που δεν προτείνεται από την Unisoft) θα χρειαστεί η παρέμβαση του χρήστη στον τελευταίο αριθμό κάθε σειράς στην νέα χρήση. Σε κάθε περίπτωση ΔΕΝ πρέπει να αλλαχθεί ο τελευταίος αριθμός στις σειρές παραγγελιών και προγραμματισμού πελατών και προμηθευτών καθώς και στις σειρές αξιογράφων, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κατά την μεταφορά των ανεκτέλεστων παραγγελιών ή των εκκρεμών αξιογράφων στην νέα χρήση.

.

Αναβάθμιση Γενικής Λογιστικής ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ με Λογιστική διαχείριση Capital

.

1ο Βήμα

Εγκαθιστάτε την εφαρμογή Capital και δημιουργείτε μια νέα εταιρία.

.

2ο Βήμα

Στο Capital χρησιμοποιήστε την εργασία Data migration για μεταφορά του λογιστικού σχεδίου και των άρθρων από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, στην εταιρία που δημιουργήσατε στο προηγούμενο βήμα. (Οργάνωση – Εταιρίες / Χρήσεις – Data migration ). Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σύνδεσης στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ, επιλέξτε την «Αντικατάσταση ΓΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ».

.

3ο Βήμα

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς στο Capital, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ορίζουμε ως τιμή της παραμέτρου «Με λογιστική διαχείριση Capital» το «ΝΑΙ» (Οργάνωση – Παράμετροι – Γενικές ). Στην συνέχεια επιλέγουμε κλείσιμο της εφαρμογής και νέα είσοδο.

.

4ο Βήμα

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ στον σχεδιασμό κινήσεων λογιστικής σχεδιάζετε τους παρακάτω κωδικούς κίνησης (Οργάνωση – Παράμετροι – Σχεδιασμό κινήσεων – Κινήσεις λογιστικής).

.

5ο Βήμα

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ στις γέφυρες σύνδεσης με την Γενική Λογιστική στις εργασίες «Σύνδεση εισπράξεων», «Σύνδεση πληρωμών», «Σύνδεση αξιογράφων», «Παραστατικά πώλησης» και

«Παραστατικά αγοράς», για κάθε κίνηση καθορίζετε τον αντίστοιχο κωδικό κίνησης Γενικής λογιστικής του Capital (Οργάνωση – Παράμετροι – Συσχετισμός με Λογ/κή). Επιπλέον, στις εργασίες «Σύνδεση εισπράξεων» και «Σύνδεση πληρωμών» πληκτρολογείτε τον αντισυμβαλλόμενο λογαριασμό.

.

.

Ενημέρωση Γενικής Λογιστικής από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ στο Capital

Εξάγουμε το αρχείο GDATA από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Οργάνωση – Γενικές εργασίες – Ενημέρωση λογιστικής – Εξαγωγή αρχείου).

Εισάγουμε στο Capital το αρχείο GDATA του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Λογιστική – Εργασίες – Εισαγωγή αρχείου GDATA).

.

Αντιγραφή λογιστικού σχεδίου

.

Στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής βρίσκεται η εργασία που αφορά την αντιγραφή του λογιστικού σχεδίου (ΕΣ-ΕΞ ή ΓΛ) και των υπηρεσιών/δαπανών από μια εταιρία/χρήση σε άλλη (Οργάνωση > Εταιρίες/Χρήσεις > Αντιγραφή λογιστικού σχεδίου).

.

Κατά την εισαγωγή στην εφαρμογή επιλέγουμε την εταιρία και χρήση στην οποία θα γίνει η αντιγραφή του λογιστικού σχεδίου και των υπηρεσιών/δαπανών. Για να εκτελεστούν οι εργασίες θα πρέπει να είναι καθορισμένη η λογιστική διαχείριση (Έσοδα – Έξοδα ή Γενική λογιστική) και ανάλογα δεν θα πρέπει να υπάρχουν εγγραφές παραστατικών Εσόδων – Εξόδων ή άρθρων λογιστικής καθώς και κινήσεις υπηρεσιών/δαπανών.

Στο διάλογο της εργασίας θα πρέπει να επιλεγεί μία άλλη εταιρία/χρήση, η οποία να έχει την ίδια λογιστική διαχείριση με αυτή στην οποία βρισκόμαστε και επίσης οι πίνακες των κατηγοριών ΦΠΑ, νομισμάτων και υποκαταστημάτων θα πρέπει να είναι ίδιοι και στις δύο εταιρίες.

.

Όταν η λογιστική διαχείριση είναι Έσοδα Έξοδα η εκτέλεση της εργασίας περιλαμβάνει αντιγραφή των παρακάτω:

 μάσκα κωδικού και των ομάδων της,
 χαρακτηριστικό 1 & 2 των λογαριασμών,
 στήλες βιβλίων,
 κατηγορίες φορολογικών διαφορών,
 πίνακες χρήστη 1 5,
 αιτιολογίες Εσόδων – Εξόδων,
 στοιχεία λογαριασμών και
 στοιχεία εντύπων κατά λογαριασμό.

.

Όταν η λογιστική διαχείριση είναι Γενική λογιστική η εκτέλεση της εργασίας περιλαμβάνει αντιγραφή των παρακάτω:

 μάσκα κωδικού και των ομάδων της,
 χαρακτηριστικό 1 & 2 των λογαριασμών,
 κατηγορίες φορολογικών διαφορών,
 μοντέλα ανάλυσης,
 πίνακες χρήστη 1- 5,
 πρότυπα άρθρα,
 αιτιολογίες λογιστικής,
 στοιχεία λογαριασμών από τον μικρότερο βαθμό προς τον μεγαλύτερο και
 στοιχεία εντύπων κατά λογαριασμό.

Η εκτέλεση της εργασίας αντιγραφή Υπηρεσιών/Δαπανών περιλαμβάνει την αντιγραφή των παρακάτω:

 μάσκα κωδικού και των ομάδων της,
 χαρακτηριστικό 1 & 2 των υπηρεσιών/δαπανών,
 μονάδα μέτρησης,
 λογιστική κατηγορία,
 πίνακες χρήστη 1 5,
 στοιχεία των πεδίων «Παρατήρηση» και «Άλλα στοιχεία»,
 πίνακα διατάξεων απαλλαγής ΦΠΑ
 πίνακα προμηθειών ειδών / υπηρεσιών και
 πίνακα κατηγοριών e-shop.

.

Απογραφές Αποθεμάτων

.

Αρχική Απογραφή Αποθεμάτων

Την πρώτη χρήση λειτουργίας του Capital, γίνεται καταχώρηση (ή import ή data migration) της απογραφής των αποθεμάτων σε ποσότητες και αξίες, σαν κινήσεις ειδών ανά Α.Χ. με ημερομηνία την έναρξη της χρήσης και Κωδ. Κίνησης 999 – ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

.

Φυσική Απογραφή Αποθεμάτων

Η φυσική απογραφή των αποθεμάτων έχει σαν σκοπό την φυσική καταμέτρηση των ειδών στους αποθηκευτικούς χώρους, είτε κατά την διάρκεια της χρήσης είτε στο τέλος της, και στη συνέχεια την ενημέρωση του υπολοίπου της εφαρμογής μέσω της εργασίας «Φυσική απογραφή» (Διαθέσιμοι πόροι – Αποθέματα – Φυσική απογραφή).

.

Παραμετροποίηση

Όσο αφορά την εργασία της φυσικής απογραφής, στις ειδικές παραμέτρους των αποθεμάτων, μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο αναζήτησης ειδών, τα επιπλέον πεδία που θα εμφανίζονται σαν στήλες στην εργασία, αν θα προτείνεται κάποια ποσότητα του είδους και τους κωδικούς κινήσεων αποθεμάτων που θα δημιουργηθούν με την αντίστοιχη εργασία.

.

Εργασία «Φυσική απογραφή»

Η εργασία χρησιμοποιείται για την καταχώρηση των υπολοίπων των ειδών, ανά αποθηκευτικό χώρο, βάσει των αποτελεσμάτων της φυσικής καταμέτρησης.

Η ποσότητα απογραφής για όσα είδη έχουν ειδική διαχείριση σε χρώμα/μέγεθος δηλώνεται ανά χρώμα/μέγεθος και για όσα έχουν ειδική διαχείριση σε παρτίδες ή serial numbers ανά παρτίδα ή serial number.

Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης και την εκτέλεση της εργασίας «Δημιουργία κινήσεων» δημιουργούνται κινήσεις με τις κατάλληλες ποσότητες προκειμένου το υπόλοιπο της εφαρμογής να συμφωνεί με αυτό που καταμετρήθηκε.

.

Απογραφή Νέας Χρήσης

Αν γίνεται φυσική καταμέτρηση των ειδών στους αποθηκευτικούς χώρους, κατά την έναρξη της νέας χρήσης, αυτή θεωρείται και πρέπει να καταχωρηθεί ως φυσική απογραφή στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

.

Αφού έχει προηγηθεί το άνοιγμα νέας χρήσης, μεταφέρονται τα υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσης στη νέα, μέσω της εργασίας «Μεταφορά υπολοίπων προηγ. Χρήσης» (Οργάνωση – Εταιρίες / Χρήσεις – Μεταφορά υπολοίπων προηγ. χρήσης).

.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, θα πρέπει πρώτα στην προηγούμενη χρήση να εκτελεστούν οι εργασίες αποθεμάτων «Υπολογισμός τιμών κόστους» και «Υπολογισμών αριθμοδεικτών» (Διαθέσιμοι πόροι – Αποθέματα – Εργασίες – Υπολογισμός τιμών κόστους / Υπολογισμός αριθμοδεικτών).

.

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, στη νέα χρήση δημιουργούνται κινήσεις απογραφής έναρξης με ποσότητα το υπόλοιπο των ειδών στο κλείσιμο της προηγούμενης χρήσης.

.

Οι ποσότητες απογραφής των ειδών προβάλλονται στις εκτυπώσεις «Απογραφή κατά είδος» και «Απογραφή κατά Α.Χ.» (Διαθέσιμοι πόροι – Εκτυπώσεις – Κατάσταση απογραφής – Απογραφή κατά είδος / Απογραφή κατά Α.Χ.).

.

Αυτόματη παραγωγή κωδικών

.

Παρακάτω παρουσιάζεται η αυτόματη παραγωγή κωδικών με την χρήση του συμβόλου αστεράκι (*) και την συσχέτιση με πίνακες.

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: να έχει καθοριστεί η μάσκα κωδικού και το τελευταίο μέρος του κωδικού να αναφέρεται σε ψηφία.

Αν δεν έχει δηλωθεί συσχέτιση με πίνακες θα πρέπει επίσης να έχει καταχωρηθεί ο πρώτος κωδικός.

Στα παραδείγματα που ακολουθούν έχει επιλεχθεί η αυτόματα παραγωγή κωδικών των αποθεμάτων.

.

Αριθμητικοί χαρακτήρες

Θεωρούμε πως η μάσκα κωδικού έχει την μορφή «DD.DD.DDDD».

.

Αν ο πρώτος καταχωρημένος κωδικός είναι ο «00.00.0001». Δίνοντας αστεράκι ο κωδικός που θα παραχθεί είναι ο «00.00.0002».

.

Η παραγωγή κωδικού εφαρμόζεται στον τελευταίο μεγαλύτερο κωδικό που υπάρχει. Έτσι αν υπάρχει καταχωρημένος μεγαλύτερος δευτεροβάθμιος κωδικός π.χ. «00.01.0001», δίνοντας αστεράκι ο κωδικός που θα παραχθεί είναι «00.01.0002».

.

Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορετικός δευτεροβάθμιος κωδικός, για την αυτόματη παραγωγή κωδικού του τριτοβάθμιου θα πρέπει κατά την νέα καταχώρηση στο πεδίο

«Κωδικός» να συμπληρωθούν οι πέντε πρώτοι χαρακτήρες (προσμετρούνται και τα διαχωριστικά).

.

Έστω πως υπάρχουν οι παρακάτω κωδικοί ειδών.

.

Για να συνεχιστεί η αρίθμηση μετά το «00.00.0002» θα πρέπει στο πεδίο «Κωδικός» να γράψουμε «00.00*» ενώ για μετά το «00.01.0002» θα πρέπει να γράψουμε «00.01*».

.

Αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Έστω πως η μάσκα κωδικού έχει την μορφή «Aa.AA.ΑDDDD».

Για να λειτουργήσει η αυτόματη παραγωγή κωδικών θα πρέπει να δηλωθούν οι ομάδες κωδικού. Η πρώτη ομάδα με μήκος δύο θα αναφέρεται στο «Aa.AA.ΑDDDD», η δεύτερη με μήκος τρία στο «Aa.AA.ΑDDDD», η τρίτη με μήκος δύο στο «Aa.AADDDD» και η τέταρτη με μήκος τέσσερα στο «Aa.AA.ΑDDDD» που είναι το αριθμητικό κομμάτι του κωδικού βάση του οποίου θα γίνεται η αυτόματη αρίθμηση.

.

Για την αυτόματη παραγωγή κωδικού στο πεδίο «Κωδικός» θα πρέπει να γραφτεί «Α1.Α1.Α*»

.

Αυστηρή συσχέτιση κωδικών με πίνακες

Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα παραγωγής κωδικών σε συσχέτιση με τα στοιχεία διαφόρων πινάκων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργοποίηση της συστημικής παραμέτρου «Αυστηρή συσχέτιση κωδικών με πίνακες» (Οργάνωση > Service > System parameters).

.

Έστω πως η μορφή κωδικού είναι «DD.DD.DDDD» και έχουμε δηλώσει πως τα δύο πρώτα ψηφία (DD.DD.DDDD) θα συσχετίζονται με το χαρακτηριστικό 1 των ειδών και τα επόμενα 3, συμπεριλαμβάνεται και το διαχωριστικό, (DD.DD.DDDD) με το χαρακτηριστικό 2.

.

Θεωρούμε πως οι πίνακες των χαρακτηριστικών έχουν τις παρακάτω τιμές.

.

Επιλέγοντας στα «Στοιχεία αποθεμάτων» νέα εγγραφή η εφαρμογή παράγει την πρώτο κωδικό «01.01.0001». Τα δύο πρώτα ψηφία (01.01.0001) συνδέονται με το χαρακτηριστικό 1 και τα δύο επόμενα (01.01.0001) με το χαρακτηριστικό 2.

.

Αν αλλάξω την τιμή του χαρακτηριστικού 1 και 2 αλλάζουν και τα αντίστοιχα ψηφία του κωδικού.

.

Γεωγραφική θέση

.

Η διαχείριση αφορά πληροφορίες που αφορούν τις γεωγραφικές συντεταγμένες (μήκος, πλάτος) των διευθύνσεων των πελατών, των προμηθευτών, των υποκαταστημάτων τους και των παραστατικών πώλησης. Με τις πληροφορίες αυτές επιτυγχάνεται η προβολή τους σε γεωγραφικό χάρτη.

.

Πελάτες / Προμηθευτές

.

Στα στοιχεία πελατών / προμηθευτών και των υποκαταστημάτων τους, επιλέγοντας το λεκτικό του πεδίου «Διεύθυνση» εμφανίζονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες της κύριας διεύθυνσης και του υποκαταστήματος (Συναλλασσόμενοι > Πελάτες / Προμηθευτές > Στοιχεία πελατών/ προμηθευτών).

.

Στις έμμεσες εργασίες [F10] του browser των πελατών / προμηθευτών, επιλέγοντας

«Εμφάνιση σε χάρτη» προβάλλονται σε γεωγραφικό χάρτη οι διευθύνσεις τους.

.

Για την προβολή των διευθύνσεων των υποκαταστημάτων των πελατών / προμηθευτών επιλέγεται την ίδια έμμεση εργασία («Εμφάνιση σε χάρτη») που υπάρχει στα στοιχεία πελατών / προμηθευτών.

.

Παραστατικά πωλήσεων

.

Στις έμμεσες εργασίες [F10] στο browser των παραστατικών πώλησης, επιλέγοντας την εργασία «Εμφάνιση σε χάρτη», προβάλλονται οι διευθύνεις αποστολής των παραστατικών.

.

Ενέργειες C.R.M.

.

Στις έμμεσες εργασίες [F10] στον browser των ενεργειών CRM, επιλέγοντας την εργασία

«Εμφάνιση σε χάρτη», προβάλλονται οι διευθύνσεις των ενεργειών που είναι «Εκτός» και έχουν πελάτη – υποκ/μα με ενημερωμένη γεωγραφική θέση.

.

Εργασίες

Για να ενημερωθούν οι γεωγραφικές συντεταγμένες στις ήδη υπάρχουσες εγγραφές, ώστε να είναι εφικτή η προβολή στον γεωγραφικό χάρτη, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εργασία

«Ενημέρωση γεωγραφικής θέσης».

Ορίζετε τα δεδομένα που θα ενημερώσει η εργασία (πελάτες, προμηθευτές, παραστατικά πωλήσεων) και επιλέγεται «Επόμενο». Χρησιμοποιείτε τα φίλτρα καθορισμού για την επιλογή των πελατών / προμηθευτών / παραστατικών πώλησης και πατάτε «Εκτέλεση» για ολοκλήρωση της εργασίας.

.

Παράμετροι

.

Προτείνεται η γενική παράμετρος που υπάρχει στην οργάνωση λειτουργίας του συστήματος και συνδέεται με την ενημέρωση της γεωγραφικής θέσης να έχει τιμή «ΝΑΙ», ώστε να μην είναι απαραίτητη η χρήση της εργασίας που αφορά την ενημέρωση της γεωγραφικής θέσης παρά μόνο την πρώτη φορά (Οργάνωση > Παράμετροι > Γενικές παράμετροι).

.

Δαπάνες προσωπικού

.

Για την διαχείριση και παρακολούθηση των δαπανών του προσωπικού π.χ. έξοδα ταξιδιών, έξοδα μετακίνησης των πωλητών κλπ, προστέθηκε το πεδίο «Πρόσωπο» στα παραστατικά αγορών / δαπανών. Απλά συμπληρώνουμε το πεδίο με το πρόσωπο που σχετίζονται τα διάφορα παραστατικά δαπανών.

Στα στοιχεία των προσώπων προστέθηκε η έμμεση εργασία «Δαπάνες (F3)», που αποτελεί έναν browser των παραστατικών δαπανών, με φίλτρο το πρόσωπο στο οποίο βρισκόμαστε (Διαθέσιμοι πόροι – Ανθρώπινοι πόροι – Στοιχεία προσώπων).

.

Η νέα εργασία «Δαπάνες προσώπων» αφορά την εκτέλεση 2 «κύβων», με τα πρόσωπα και τα παραστατικά δαπανών ανά περίοδο και ανά δαπάνη. (Διαθέσιμοι πόροι – Ανθρώπινοι πόροι – Δαπάνες προσώπων)

.

Στην ανά περίοδο απεικόνιση των δαπανών, δίνεται η δυνατότητα προβολής των παραστατικών που διαμορφώνουν το μηνιαίο σύνολο των δαπανών.

.

Οι εκτυπώσεις που προστέθηκαν αφορούν το ημερολόγιο και την στατιστική των δαπανών. (Διαθέσιμοι πόροι – Ανθρώπινοι πόροι – Εκτυπώσεις – Δαπάνες – Ημερολόγιο / Στατιστική)

.

Η εκτύπωση «Ημερολόγιο δαπανών» προβάλει τα παραστατικά δαπανών ανά ημέρα και για κάθε παραστατικό εμφανίζει: την ημερομηνία έκδοσης, το παραστατικό, τον τύπο παραστατικού, τον κωδικό και την επωνυμία του προμηθευτή, την αιτιολογία, την καθαρή αξία, τα άλλα έξοδα, την αξία ΦΠΑ, το πληρωτέο και τον κωδικό και την επωνυμία του προσώπου.

.

Η εκτύπωση «Στατιστική δαπανών» προβάλλει ανά πρόσωπο την συνολική αξία κάθε δαπάνης που συνδέεται με αυτόν.

Αναλυτικότερα απεικονίζονται: ο κωδικός και η επωνυμία του προσώπου, ο κωδικός και η περιγραφή της δαπάνης και η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα και η συνολική αξία κάθε δαπάνης.

.

Διαβαθμισμένη πρόσβαση στα στοιχεία ενεργειών C.R.M.

.

Η διαχείριση της διαβαθμισμένη πρόσβασης στα στοιχεία ενεργειών C.R.M. στηρίζεται στο

«δέσιμο» κάθε χρήστη της εφαρμογής με κάποιο πρόσωπο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χρήστης να έχει δικαίωμα στην διαχείριση ενεργειών C.R.M. (Οργάνωση > Ασφάλεια / Χρήστες

>Δικαιώματα ομάδων).

.

Αν ο χρήστης δεν είναι «δεμένος» με κάποιο πρόσωπο έχει την πλήρη διαχείριση των ενεργειών. Μπορεί να αναθέσει, να μεταβάλει και να διαγράψει ενέργειες που συνδέονται με όλα τα πρόσωπα της εφαρμογής. Κατά την καταχώρηση ενεργειών C.R.M. στο πεδίο

«Πρόσωπο» είναι διαθέσιμα όλα τα πρόσωπα της εφαρμογής. (C.R.M. > Ενέργειες > Στοιχεία ενεργειών)

.

Αν ο χρήστης «δεθεί» με κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο τότε μπορεί να διαχειριστεί τις ενέργειες του προσώπου αυτού και όσων προσώπων έχει δηλωθεί σαν προϊστάμενος.

.

Το «δέσιμο» ενός χρήστη με κάποιο πρόσωπο γίνεται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής. (Οργάνωση > Ασφάλεια /Χρήστες > Χρήστες)

.

Για να δηλωθεί κάποιο πρόσωπο σαν προϊστάμενος συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο στα στοιχεία των προσώπων. (Διαθέσιμοι πόροι > Ανθρώπινοι πόροι > Στοιχεία προσώπων)

Σε αυτή την περίπτωση, κατά την καταχώρηση ενεργειών C.R.M. στο πεδίο «Πρόσωπο» τα διαθέσιμα πρόσωπα είναι μόνο ο ίδιος και το πρόσωπο στο οποίο έχει δηλωθεί σαν προϊστάμενος.

.

Κατά επέκταση οι ενέργειες που μπορεί κάποιος χρήστης να διαχειρίζεται στο ημερολόγιο ενεργειών εξαρτώνται από τις ίδιες ρυθμίσεις.

.

Διακανονισμοί πελατών / προμηθευτών

.

Στις παραμέτρους Πελατών / Προμηθευτών, υπάρχει παράμετρος ώστε η αυτόματη αντιστοίχιση των κινήσεων να λαμβάνει υπόψη και τους διακανονισμούς των τρόπων πληρωμής.

Έστω ότι σε κάποιο πελάτη έχουμε έναν τρόπο πληρωμής με τον εξής διακανονισμό:

 Το ΦΠΑ με κατάθεση στο τέλος του μήνα.
 Το υπόλοιπο ποσό θα μας το δώσει μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα με αξιόγραφα μέσης λήξης 90 ημερών.

.

Έστω τώρα ότι έχουν γίνει οι παρακάτω κινήσεις:

.

10/1/2018

ΤΔΓ1

1.240€

.

.

15/1/2018

ΤΔΓ2

1.240€

.

01/2/2018

ΕΙΣΠΡ1

480€

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

28/2/2018

ΕΙΣΠΡ2

2.000€

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

ΛΗΞΗ

.

500€

30/4/2018

1.000€

31/5/2018

500€

31/7/2018

.

Αν η παράμετρος «Αντιστοίχηση βάση διακανονισμών» είναι ΟΧΙ, τότε οι αντιστοιχήσεις των κινήσεων που κάνει το CAPITAL είναι οι εξής:

.

10/1/2018

ΤΔΓ1

1.240€

.

.

.

480€

01/2/2018 ΕΙΣΠΡ1

480€

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

.

.

500€

28/2/2018 ΕΙΣΠΡ2

500€

30/4/2018

.

.

260€

28/2/2018 ΕΙΣΠΡ2

1.000€

31/5/2018

15/1/2018

ΤΔΓ2

1.240€

.

.

.

.

.

740€

28/2/2018 ΕΙΣΠΡ2

1.000€

31/5/2018

.

.

500€

28/2/2018 ΕΙΣΠΡ2

500€

31/7/2018

Αν η παράμετρος «Αντιστοίχηση βάση διακανονισμών» είναι ΝΑΙ, τότε οι αντιστοιχήσεις των κινήσεων που κάνει το CAPITAL είναι οι εξής:

.

10/1/2018

ΤΔΓ1

1.240€

.

.

.

.

.

240€

01/2/2018 ΕΙΣΠΡ1

480€

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

.

.

500€

28/2/2018 ΕΙΣΠΡ2

500€

30/4/2018

.

.

500€

28/2/2018 ΕΙΣΠΡ2

1.000€

31/5/2018

15/1/2018

ΤΔΓ2

1.240€

.

.

.

.

.

240€

01/2/2018 ΕΙΣΠΡ1

480€

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

.

.

500€

28/2/2018 ΕΙΣΠΡ2

1.000€

30/5/2018

.

.

500€

28/2/2018 ΕΙΣΠΡ2

500€

31/7/2018

.

Η εικόνα του διακανονισμού για τα δύο παραστατικά διαμορφώνεται ως εξής:

.

Στην λίστα με τις εγγραφές του διακανονισμού εμφανίζονται οι στήλες «Κάλυψη» και

«Τήρηση». Η «Τήρηση» ενημερώνεται μόνο στους «καλυμμένους» διακανονισμούς.

.

Για να θεωρηθεί ότι τηρήθηκε ένας διακανονισμός η εφαρμογή κάνει τους εξής ελέγχους:

.

1.Οι ημερομηνίες της ανάλυσης των εισπράξεων πρέπει να είναι μικρότερες ή ίσες από την ημερομηνία της γραμμής του διακανονισμού συν τις ημέρες χάριτος.
2.Η μέση ηλικία της ανάλυσης των εισπράξεων πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από το μεγαλύτερο από τα (ημέρες χάριτος , ηλικία αξιογράφων, 1) του διακανονισμού.

.

Η μέση ηλικία της ανάλυσης των εισπράξεων υπολογίζεται ως εξής:

.

(Ποσό_1 * (Ημ_Λήξης_1 Ημ_Κίνησης_1)) + .. + (Ποσό_ν * (Ημ_Λήξης_ν Ημ_Κίνησης_ν)) (Ποσό_1 + .. + Ποσό_ν)

.

Σε όσες εισπράξεις δεν είναι αξιόγραφα η διαφορά (Ημ_Λήξης – Ημ_Κίνησης) αντικαθίσταται με την μονάδα.

.

Η ανάλυση των διακανονισμών εμφανίζεται είτε με κλικ στις ετικέτες των τρόπων πληρωμής των παραστατικών είτε στο ημερολόγιο διακανονισμών του ταμείου.

.

Διασύνδεση ζυγιστικών μηχανών με το Capital B.O.S.

Για την λειτουργία των ζυγιστικών μηχανών θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο το module των ταμειακών.

.

Παραμετροποίηση

Στις ρυθμίσεις του σταθμού εργασίας καθορίζονται οι παράμετροι λειτουργίας της ζυγιστικής μηχανής (Οργάνωση > Σύστημα > Ρυθμίσεις σταθμών εργασίας).

.

 Επιλογή driver: Επιλέγετε τον driver της ζυγιστικής που θα συνδεθεί με την εφαρμογή.
 Θύρα: Καθορίζετε την θύρα επικοινωνίας.
 Πεδίο: Καθορίζετε ποιο πεδίο στις γραμμές του παραστατικού (ποσότητα 1, ποσότητα 2 ή βάρος) θα ενημερώνεται βάση της μέτρησης της ζυγιστικής.

.

Στο κάτω μέρος των παραστατικών πώλησης, το πεδίο «Ζύγιση» εμφανίζει τη μέτρηση της ζυγιστικής. Επιλέγοντας το ενημερώνεται, στις γραμμές του παραστατικού, το πεδίο που έχουμε καθορίσει στις παραμέτρους λειτουργίας της ζυγιστικής.

.

H εφαρμογή υποστηρίζει τις ίδιες ζυγιστικές μηχανές που υποστηρίζει και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Digi

DI – 162, Digi DS – 788, Digi DS – 782, DATA LOGIC Magelan 8300/8400).

.

Διασύνδεση ταμειακών μηχανών με το Capital B.O.S.

.

Παραμετροποίηση

Στην εργασία «Setup ταμειακών» καθορίζονται οι παράμετροι λειτουργίας όλων των ταμειακών μηχανών θα που συνδεθούν με την εφαρμογή (Οργάνωση > Σύστημα > Setup ταμειακών).

.

Ενότητα «Γενικά»

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της ταμειακής.
 Επιλογή driver: Επιλέξτε τον driver της ταμειακής που επιθυμείτε.
 Περιγραφή: Κατά την επιλογή του driver της ταμειακής, το πεδίο συμπληρώνεται με τον τύπο της.
 Γραμμές τίτλου: Εισάγετε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο πάνω μέρος της απόδειξης π.χ. τα στοιχεία της εταιρίας.
 Γραμμές υπότιτλου: Εισάγετε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της απόδειξης π.χ. ευχαριστήριο μήνυμα.
 Γραμμές σχολίων: Μπορείτε να καθορίσετε την εμφάνιση στοιχείων που αφορούν τον πελάτης της απόδειξης χρησιμοποιώντας τις παρακάτω εντολές.

@1 : Επωνυμία πελάτη.

@2 : ΑΦΜ πελάτη

@3 : ΔΟΥ πελάτη

@4 : Διεύθυνση πελάτη

@5 : Τηλέφωνο πελάτη

@6 : Αριθμός παραστατικού

@7 : Κερδισμένη πόντοι

@8 : Πόντοι που χρησιμοποιήθηκαν @9 : Προηγούμενο υπόλοιποι πόντων @10 : Νέο υπόλοιπο πόντων

@11 : Αιτιολογία Παραστατικού

.

Ο χαρακτήρας της άνω κάτω τελείας σε συνδυασμό με τον αριθμό που ακολουθεί δίνει την εντολή στο πρόγραμμα να εκτυπώσει συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων από το συνολικό μήκος του πεδίου.

Πχ αν πληκτρολογήσουμε @1:15 τότε θα τυπωθούν μόνο οι πρώτοι 15 χαρακτήρες της επωνυμίας του πελάτη.

 Κυλιόμενο μήνυμα: Εισάγετε το μήνυμα που θα εμφανίζεται στην οθόνη της ταμειακής.
 Χρήση εναλλακτικής περιγραφής είδους: Από τις προτεινόμενες τιμές επιλέξτε αυτή που θα εκτυπωθεί αντί για την περιγραφή του είδους.

.

Ενότητα «Τμήματα»

 Επιλογή τμημάτων: Επιλέγετε αν τα τμήματα της ταμειακής θα αντιστοιχηθούν με τις κατηγορίες ΦΠΑ (Πίνακες Γενικοί Κατηγορίες ΦΠΑ) ή με τα τμήματα ειδών (Πίνακες – Αποθέματα – Τμήματα ταμειακής).

.

Σταθμοί εργασίας

Στην επιλογή «Ρυθμίσεις σταθμών εργασίας» συνδέετε κάθε σταθμό εργασίας με μία ταμειακή μηχανή (Οργάνωση > Σύστημα > Ρυθμίσεις σταθμών εργασίας). Καθορίζετε την θύρα επικοινωνίας και επιλέγετε ένα από τα setup που δημιουργήσατε παραπάνω. Εφόσον βρίσκεστε στον σταθμό εργασίας μπορείτε να ελέγξετε την επικοινωνία με την ταμειακή μέσω της επιλογής «Έλεγχος ταμειακής».

.

Εκτύπωση παραστατικών

Στις «Σειρές παραστατικών πώλησης» και στην ενότητα «Εκτύπωση» ορίζουμε στην παράμετρο «Εκτύπωση σε ταμειακή» την εκτύπωση του παραστατικού στην ταμειακή. Στην ταμειακή εκτυπώνονται μόνο τα παραστατικά που χρησιμοποιούν τιμή λιανικής.

.

Προσοχή!

Για να «κλείσει» ένα παραστατικό και να σταλεί για εκτύπωση στην ταμειακή θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη η «Είσπραξη». Σε αντίθετη περίπτωση η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα.

Με την καταχώρηση του παραστατικού εκτυπώνεται στην ταμειακή μηχανή η απόδειξη πώλησης. Η λειτουργία της ταμειακής μηχανής προσομοιάζει με την λειτουργία ενός απλού εκτυπωτή.

.

Συμβατότητα με τις ταμειακές του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η εφαρμογή υποστηρίζει την εκτύπωση σε ταμειακές και με τους drivers των ταμειακών του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Για την σύνδεσή τους απαιτούνται τα παρακάτω βήματα:

1.Στον server και μέσα στον φάκελο που βρίσκεται εγκατεστημένη η εφαρμογή, δημιουργείτε έναν νέο φάκελο με το όνομα «FISCALS».
2.Μέσα στον φάκελο αντιγράφετε από τον φάκελο «FISCALS» της εγκατάστασης του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, το αρχείο DLL της ταμειακής που επιθυμείται.
3.Ακολουθείται την διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

.

Διασύνδεση Capital με ECOS

.

Το ECOS είναι η υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Softone, που σας επιτρέπει την αυτόματη αρχειοθέτηση των παραστατικών στο Cloud, την αποστολή τους στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και την άμεση ενημέρωση του λήπτη.

.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας γίνεται μέσω της σχετικής γενικής παραμέτρου και την εισαγωγή του κλειδιού ενεργοποίησης (Οργάνωση > Παράμετροι > Γενικές παράμετροι).

.

Για να αποσταλεί ένα παραστατικό στο ECOS στις παραμέτρους των παραστατικών πώλησης θα πρέπει να καθοριστεί ο τύπος του παραστατικού (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Παραστατικών πώλησης). Αν καθοριστεί για αξιακό παραστατικό η «Αποστολή στο ECOS» = «Παραστατικό (myDATA)» δημιουργείται η αντίστοιχη εγγραφή myDATA, διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ η σύνοψη του παραστατικού και λαμβάνεται ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.Α.Ρ.Κ). Για την λειτουργία της εργασία σε δοκιμαστικό περιβάλλον και χωρίς να δημιουργείται η σχετική εγγραφή myDATA επιλέγετε «Δοκιμή (χωρίς myDATA)».

.

Για να σταλεί το e-mail ειδοποίησης στον λήπτη, με το σχετικό link, ώστε να κατεβάσει το παραστατικό, θα πρέπει να συμπληρωθεί το e-mail επικοινωνίας στα σταθερά στοιχεία του πελάτη (Συναλλασσόμενοι > Πελάτες > Στοιχεία πελατών). Το πεδίο μπορεί να δεχτεί περισσότερα του ενός e-mails, με διαχωριστικό το ερωτηματικό (;).

.

Για την εκτύπωση του URL που αναφέρεται στο παραστατικό, θα πρέπει στις φόρμες εκτύπωσης των παραστατικών στο Τμήμα συνόλων, να εισαχθεί ένα πεδίο Barcode. Στις ιδιότητες του καθορίζετε ως τιμή του πεδίου «Σήμανση από» το «ECOS» και ως τιμή του πεδίου «Τύπος Barcode» το «xbcQRCode».

.

Επίσης, για την εκτύπωση της σήμανσης του παραστατικού από το ECOS θα πρέπει να προστεθεί ένα πεδίο στο οποίο η «Σήμανση από» = ECOS.

.

Διαχείριση απαλλαγής ΦΠΑ του άρθρου 39α

.

Το άρθρο 39α αναφέρεται στην καταβολή ΦΠΑ από τον αγοραστή για συναλλαγές που αφορούν κινητά, κονσόλες παιχνιδιών, laptop και tablet.

.

Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 39α

Για την εφαρμογή της απαλλαγής του ΦΠΑ για το άρθρο 39α θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 ο αντισυμβαλλόμενος να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και να είναι υποκείμενος στον ΦΠΑ, με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του και
 οι πράξεις να αφορούν παραδόσεις αγαθών που έχουν τόπο φορολογίας το εσωτερικό της χώρας και δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

Δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ του άρθρου 39α, τα παρακάτω πρόσωπα:

 οι ιδιώτες,
 οι υποκείμενοι στον φόρο που υπάγονται αποκλειστικά στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ,
 οι υποκείμενοι στον φόρο που πραγματοποιούν αποκλειστικά παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που δεν τους παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους (π.χ. φροντιστήρια, μικρές επιχειρήσεις του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ), καθώς και
 τα μη υποκείμενα στον φόρο νομικά πρόσωπα.

.

Δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39α οι παρακάτω πράξεις:

 οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις,
 οι εισαγωγές,
 οι λιανικές πωλήσεις καθώς και
 οι αυτοπαραδόσεις.

.

Στοιχεία ειδών

Στα στοιχεία των ειδών που σχετίζονται με το άρθρο 39α πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική διάταξη στο πεδίο «Διάταξη απαλλαγής ΦΠΑ» και να καθοριστεί η τιμή του πεδίου

«Απαλλαγή ΦΠΑ 39α» σε Ναι (Διαθέσιμοι πόροι > Αποθέματα > Στοιχεία ειδών).

.

Αν τα είδη αποτελούν μέρος ενός είδους σετ, στα στοιχεία του είδους σετ θα πρέπει να καθοριστεί η αντικατάσταση του από συστατικά σε πωλήσεις / αγορές.

.

Στοιχεία υπηρεσιών / δαπανών

Στα στοιχεία των υπηρεσιών / δαπανών που σχετίζονται με το άρθρο 39α πρέπει να ενεργοποιηθεί το ειδικό χαρακτηριστικό 36 – «Απαλλαγή ΦΠΑ 39α» και να συμπληρωθεί η σχετική διάταξη στο πεδίο «Διάταξη απαλλαγής ΦΠΑ» (Διαθέσιμοι πόροι > Υπηρεσίες > Στοιχεία υπηρεσιών).

.

Στοιχεία παγίων

Στα στοιχεία των παγίων που σχετίζονται με το άρθρο 39α πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική διάταξη στο πεδίο «Διάταξη απαλλαγής ΦΠΑ» και να καθοριστεί η τιμή του πεδίου

«Απαλλαγή ΦΠΑ 39α» σε Ναι (Διαθέσιμοι πόροι > Πάγια > Στοιχεία παγίων).

.

Στοιχεία πελατών

Στα στοιχεία πελατών θα πρέπει η τιμή του πεδίου «Απαλλαγή ΦΠΑ 39α» να είναι «ΝΑΙ» σε όσους δικαιούνται απαλλαγή ΦΠΑ (Συναλλασσόμενοι > Πελάτες > Στοιχεία πελατών).

.

Παραστατικά πώλησης

Στο σχεδιασμό παραστατικών πώλησης θα πρέπει η τιμή του πεδίου «Ενημερώνει ΑΑΔΕ ΦΠΑ άρθρου 39α» να είναι «Ναι» (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Παραστατικών > Παραστατικά πώλησης).

.

Τότε εμφανίζεται η νέα έμμεση εργασία (F10) «Στοιχεία απαλλαγής ΦΠΑ 39α», που ελέγχει το δικαίωμα για απαλλαγή με κλήση στην ΑΑΔΕ.

.

Για την λειτουργία της έμμεσης εργασίας (F10) «Στοιχεία απαλλαγής ΦΠΑ 39α», είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των κωδικών που δίνουν πρόσβαση στην σχετική υπηρεσία της ΑΑΔΕ στις γενικές παραμέτρους της εφαρμογής (Οργάνωση > Παράμετροι > Γενικές παράμετροι).

Σε κάθε περίπτωση είτε μέσω της εργασίας είτε ο ίδιος ο χρήστης, μπορεί να ρυθμίσει το αν θα δοθεί τελικά η απαλλαγή του ΦΠΑ, μέσω του σχετικού πεδίου «Απαλλαγή ΦΠΑ 39α» του παραστατικού.

.

Παραστατικά αγορών

Όσο αφορά τα παραστατικά αγορών δεν απαιτείται ειδική παραμετροποίηση. Η λειτουργικότητα τους ως προς την διαχείριση «Απαλλαγή ΦΠΑ 39α» εξαρτάται αποκλειστικά από την τιμή του σχετικού πεδίου στα στοιχεία ειδών και παγίων.

.

Λογιστικές εγγραφές / Περιοδική ΦΠΑ

.

Πωλήσεις

Η καταχώρηση παραστατικού πώλησης θα δημιουργήσει τo παρακάτω άρθρο. Το είδος που εμπίπτει στην απαλλαγή ΦΠΑ του άρθρου 39α θα ενημερώσει τους λογαριασμούς 30.01.01.0000 – Πελάτες μη συνδεδεμένη οντότητα – Ονομαστικό ποσό και 70.01.01.0000 – Πωλήσεις εμπορευμάτων άνευ ΦΠΑ.

.

Για να γίνει η ενημέρωση της Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ θα πρέπει ο λογαριασμός

70.01.01.0000 – Πωλήσεις εμπορευμάτων άνευ ΦΠΑ να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 Λογιστική κατηγορία: Εσόδων
 Είδος λογαριασμού: Γενικός
 Κατηγορία ΦΠΑ: 99 Απαλλαγή (0%)
 Έντυπο: Περιοδική ΦΠΑ
 Κατηγορία: 1 Εκροές από πωλήσεις εμπορευμάτων / Υποκείμενες
 Ενημέρωση: Προστίθεται

Στην περιοδική ΦΠΑ οι πωλήσεις ειδών που εμπίπτουν στο άρθρο 39α, όταν ο αγοραστής έχει δικαίωμα απαλλαγής του ΦΠΑ 39α, θα ενημερώσουν τον κωδικό 349 – Λοιπές εκροές χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης.

.

Αγορές

Κατά την καταχώρηση του παραστατικού αγοράς θα δημιουργηθούν τα παρακάτω άρθρα λογιστικής. Το είδος που εμπίπτει στην απαλλαγή ΦΠΑ του άρθρου 39α θα ενημερώσει τους λογαριασμούς:

 50.01.01.0000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
 20.02.00.0000 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
 54.02.22.0024 ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΡ.39Α
 54.02.82.0024 ΦΠΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 04.91.00.0024 ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 08.91.00.0024 – ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

.

Οι λογαριασμοί που θα ενημερώσουν την Περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

.

 Λογαριασμός: 54.02.22.0024 ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΡ.39Α
 Κατηγορία ΦΠΑ: 1 Κανονικό (24%)
 Έντυπο: Περιοδική ΦΠΑ
 Κατηγορία: 134 – Έλεγχος ΦΠΑ Εισροών
 Ενημέρωση: Αφαιρείται

.

 Λογαριασμός: 54.02.82.0024 ΦΠΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 Κατηγορία ΦΠΑ: 1 Κανονικό (24%)
 Έντυπο: Περιοδική ΦΠΑ
 Κατηγορία: 135 – Έλεγχος ΦΠΑ Εκροών
 Ενημέρωση: Προστίθεται

.

 Λογαριασμός: 04.91.00.0024 ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 Κατηγορία ΦΠΑ: 1 Κανονικό (24%)
 Έντυπο: Περιοδική ΦΠΑ
 Κατηγορία: 60 Πράξεις λήπτη αγαθών και υπηρεσιών
 Ενημέρωση: Προστίθεται

.

Στην περιοδική ΦΠΑ οι αγορές των ειδών που εμπίπτουν στο άρθρο 39α θα ενημερώσουν τους κωδικούς: 303 – Εκροές και πράξεις λήπτη στο 24%, 333 – ΦΠΑ Εκροών 24%, 366 – Λοιπές πράξεις λήπτη και 386 – ΦΠΑ Εισροών 24%.

.

Εγγραφή myDATA

.

.

Διαχείριση δαπανών

.

Όλες οι δαπάνες (έξοδα τηλεπικοινωνιών, ρεύματος, ύδρευσης, ταξιδιών, φιλοξενίας, ενοίκιο κτλ) ανοίγονται (καταχωρούνται) σαν υπηρεσίες. (Διαθέσιμοι πόροι > Υπηρεσίες / Δαπάνες > Στοιχεία υπηρεσιών / δαπανών)

.

Για να δημιουργηθεί η γέφυρα που θα ενημερώσει την λογιστική θα πρέπει να συμπληρωθούν οι λογαριασμοί λογιστικής που αφορούν την λήψη υπηρεσιών/δαπανών και το ΦΠΑ αυτών στα αντίστοιχα πεδία.

Οι πάροχοι των υπηρεσιών (ΔΕΚΟ, εταιρίες τηλεπικοινωνιών, ιδιοκτήτης εργασιακού χώρου κτλ) ανοίγονται (καταχωρούνται) ως προμηθευτές. (Συναλλασσόμενοι > Προμηθευτές > Στοιχεία προμηθευτών)

.

Οι δαπάνες καταχωρούνται στα παραστατικά αγοράς επιλέγοντας την κατάλληλη σειρά (Τιμολόγιο δαπάνης, Τιμολόγιο ΔΕΚΟ, Απόδειξη δαπάνης και Απόδειξη ταμειακής δαπάνης). (Παραστατικά > Αγορές / Δαπάνες > Παραστατικά αγοράς)

.

Διαχείριση διαστάσεων

.

Η διαχείριση διαστάσεων των ειδών, διευκολύνει τον υπολογισμό των ποσοτήτων τους κατά την έκδοση παραστατικών πώλησης ή αγοράς.

.

Για να είναι δυνατή η καταχώρηση των διαστάσεων στα στοιχεία του είδους, θα πρέπει το είδος να έχει δύο μονάδες μέτρησης και να είναι ενεργοποιημένη η σχετική παράμετρος των αποθεμάτων «Διαχείριση διαστάσεων».

.

Στην παράμετρο «Υπολογισμός ποσότητας από διαστάσεις» καθορίζετε αν για τον υπολογισμό της ποσότητας του είδους θα πρέπει να γίνει μετατροπή των διαστάσεων σε μέτρα ή όχι. Αν επιλέξετε «Μετατροπή σε μέτρα» τότε οι διαστάσεις του είδους θα πρέπει να δοθούν σε εκατοστά, ενώ αν επιλέξετε «Χωρίς μετατροπή» οι διαστάσεις θα πρέπει να δοθούν σε μέτρα (Οργάνωση > Παράμετροι > Αποθέματα).

.

Στα «Στοιχεία ειδών» συμπληρώνονται τα πεδία που αναφέρονται στις διαστάσεις του είδους (μήκος, πλάτος, ύψος) και θα προτείνονται κατά την καταχώριση των κινήσεών του. Ακόμη καθορίζετε αν οι διαστάσεις θα ενημερώνουν κάποια από τις ποσότητες του είδους και ποια θα είναι αυτή (Διαθέσιμοι πόροι > Αποθέματα > Στοιχεία ειδών).

.

Η μονάδα μέτρησης της ποσότητας, που θα ενημερώνουν οι διαστάσεις, θα πρέπει να αντιστοιχεί στο τρόπο υπολογισμού των διαστάσεων, δηλαδή αν έχετε επιλέξει να ενημερώνεται η «Ποσότητα», τότε η μονάδα μέτρησης αυτής θα πρέπει να είναι το τετραγωνικό ή κυβικό μέτρο.

.

Για την εμφάνιση των διαστάσεων στα παραστατικά πώλησης ή αγοράς θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προσθήκες στο σχεδιασμό στηλών κινήσεων ειδών. Οι στήλες/πεδία που θα προστεθούν είναι: «Διάσταση 1», «Διάσταση 2» και «Διάσταση 3» (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Στήλες γραμμών παρ/κών > Κινήσεις ειδών).

.

Κατά την έκδοση των παραστατικών στα πεδία των διαστάσεων προτείνονται οι αντίστοιχες τιμές από τα «Στοιχεία ειδών», εφόσον έχουν συμπληρωθεί τα σχετικά πεδία. Ο υπολογισμός της ποσότητας που θα ενημερώνουν οι διαστάσεις, γίνεται ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου «Υπολογισμός ποσότητας από διαστάσεις».

.

1.Αν έχει επιλεχθεί η τιμή «Χωρίς μετατροπή» η ποσότητα που ενημερώνεται ισούται με το γινόμενο της άλλης ποσότητας επί των διαστάσεων. Στο παρακάτω παράδειγμα η τιμή του πεδίου «Ποσότητα» υπολογίστηκε ως εξής:

30 x (0,34 x 0,34) = 3,47

.

2.Αν έχει επιλεχθεί η τιμή «Μετατροπή σε μέτρα» η ποσότητα που ενημερώνεται ισούται με το γινόμενο της άλλης ποσότητας επί των διαστάσεων προς 10.000. Στο παρακάτω παράδειγμα η τιμή του πεδίου «Ποσότητα» υπολογίστηκε ως εξής:

30 x (34 x 34) / 10.000 = 3,47

.

Ενώ αν η ποσότητα που ενημερώνεται παρακολουθείται σε κυβικά μέτρα, τότε αυτή ισούται με το γινόμενο της άλλης ποσότητας επί των διαστάσεων προς 1.000.000. Στο παρακάτω παράδειγμα η τιμή του πεδίου «Ποσότητα» υπολογίστηκε ως εξής:

500 x (90 x 90 x 2) / 1.000.000 = 8,10

.

Τέλος, στις φόρμες εκτύπωσης είναι διαθέσιμες οι τιμές πώλησης τετραγωνικού και κυβικού μέτρου, χονδρικής και λιανικής (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Φόρμες εκτύπωσης).

.

Διαχείριση ειδών εγγυοδοσίας

.

Η διαχείριση αφορά την παρακολούθηση των ειδών εγγυοδοσίας.

.

Παραμετροποίηση

.

Στις ειδικές παραμέτρους των αποθεμάτων, για τις κινήσεις των ειδών εγγυοδοσίας που αφορούν πωλήσεις ή/και αγορές, καθορίζετε την κατηγορία που αφορά την απαλλαγή ΦΠΑ (99 – Απαλλαγή (0%)) και την σχετική διάταξη απαλλαγής (6 – Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 19 του Κώδικα ΦΠΑ) (Οργάνωση > Παράμετροι > Αποθέματα).

.

Συνεπώς, στην ανάλυση ΦΠΑ των παραστατικών πώλησης και αγορών, η αξία ΦΠΑ των ειδών εγγυοδοσίας είναι μηδενική.

.

Αποθέματα – Στοιχεία ειδών

.

Για να χαρακτηριστεί ένα είδος ως είδος εγγυοδοσίας, θα πρέπει στο πεδίο «Ειδικά χαρακτηριστικά» να επιλεχθεί η τιμή 2 – Είδος εγγυοδοσίας.

.

Το είδος που περιλαμβάνει και κάποιο είδος εγγυοδοσίας, θα πρέπει στο πεδίο «Ειδικά χαρακτηριστικά» να έχει καθορισμένες τις τιμές 3 – Αντικατάσταση είδους σετ από συστατικά σε πωλήσεις ή/και 4 – Αντικατάσταση είδους σετ από συστατικά σε αγορές.

.

Επίσης, στην καρτέλα «Σετ» θα πρέπει να δηλωθούν ο εαυτός του και το είδος εγγυοδοσίας, επιλέγοντας για το καθένα από αυτά τον τύπο (κανονική ή εγγυοδοσία).

.

Πελάτες – Στοιχεία πελατών

.

Στα οικονομικά στοιχεία των πελατών προβάλλεται η συνολικά αξία εγγυοδοσίας και το νέο υπόλοιπο του πελάτη μετά την αφαίρεση της.

.

Στις κινήσεις των πελατών προβάλλεται ξεχωριστά η αξία εγγυοδοσίας της κάθε κίνησης.

.

Εκτυπώσεις πελατών

.

Στις εκτυπώσεις πελατών «Ισοζύγιο» και «Καρτέλες» μπορείτε να εμφανίσετε τις στήλες που αναφέρονται στην αξία εγγυοδοσίας και το νέο υπόλοιπο του πελάτη (Συναλλασσόμενοι > Πελάτες > Εκτυπώσεις > Ισοζύγιο / Καρτέλες).

.

.

Προμηθευτές – Στοιχεία προμηθευτών

.

Στα οικονομικά στοιχεία των προμηθευτών προβάλλεται η συνολικά αξία εγγυοδοσίας και το νέο υπόλοιπο του προμηθευτή μετά την αφαίρεση της.

.

Στις κινήσεις των προμηθευτών προβάλλεται ξεχωριστά η αξία εγγυοδοσίας της κάθε κίνησης.

.

Εκτυπώσεις Προμηθευτών

.

Στις εκτυπώσεις προμηθευτών «Ισοζύγιο» και «Καρτέλες» μπορείτε να προσθέσετε τις στήλες που αναφέρονται στην αξία εγγυοδοσίας και το νέο υπόλοιπο του προμηθευτή (Συναλλασσόμενοι > Προμηθευτές > Εκτυπώσεις > Ισοζύγιο / Καρτέλες).

.

Διαχείριση ειδών σετ

.

Η διαχείριση των ειδών σετ στο Capital υποστηρίζει δύο βασικούς τρόπους λειτουργίας:

.

1)Κινήσεις ειδών Σετ & Συστατικών

.

Ο τρόπος αυτός αφορά την ταυτόχρονη δημιουργία κινήσεων αποθήκης εισαγωγής του σετ και εξαγωγής των συστατικών μαζί με τις κινήσεις πωλήσεων ή εξαγωγής του σετ και εισαγωγής των συστατικών μαζί με τις κινήσεις αγορών.

.

Η παραμετροποίηση αυτής της λειτουργίας βρίσκεται στον σχεδιασμό των κινήσεων αποθεμάτων:

Αν είναι καθορισμένος «Κωδικός κίνησης σετ» τότε δημιουργούνται κινήσεις σετ σχετικές με την κίνηση πώλησης ή αγοράς.

.

Η «Αυτόματη δημιουργία κίνησης σετ» ρυθμίζει τον αν η κίνηση του σετ θα δημιουργείται αυτόματα την στιγμή που θα καταχωρείται μια κίνηση με αυτόν τον κωδικό (πχ 201) ή όχι, οπότε θα πρέπει να εκτελεστεί η εργασία «Μαζική σύνθεση ειδών σετ» για να δημιουργηθούν αυτές οι κινήσεις.

.

Στον σχεδιασμό του κωδικού κίνησης του σετ πρέπει να είναι καθορισμένος ο «Κωδικός κίνησης συστατικών σετ» για να δημιουργηθούν αυτόματα μαζί με την κίνηση του σετ και οι κινήσεις των συστατικών.

Επειδή, ένα είδος σετ μπορεί είτε να συνθέτεται με την πώλησή του είτε να διαλύεται στα συστατικά του κατά την αγορά του, ΔΕΝ πρέπει να συμμετέχει σε παραστατικά πώλησης ΚΑΙ σε παραστατικά αγοράς. Αν υπάρχει περίπτωση ένα σετ να το συνθέτουμε ΚΑΙ να το αγοράζουμε, τότε θα πρέπει να το διαχειριστούμε με δύο διαφορετικούς κωδικούς ειδών.

.

Αν κατά την εκτύπωση των παραστατικών πώλησης, θέλουμε μαζί με το είδος σετ να εκτυπώνονται και τα συστατικά του, τότε στον σχεδιασμό της φόρμας εκτύπωσης θα πρέπει να προστεθεί ο σχετικός σχεδιασμός στο tab «Συστατικά σετ».

.

2)Αντικατάσταση Δώρων & Εγγυοδοσίας

.

Ο τρόπος αυτός αφορά την αντικατάσταση του είδους σετ με τα συστατικά του κατά την επιλογή του στα παραστατικά πώλησης ή/και αγοράς. Σε αυτές τις περιπτώσεις στα συστατικά του είδους σετ περιλαμβάνεται ο εαυτός του και τα είδη που το συνοδεύουν, είτε σαν Δώρα είτε σαν Εγγυοδοσία.

.

Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας γίνεται με την ενεργοποίηση των ειδικών χαρακτηριστικών 3 ή/και 4, στα στοιχεία των ειδών:

.

Προσοχή! Όταν σε ένα είδος σετ υπάρχουν είτε ενεργοποιημένα τα ειδικά χαρακτηριστικά 3 ή 4 είτε στα συστατικά περιλαμβάνεται το ίδιο το είδος σετ, τότε η εφαρμογή δεν δημιουργεί τις επιπλέον κινήσεις του 1ου τρόπου. Αν όλα τα είδη σετ της εταιρίας είναι τέτοιου τύπου (δηλ. αντικατάστασης), δεν θα πρέπει να υπάρχουν κινήσεις με κωδικό κίνησης 401, 403, 405, 407, ενώ θα μπορούσε να αφαιρεθούν αυτοί οι κωδικοί κίνησης από τον σχεδιασμό των κωδικών κίνησης πωλήσεων και αγορών.

.

Διαχείριση Εισφοράς Ανακύκλωσης

.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 112145 της 16/12/2004, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1916/Β/24-12- 2004, η (Χρηματική) Εισφορά Ανακύκλωσης αναγράφεται διακεκριμένα επί των τιμολογίων πώλησης, σε όλα τα στάδια πώλησης των αγαθών που υπάγονται σε αυτήν (ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, συσσωρευτές, ελαστικά κλπ), εκτός των τιμολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες – επιτηδευματίες.

.

Επομένως, υπόχρεος είναι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας, όταν εκδίδει παραστατικό πώλησης προς τον χονδροπωλητή. Στην συνέχεια η εισφορά ανακύκλωσης, αποδίδεται στον φορέα ανακύκλωσης βάση της σύμβασης που έχει υπογραφεί από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, ενώ η χρέωσή της θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη λιανική τιμή του είδους. Να σημειωθεί ότι στο ποσό της εισφοράς ανακύκλωσης υπολογίζεται ΦΠΑ.

Στο Capital υπολογίζεται αυτόματα στα παραστατικά το ποσό της εισφοράς ανακύκλωσης, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

.

Βήμα 1ο

.

Σχεδιάστε την «Εισφορά Ανακύκλωσης» στην εργασία: Πίνακες > Πωλήσεις > Έξοδα / Φόροι πωλήσεων, επιλέγοντας Τρόπο υπολογισμού: «Ποσότητα Χ Συντελεστής», Είδος υπολογισμού:

«Κατά είδος», ΦΠΑ από γραμμή είδους: «ΝΑΙ», Περιλαμβάνεται στις τιμές: «Λιανικής», Ειδικός φόρος: «OXI» και Συμμετέχει σε ΜΥΦ / ΚΕΠΥΟ: «ΝΑΙ». Τα στοιχεία myDATA δεν συμπληρώνονται στους φόρους κατά είδος.

.

Βήμα 2ο

.

Στο σχεδιασμό των παραστατικών πώλησης, που πρέπει να υπολογιστεί η εισφορά, καθορίστε στα «Έξοδα πωλήσεων» την «Εισφορά Ανακύλωσης» που σχεδιάσατε στο προηγούμενο βήμα (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Παραστατικών > Παραστατικά πώλησης).

.

Βήμα 3ο

.

Συνδέστε την «Εισφορά Ανακύκλωσης» με τα είδη αποθήκης που τα αφορά (Διαθέσιμοι πόροι

>Αποθέματα > Στοιχεία ειδών). Επιπλέον, συμπληρώστε το πεδίο «Συντελεστής» για κάθε είδος.

Αν υπάρχουν πελάτες για τους οποίους ΔΕΝ πρέπει να υπολογιστεί η «Εισφορά Ανακύκλωσης», θα πρέπει να καθοριστεί αυτό στα σταθερά τους στοιχεία (Συναλλασσόμενοι

>Πελάτες > Στοιχεία πελατών).

.

Βήμα 4ο

.

Για την εκτύπωση της αξίας της «Εισφοράς Ανακύκλωσης», θα πρέπει στις φόρμες εκτύπωσης να σχεδιαστεί πεδίο με την ειδική συνάρτηση ITEMLINETAXVALUE και παράμετρο τον κωδικό του εξόδου (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Φόρμες εκτύπωσης > Παραστατικά πώλησης).

Κατά την καταχώρηση ενός παραστατικού πώλησης η «Εισφορά Ανακύκλωσης» υπολογίζεται αυτόματα στα έξοδα του παραστατικού:

.

Κατά την εκτύπωσή του αξία της «Εισφοράς Ανακύκλωσης» κάθε είδους εμφανίζεται στο σχετικό πεδίο:

.

Τα παραστατικά αυτά σε σχέση με την «Εισφορά Ανακύκλωσης» πρέπει να ενημερώνουν διακριτούς λογαριασμούς στην Γενική λογιστική, τόσο ως προς την αξία της όσο και ως προς το ΦΠΑ της:

.

Τέλος, στα myDATA η «Εισφορά Ανακύκλωσης» ενσωματώνεται με τις αξίες των ειδών:

.

Διαχείριση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Στο Capital μπορείτε να υπολογίσετε αυτόματα στα παραστατικά το ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον οποίο υπάγονται προϊόντα όπως τα οινοπνευματώδη ποτά, ο καφές, ο καπνός κλπ, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

.

Βήμα 1ο

.

Σχεδιάστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης «Ε.Φ.Κ.» στην εργασία: Πίνακες > Πωλήσεις > Έξοδα

/ Φόροι πωλήσεων, επιλέγοντας Τρόπο υπολογισμού: «Ποσότητα Χ Συντελεστής», Είδος υπολογισμού: «Κατά είδος», ΦΠΑ από γραμμή είδους: «ΝΑΙ», Περιλαμβάνεται στις τιμές:

«Λιανικής».

.

Αν ο Ε.Φ.Κ. ενημερώνει κάποιον αναλυτικό λογαριασμό του α’ βάθμιου 54, τότε στο πεδίο

«Ειδικός φόρος, τέλος κλπ» επιλέγουμε «ΝΑΙ».

.

Αν ο Ε.Φ.Κ. ενσωματώνεται στην αξία πώλησης του είδους και ενημερώνει κάποιον αναλυτικό λογαριασμό της ομάδας 7, τότε στο πεδίο «Ειδικός φόρος, τέλος κλπ» επιλέγουμε «Όχι».

.

Προσοχή! Τα στοιχεία myDATA δεν συμπληρώνονται στους φόρους κατά είδος.

.

Βήμα 2ο

.

Στο σχεδιασμό των παραστατικών πώλησης που πρέπει να υπολογιστεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, καθορίστε στα «Έξοδα πωλήσεων» τον «Ε.Φ.Κ.» που σχεδιάσατε στο προηγούμενο βήμα (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Παραστατικών > Παραστατικά πώλησης).

.

Βήμα 3ο

.

Συνδέστε τον «Ε.Φ.Κ.» με τα είδη αποθήκης που τα αφορά (Διαθέσιμοι πόροι > Αποθέματα > Στοιχεία ειδών). Επιπλέον, συμπληρώστε το πεδίο «Συντελεστής» για κάθε είδος.

Αν υπάρχουν πελάτες για τους οποίους ΔΕΝ πρέπει να υπολογιστεί ο «Ε.Φ.Κ.», θα πρέπει να καθοριστεί αυτό στα σταθερά τους στοιχεία (Συναλλασσόμενοι > Πελάτες > Στοιχεία πελατών).

.

Βήμα 4ο

.

Για την εκτύπωση της αξίας του «Ε.Φ.Κ.», θα πρέπει στις φόρμες εκτύπωσης να σχεδιαστεί πεδίο με την ειδική συνάρτηση ITEMLINETAXVALUE και παράμετρο τον κωδικό του εξόδου (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Φόρμες εκτύπωσης > Παραστατικά πώλησης).

Κατά την καταχώρηση ενός παραστατικού πώλησης ο «Ε.Φ.Κ.» υπολογίζεται αυτόματα στα έξοδα του παραστατικού:

.

Κατά την εκτύπωσή του η αξία του «Ε.Φ.Κ.» κάθε είδους εμφανίζεται στο σχετικό πεδίο:

.

Αν ο λογαρισμός Ε.Φ.Κ. είναι κάποιος αναλυτικός λογαριασμός του α’ βάθμιου 54, τότε στα

myDATA ο «Ε.Φ.Κ.» ενημερώνει τα Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία:

.

Αν ο λογαρισμός Ε.Φ.Κ. είναι κάποιος αναλυτικός λογαριασμός της ομάδας 7, τότε σε αυτήν την περίπτωση στα myDATA ο «Ε.Φ.Κ.» ενσωματώνεται με τις αξίες των ειδών:

.

Διαχείριση επεξεργασίας σε τρίτους (φασόν)

.

Α) Παραμετροποίηση

1)Ανοίγουμε αποθηκευτικούς χώρους για κάθε προμηθευτή (φασόν).
2)Συνδέουμε τον αντίστοιχο αποθηκευτικό χώρο με τον προμηθευτή (φασόν) μέσο του πεδίου σχετικός αποθηκευτικός χώρος.
3)Ανοίγουμε κοστολογικά στοιχεία «Επεξεργασία φασόν» για κάθε προμηθευτή (φασόν) με:
 Τύπος κόστους Γενικό έξοδο.
 Τρόπος υπολογισμού Αναλογικά με την ποσότητα.
 Λογαριασμό κέντρου κόστους σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε αναλυτική λογιστική για την κοστολόγηση το αντίστοιχο κέντρο κόστους του προμηθευτή (φασόν).
4)Ανοίγουμε προδιαγραφές παραγωγής για τα προϊόντα επεξεργασίας του φασόν στις οποίες:
 Συνδέουμε τον αντίστοιχο προμηθευτή (φασόν) μέσο των σχετικών πεδίων της προδιαγραφής.
 Συνδέουμε το αντίστοιχο κοστολογικό στοιχείο του προμηθευτή (φασόν) με συντελεστή την τιμή που μας χρεώνει ο προμηθευτής (φασόν) για την συγκεκριμένη επεξεργασία.
5)Δημιουργούμε σειρά ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ (ΦΑΣΟΝ).
6)Δημιουργούμε σειρά ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΦΑΣΟΝ) και συνδέουμε στην «Αυτόματη δημιουργία παραστατικού – Σειρά παραγωγής» την σειρά ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ (ΦΑΣΟΝ).

.

Β) Διαδικασία

.

1)Αποστέλλουμε τα υλικά στον προμηθευτή (φασόν) με 112 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΦΑΣΟΝ το οποίο κάνει την διακίνηση των υλικών από τον αποθηκευτικό μας χώρο στον αποθηκευτικό χώρο του προμηθευτή (φασόν).
2)Παραλαμβάνουμε τα επεξεργασμένα προϊόντα από τον προμηθευτή (φασόν) με 113 – ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΦΑΣΟΝ το οποίο:
 Κάνει την διακίνηση των επεξεργασμένων προϊόντων από τον αποθηκευτικό χώρο του προμηθευτή (φασόν) στον αποθηκευτικό μας χώρο.
 Δημιουργεί αυτόματα παραστατικά παραγωγής φασόν για τα επεξεργασμένα προϊόντα που περιλαμβάνει.
3)Καταχωρούμε με 125 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ την παροχή υπηρεσιών του προμηθευτή (φασόν) για την επεξεργασία.
4)Σε περίπτωση ακύρωσης του 112 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΦΑΣΟΝ χρησιμοποιούμε το 302

– ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΑΣΟΝ.

.

Διαχείριση Oπτικών

.

H εφαρμογή δίνει στους οπτικούς την δυνατότητα διαχείρισης συνταγογράφησης φακών όρασης / επαφής από οφθαλμίατρους.

.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

.

Στους πίνακες των αποθεμάτων συμπληρώνετε τον πίνακα με τα στοιχεία των οφθαλμιάτρων καθώς και τους πίνακες που αναφέρονται στις ποιότητες των φακών οράσεως και επαφής (Πίνακες > Γενικοί > Οπτικά > Οφθαλμίατροι /Ποιότητες φακών οράσεως / Ποιότητες φακών επαφής).

.

.

Μετασχηματισμοί πωλήσεων

.

Αν θέλουμε να αντιγράφονται τα στοιχεία της συνταγής κατά τον ένα προς ένα μετασχηματισμό των παραστατικών, στα σενάρια μετασχηματισμών πωλήσεων καθορίζουμε την τιμή της παραμέτρου «Αντιγραφή συνταγών» = ΝΑΙ.

.

Παραστατικά πωλήσεων

.

Στις γραμμές των παραστατικών πώλησης στην έμμεση εργασία «Στοιχεία συνταγής» [Ctrl + F8] συμπληρώνετε, στην φόρμα που ανοίγει, τα στοιχεία συνταγής του οφθαλμίατρου.

.

Αποθέματα / Πελάτες

Στα στοιχεία αποθεμάτων και πελατών στην έμμεση εργασία «Στοιχεία συνταγών» [Ctrl + F8] εμφανίζεται η λίστα με τις κινήσεις ειδών που έχουν συμπληρωμένα τα στοιχεία συνταγής. Με διπλό κλικ σε κάθε κίνηση γίνεται η προβολή της συνταγής.

.

.

Εκτυπώσεις

.

Στις «Λοιπές» εκτυπώσεις αποθεμάτων / πελατών η «Κατάσταση συνταγών» κατά είδος / πελάτη εμφανίζει τα παραστατικά πωλήσεων με συμπληρωμένα τα στοιχεία συνταγής (Διαθέσιμοι πόροι > Αποθέματα > Εκτυπώσεις > Λοιπές > Κατάσταση συνταγών), (Συναλλασσόμενοι > Πελάτες > Εκτυπώσεις > Λοιπές > Κατάσταση συνταγών).

.

Δημιουργία παραστατικών έκδοσης από συνόψεις

.

Η εργασία ασχολείται με ενημερωμένες εγγραφές myDATA οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από την εργασία «Λήψη απεσταλμένων συνόψεων», δεν έχουν διασύνδεση με κάποιο παραστατικό και είναι διαθέσιμη μόνο στο configuration Accountant με Advanced myDATA (myDATA > Εργασίες > Δημιουργία παραστατικών έκδοσης από συνόψεις).

.

Χρησιμοποιείτε τα πεδία επιλογής των εγγραφών myDATA και επιλέγετε «Επόμενο» και στην συνέχεια «Εκτέλεση». Η εργασία με βάση τους χαρακτηρισμούς των εγγραφών myDATA θα δημιουργήσει παραστατικά πωλήσεων ή αγορών και θα τα διασυνδέσει με αυτές.

.

Παραμετροποίηση

.

Υπηρεσίες

Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υπηρεσίες με τις σχετικές κατηγορίες ΦΠΑ, διατάξεις απαλλαγής και λογιστικές κατηγορίες, που θα χρησιμοποιηθούν στα παραστατικά που θα δημιουργήσει η εργασία.

.

Πελάτες / Προμηθευτές

Οι πελάτες / προμηθευτές θα πρέπει είτε να δημιουργηθούν αναλυτικά στους Συναλλασσόμενους με τα ΑΦΜ τους, είτε να καθοριστούν οι default στα Υποκαταστήματα εταιρίας (Πίνακες > Γενικοί > Υποκαταστήματα).

Έξοδα/φόροι πωλήσεων / αγορών

Τα έξοδα θα πρέπει να έχουν «Τρόπος υπολογισμού» = Δίνεται κατά την τιμολόγηση (Πίνακες

>Πωλήσεις / Αγορές > Έξοδα/φόροι πωλήσεων / αγορών).

.

Ειδικές παράμετροι

Στις ειδικές παραμέτρους των υπηρεσιών θα πρέπει «Οι τιμές λιανικής περιλαμβάνουν ΦΠΑ»

= ΟΧΙ.

.

Παραστατικά πωλήσεων / αγορών

 Οι σειρές των παραστατικών πωλήσεων / αγορών που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν «Ενεργή» = ΝΑΙ, «Αυτόματη αρίθμηση» = ΝΑΙ και «Παράγει κωδικό παραστατικού»

= ΟΧΙ. Αν υπάρχουν παραπάνω από μία σειρές με τα ίδια κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς θα πρέπει στην σειρά του παραστατικού η παράμετρος «Προεπιλογή παρ/κών έκδοσης από συνόψεις» = ΝΑΙ (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Σειρών > Σειρές παραστατικών πώλησης / αγοράς).

.

 Στο σχεδιασμό των παραστατικών λιανικής θα πρέπει η παράμετρος «Μεταβολή ΦΠΑ» = ΝΑΙ.
 Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν οι default πελάτες / προμηθευτές των υποκαταστημάτων, στο σχεδιασμό των παραστατικών που αφορούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τρίτων χωρών θα πρέπει η παράμετρος «Επιτρεπόμενοι πελάτες» = Όλοι (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Παραστατικών > Παραστατικά πώλησης / αγοράς).

.

Εκτέλεση

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας δημιουργείται αρχείο καταγραφής όπου αναφέρονται οι εγγραφές myDATA που παρουσίασαν πρόβλημα και τo πλήθος αυτών καθώς και το πλήθος των παραστατικών πώλησης / αγορών που δημιουργήθηκαν.

.

Διαχείριση περιβαλλοντικού τέλους

.

Από 1/1/2018 (ΚΥΑ 180036/952) καθιερώνεται η είσπραξη και απόδοση τέλους για τις πλαστικές σακούλες και από 1/1/2019 το περιβαλλοντικό τέλος προσδιορίζεται στην τιμή των 7 λεπτών του ευρώ προ ΦΠΑ (9 λεπτά του ευρώ με ΦΠΑ).

.

Υπόχρεοι

.

Όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις, κάθε έμπορος ο οποίος διαθέτει στον καταναλωτή λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, υποχρεούται να υποβάλλει στην ΑΑΔΕ δήλωση απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους.

.

Στοιχεία είδους

.

Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα είδος αποθήκης για την διαχείριση του περιβαλλοντικού τέλους.

.

Παραστατικά πώλησης

.

Στα παραστατικά πώλησης θα πρέπει να καλείται αυτό το είδος με ποσότητα το πλήθος από τις σακούλες που δίνονται στον πελάτη.

.

Άρθρο λογιστικής

.

Εγγραφή myDATA

.

Διαχείριση τέλους ανακύκλωσης

.

Από 1η Ιουνίου 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), το τέλος ανακύκλωσης επιβάλλεται κατά την πώληση των προϊόντων, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

.

Η καταβολή του τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος. Υπόχρεα πρόσωπα για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης είναι οι επιχειρήσεις που πωλούν τα συγκεκριμένα προϊόντα.

.

Στα παραστατικά πωλήσεων στα οποία αποτυπώνεται η διάθεση των εν λόγω προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται διακριτά το τέλος ανακύκλωσης, ως πρόσθετο είδος, με ποσότητα ισάριθμη της ποσότητας των διατεθέντων προϊόντων. Η αξία του επιβαλλόμενου τέλους ανακύκλωσης ανέρχεται σε οκτώ (8) λεπτά. Να σημειωθεί ότι στο ποσό του τέλους ανακύκλωσης υπολογίζεται ΦΠΑ.

.

Στο Capital υπολογίζεται αυτόματα στα παραστατικά το ποσό του τέλους ανακύκλωσης, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

.

Στοιχεία ειδών

.

Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα είδος αποθήκης για την διαχείριση του τέλους ανακύκλωσης.

.

Στα είδη, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), θα πρέπει να δημιουργηθούν σετ που θα έχουν ως συστατικά το ίδιο το είδος και το τέλος ανακύκλωσης.

.

Επίσης, σε αυτά θα είδη θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το ειδικό χαρακτηριστικό 3 = Αντικατάσταση είδους σετ από συστατικά σε πωλήσεις.

.

Παραστατικά πωλήσεων

.

Στα παραστατικά πώλησης τα είδη, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο

(PVC), θα αντικαθίστανται από τα συστατικά τους.

.

Στον σχεδιασμό αυτών των παραστατικών καλό θα ήταν να ενεργοποιηθεί το packing στον έλεγχο ομοίων κωδικών.

Άρθρο λογιστικής

.

Εγγραφή myDATA

Διαχείριση πολλαπλών επιφανειών εργασίας

.

Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης πολλαπλών επιφανειών εργασίας.

.

Μετακινώντας το ποντίκι στο κάτω μέρος της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζονται εικονίδια που επιτρέπουν την δημιουργία, προσθήκη, διαγραφή και μετακίνηση ανάμεσα στις σελίδες της επιφάνειας εργασίας.

.

Ο αριθμός που εμφανίζεται στην αριστερή κάτω γωνία της επιφάνειας εργασίας, αναφέρεται στον αριθμό της τρέχουσας σελίδας. Ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορείτε να δημιουργήσετε είναι δέκα.

.

Το αριστερό βέλος [  ] σας μεταφέρει στην προηγούμενη σελίδα. Το σύμβολο [ + ] προσθέτει μία σελίδα μετά την τελευταία.

Το σύμβολο [ – ] διαγράφει την τρέχουσα σελίδα και σας μεταφέρει την προηγούμενη. Αν στην σελίδα που πρόκειται να διαγραφεί, υπάρχει ενεργή εργασία μεταφέρεται και αυτή στην προηγούμενη σελίδα.

.

Το δεξί βέλος [ → ] σας μεταφέρει στην επόμενη σελίδα.

.

Εναλλακτικά, ο αριθμός της τρέχουσας σελίδας καθώς και οι επιλογές διαχείρισης εμφανίζονται με δεξί κλικ στην γραμμή εργασιών.

.

Κάθε επιφάνεια εργασίας έχει τις δικές της συντομεύσεις και την δικιά της γραμμή ενεργών εργασιών.

.

Για να κλείσει η εφαρμογή θα πρέπει σε όλες τις επιφάνειες να μην υπάρχουν ενεργές εργασίες. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

.

Διαχείριση πόντων

Η διαχείριση των πόντων που συγκεντρώνει ο πελάτης βασίζεται σε μια σειρά πεδίων, πινάκων και εργασιών.

.

Πεδία

Στα «Στοιχεία ειδών», στο κύκλωμα «Διαθέσιμοι πόροι – Αποθέματα», στην δεύτερη σελίδα, στο πεδίο «Διαχείριση πόντων» καθορίζετε με ποιον τρόπο το είδος θα συμμετέχει στην συγκέντρωση πόντων, επιλέγοντας μία από τις παρακάτω τιμές:

 Εξαίρεση βάσει ειδών: Το είδος συμμετέχει μόνο στον υπολογισμό πόντων βάσει αξίας και όχι στο υπολογισμό βάσει είδους.
 Βάσει ειδών και αξίας: Το είδος συμμετέχει στον υπολογισμό πόντων και βάσει αξίας και βάσει είδους.
 Εξαιρείται βάσει αξίας: Το είδος συμμετέχει μόνο στον υπολογισμό πόντων βάσει είδους και όχι στον υπολογισμό βάσει αξίας.

.

Στα «Στοιχεία υπηρεσιών», στο κύκλωμα «Διαθέσιμοι πόροι – Υπηρεσίες/Δαπάνες», στην πρώτη σελίδα, στο πεδίο «Διαχείριση πόντων» καθορίζετε με ποιον τρόπο η υπηρεσία θα συμμετέχει στην συγκέντρωση πόντων, επιλέγοντας μία από τις παρακάτω τιμές:

 Εξαίρεση βάσει υπηρεσιών: Η υπηρεσία συμμετέχει μόνο στον υπολογισμό πόντων βάσει αξίας και όχι στο υπολογισμό βάσει υπηρεσίας.
 Βάσει υπηρεσιών και αξίας: Η υπηρεσία συμμετέχει στον υπολογισμό πόντων και βάσει αξίας και βάσει υπηρεσίας.
 Εξαιρείται βάσει αξίας: Η υπηρεσία συμμετέχει μόνο στον υπολογισμό πόντων βάσει υπηρεσίας και όχι στον υπολογισμό βάσει αξίας.

Στα «Στοιχεία πελατών», στο κύκλωμα «Συναλλασσόμενοι – Πελάτες», στην τρίτη σελίδα, καθορίζεται τον τρόπο διαχείρισης πόντων του πελάτη συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία.

.

 Ενεργή: Σε περίπτωση που ο πελάτης σας συμμετέχει στο σύστημα συγκέντρωσης πόντων επιλέξτε το πεδίο μεταβάλλοντας την τιμή του σε «ΝΑΙ».
 Συντελεστής: Συμπληρώστε τον συντελεστή υπολογισμού πόντων του πελάτη.
 Τρόπος εξαργύρωσης: Εισάγετε τον τρόπο εξαργύρωσης πόντων που συγκεντρώνει ο πελάτης, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα (έκπτωση ή δώρο ή δώρο/έκπτωση). Η επιλογή «Default» αναφέρεται στον καθορισμό του πεδίου όπως αυτός έχει γίνει στην σχετική παράμετρο στην οργάνωση λειτουργία της εφαρμογής (Οργάνωση

– Παράμετροι – Πωλήσεις – Διαχείριση πόντων).

 Υπόλοιπο πόντων: Το πεδίο αναφέρεται στο σύνολο των πόντων του πελάτη και ενημερώνεται αυτόματα από σχετικές κινήσεις (παραστατικά πώλησης, ακυρωτικά και πιστωτικά) του πελάτη.

.

Πίνακες

Μέσω της εργασία (Πίνακες – Πωλήσεις – Διαχείριση πόντων) συμπληρώνεται τους πίνακες που αφορούν την διαχείριση των πόντων.

.

 Κλίμακα αξιών παραστατικών

Μέσω της εργασίας μπορείτε να δημιούργησε την κλίμακα μετατροπής του πληρωτέου ποσού ενός παραστατικού πώλησης σε πόντους για τον πελάτη. Η μετατροπή πραγματοποιείται με την προϋπόθεση πως είναι ενεργοποιημένη η σχετική παράμετρος στα σταθερά στοιχεία του πελάτη.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε

«Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση».

Για κάθε κατηγορία ορίστε το όριο της αξία του παραστατικού και τους αντίστοιχους κερδισμένους πόντους του πελάτη.

.

 Κλίμακα εξαργύρωσης πόντων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να ορίσετε την κλίμακα εξαργύρωσης των πόντων ενός πελάτη σε αξία έκπτωσης. Η εξαργύρωση πραγματοποιείτε στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η σχετική παράμετρος στα σταθερά στοιχεία του πελάτη.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε

«Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση».

Για κάθε κατηγορία ορίστε το όριο των πόντων και την αντίστοιχη αξία έκπτωσης.

.

 Είδη εξαργύρωσης πόντων

Μέσω της εργασίας έχετε την δυνατότητα να ορίσετε την λίστα των ειδών που επιλέγονται ως δώρα κατά την διαδικασία εξαργύρωσης πόντων.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε

«Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση».

.

Για κάθε είδος δηλώστε τον κωδικό του , την ποσότητα και τους πόντους που εξαργυρώνει.

.

Παραστατικά πώλησης

Για να συμμετέχουν τα παραστατικά πώλησης στην συγκέντρωση και εξαργύρωση πόντων θα πρέπει οι σχετικοί παράμετροι των πωλήσεων στην εργασία (Οργάνωση – Παράμετροι – Πωλήσεις) να είναι καθορισμένοι.

.

 Υπολογισμός πόντων: Καθορίστε τον τρόπο (βάσει ειδών/υπηρεσιών ή βάσει αξίας ή βάσει ειδών/υπηρεσιών και αξίας ) που θα υπολογίζονται οι πόντοι.

Όταν ο υπολογισμός γίνεται βάσει ειδών/υπηρεσιών λαμβάνονται υπόψη μόνο τα είδη/υπηρεσίες που έχουν ενεργοποιημένη την επιλογή «Βάσει ειδών/ υπηρεσιών και αξίας» ή «Εξαιρείται βάσει αξίας», στα σταθερά στοιχεία τους και καθορισμένους τους πόντους ανά ποσότητα. Οι πόντοι υπολογίζονται ως εξής: ποσότητα είδους επί πόντοι ανά ποσότητα.

Όταν ο υπολογισμός γίνεται βάσει αξίας λαμβάνεται υπόψη η καθαρή αξία του παραστατικού για παραστατικά χονδρικής και η τελική αξία (με το ΦΠΑ) για παραστατικά λιανικής. Αν έχει καθοριστεί ο υπολογισμός να γίνεται βάσει συντελεστή οι πόντοι υπολογίζονται ως εξής: καθαρή αξία ή τελική αξία ανάλογα το παραστατικό x συντελεστή παραμέτρων x συντελεστή πελάτη. Ενώ αν έχει καθοριστεί ο υπολογισμός να γίνεται βάσει κλίμακας οι πόντοι προκύπτουν από την εφαρμογή της κλίμακας αξιών, όπως έχουν

οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Πωλήσεις – Διαχείριση πόντων – Κλίμακα αξιών παραστατικών), επί τον συντελεστή του πελάτη.

Όταν ο υπολογισμός γίνεται βάσει ειδών/υπηρεσιών και αξίας τότε εφαρμόζονται και οι δύο τρόποι υπολογισμού.

 Τύπος υπολογισμού: Καθορίστε τον τύπο υπολογισμού των πόντων (βάσει συντελεστή ή κλίμακας).
 Συντελεστής: Ορίστε τον συντελεστή υπολογισμού, αν έχετε επιλέξει την τιμή «Βάσει συντελεστή» στο προηγούμενο πεδίο.
 Έλεγχος τρόπου πληρωμής: Ορίστε αν θα ελέγχεται ή όχι ο τρόπος πληρωμής του παραστατικού.
 Τρόποι πληρωμής: Ορίστε ποιοι είναι οι τρόποι πληρωμής που θα επιτρέπουν τον υπολογισμό πόντων στα παραστατικά, σε περίπτωση που έχετε δηλώσει να γίνεται έλεγχος στον τρόπο πληρωμής.
 Υπολογισμός πόντων σε πελάτη λιανικής: Καθορίστε αν ο υπολογισμός των πόντων θα αφορά ή όχι τον γενικό πελάτη λιανικής.

.

 Υπολογισμός εξαργύρωσης: Καθορίστε με ποιον τρόπο (βάσει συντελεστή ή κλίμακας) θα γίνεται ο υπολογισμός εξαργύρωσης των πόντων.

Όταν ο υπολογισμός γίνεται βάσει συντελεστή λαμβάνεται υπόψη το υπόλοιπο πόντων του πελάτη το οποίο πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή εξαργύρωσης και προκύπτει η αξία εξαργύρωσης των πόντων.

Όταν ο υπολογισμός γίνεται βάσει κλίμακας λαμβάνεται υπόψη η κλίμακα εξαργύρωσης πόντων που έχει δημιουργηθεί στην εργασία (Πίνακες – Πωλήσεις – Κλίμακα εξαργύρωσης πόντων).

 Συντελεστής εξαργύρωσης: Καθορίστε τον συντελεστή εξαργύρωσης των πόντων, αν έχετε επιλέξει την τιμή «Βάσει συντελεστή» στο προηγούμενο πεδίο.
 Τρόπος εξαργύρωσης: Επιλέξτε τον τρόπο εξαργύρωσης των πόντων (έκπτωση ή δώρο ή έκπτωση/δώρο). Ο τρόπος εξαργύρωσης που έχει δηλωθεί στα στοιχεία του πελάτη υπερτερεί του παρόντος. Η οθόνη που αναφέρεται στις επιλογές εξαργύρωσης πόντων εμφανίζεται μετά την καταχώρηση του παραστατικού.

.

Όταν η εξαργύρωση γίνεται με «Έκπτωση» τότε το υπόλοιπο των πόντων του πελάτη μετατρέπεται σε έκπτωση που εφαρμόζεται στη συνολική καθαρή αξία του παραστατικού για τα παραστατικά χονδρικής ενώ για τα παραστατικά λιανικής στην τελική αξία (με ΦΠΑ)

. Το πεδίο «Έκπτωση» συμπληρώνεται με την αξία εξαργύρωσης πόντων και το πεδίο

«Έκπτωση %» με το ποσοστό της αξίας εξαργύρωσης πόντων προς τη συνολική καθαρή αξία του παραστατικού.

Όταν η εξαργύρωση γίνεται με «Δώρο» τότε το υπόλοιπο των πόντων του πελάτη μετατρέπεται σε δώρο (ή δώρα), δηλαδή είδη που προστίθενται στο παραστατικό με έκπτωση 100%. Τα είδη που συμμετέχουν στην εξαργύρωση πόντων σαν δώρα ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Πωλήσεις – Διαχείριση πόντων – Είδη εξαργύρωσης).

 Εξαργύρωση σε παραστατικό μικρότερης αξίας: Ορίστε αν επιτρέπεται ή όχι η εξαργύρωση των πόντων σε παραστατικά μικρότερης αξίας από την έκπτωση που προκύπτει.
 Εξαργύρωση στο επόμενο παραστατικό: Ορίστε αν η εξαργύρωση των πόντων θα γίνεται ή όχι σε επόμενο παραστατικό. Η επιλογή αναφέρεται στους κερδισμένους πόντους του τρέχοντος παραστατικού.

.

Στην έμμεση εργασία «Στοιχεία πόντων» των παραστατικών πώλησης προβάλλεται πίνακας με τους πόντους του παραστατικού και τους διαθέσιμους πόντους του πελάτη.

Διαχείριση ταμείων εταιρίας

Η διαχείριση αφορά την παρακολούθηση των ταμείων της εταιρίας.

.

Πίνακες

Στους πίνακες ταμείου καθορίζουμε τα ταμεία της εταιρίας (Πίνακες > Ταμείο > Ταμεία εταιρίας).

.

Ανθρώπινοι πόροι

Στα στοιχεία προσώπων καθορίζουμε τους ταμίες της εταιρίας ορίζοντας ως τιμή του πεδίου

«Είναι ταμίας» το «Ναι» (Διαθέσιμοι πόροι > Ανθρώπινοι πόροι > Στοιχεία προσώπων).

.

Παραμετροποίηση

Στην οργάνωση λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει ο χρήστης να συνδεθεί με πρόσωπο που είναι δηλωμένος ως ταμίας (Οργάνωση > Ασφάλεια / Χρήστες > Χρήστες).

.

Στις ειδικές παραμέτρους του ταμείου, μπορεί να καθοριστεί ανά πόσα λεπτά θα γίνεται ανανέωση των δεδομένων που απεικονίζονται στο monitor ταμείων και πιο ποσό θα εμφανίζεται, εισπράξεις ή υπόλοιπο.

.

Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε το αν η εφαρμογή θα προτείνει το ποσό κλεισίματος και το αν είναι υποχρεωτική η εκτύπωση κατάστασης, κατά το κλείσιμο του ταμείου.

.

Κατά την εισαγωγή του χρήστη στην εφαρμογή, ο οποίος έχει οριστεί ως ταμίας, εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης ταμείων. Θα πρέπει να επιλεχθεί το επιθυμητό ταμείο και το ποσό ανοίγματος.

.

Παραστατικά πωλήσεων / αγορών / ταμείου

Οι εισπράξεις μέσω των παραστατικών πωλήσεων και ταμείου καθώς και οι πληρωμές είτε από παραστατικά αγορών είτε ταμείου, επηρεάζουν την εικόνα των ταμείων.

.

Monitor ταμείων

Η εργασία παρουσιάζει την τρέχουσα εικόνα των «ανοικτών» ταμείων της εταιρίας, αναφέροντας ξεχωριστά για κάθε ταμείο το όνομα του ταμία και την τελική αξία εισπράξεων. Με κλικ πάνω σε ένα ταμείο εμφανίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν το όνομα του ταμία, το ποσό ανοίγματος του ταμείου, την αξία εισπράξεων / πληρωμών και το υπόλοιπο του ταμείου (Χρηματικά διαθέσιμα > Ταμείο > Monitor ταμείων).

.

Εξερεύνηση ταμείων

Η εργασία παρουσιάζει τις κινήσεις των ταμείων. Τα στοιχεία των κινήσεων αναφέρονται στην ημερομηνία, την ώρα, το ταμείο, τον χρήστη, την αξία και τον τύπο κίνησης (Χρηματικά διαθέσιμα > Ταμείο > Εξερεύνηση ταμείων).

.

Κατάσταση κινήσεων ταμείου

Η εκτύπωση προβάλει τις κινήσεις των ταμείων, όπως διαμορφώνονται από τις ημερήσιες συναλλαγές. Τα στοιχεία των κινήσεων εμφανίζονται ανά ημερομηνία και αφορούν: τον κωδικό και την περιγραφή του ταμείου, την ημερομηνία και την ώρα της κίνησης, το όνομα του χρήστη/ταμία, τον τύπο κίνησης του ταμείου, το σχετικό παραστατικό και την αξία είσπραξης / πληρωμής (Χρηματικά διαθέσιμα > Ταμείο > Εκτυπώσεις).

Κατά την έξοδο από την εφαρμογή, εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης ταμείων κι ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει το ποσό κλεισίματος του ταμείου.

.

Σε περίπτωση που δεν γίνει «κλείσιμο» του ταμείου, μετά την επανείσοδο του χρήστη/ταμία στην εφαρμογή εμφανίζεται μήνυμα για συνέχεια ή για «κλείσιμο» του ταμείου.

.

Δημιουργία προϋπολογισμών διαθέσιμων πόρων

.

Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε προϋπολογισμούς για είδη, υπηρεσίες και δαπάνες, μέσω των αντίστοιχων εργασιών (Διαθέσιμοι πόροι > Αποθέματα / Υπηρεσίες > Εργασίες > Δημιουργία προϋπολογισμών). Κάθε εργασία είναι διαθέσιμη και στις έμμεσες εργασίες [F10] που υπάρχουν στα στοιχεία ειδών, υπηρεσιών και δαπανών.

.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία προϋπολογισμών είναι η ύπαρξη στοιχείων προηγούμενης χρήσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη χρήση χρησιμοποιείστε την έμμεση εργασία «Στοιχεία προηγούμενης χρήσης» [F10], στα στοιχεία ειδών, υπηρεσιών και δαπανών, για την καταχώριση των δεδομένων.

.

Κατά την εκτέλεση της εργασίας δημιουργίας προϋπολογισμών καθορίζετε τα φίλτρα επιλογής ειδών, υπηρεσιών ή δαπανών. Στην συνέχεια ορίζετε το οικονομικό στοιχείο για το οποίο θα δημιουργηθεί ο προϋπολογισμός. Για τα είδη τα διαθέσιμα στοιχεία είναι οι εισαγωγές, οι εξαγωγές, οι αγορές, οι πωλήσεις, η παραγωγή και οι αναλώσεις, ενώ για τις υπηρεσίες / δαπάνες η παροχή / λήψη.

.

Επίσης, καθορίζετε αν ο προϋπολογισμός θα αφορά ποσότητες ή αξίες.

.

Αν ο προϋπολογισμός επιλεχθεί να γίνει βάσει ποσοστού σε ετήσια βάση, ορίζετε το ετήσιο ποσοστό διακύμανσης.

.

Αρχικά για κάθε εγγραφή εφαρμόζεται το ποσοστό διακύμανσης στο σύνολο της προηγούμενης χρήσης και προκύπτει ένα ποσό. Στην συνέχεια, το ποσό αυτό κατανέμεται σε κάθε μήνα, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του μήνα στην προηγούμενη χρήση.

.

Αν ο υπολογισμός επιλεχθεί να γίνει βάσει ποσοστού σε μηνιαία βάση, ορίζετε το μηνιαίο ποσοστό διακύμανσης.

.

Για κάθε εγγραφή εφαρμόζεται το ποσοστό διακύμανσης κάθε περιόδου στο αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης χρήσης.

.

Αν ο υπολογισμός επιλεχθεί να γίνει βάσει ποσού σε ετήσια βάση, συμπληρώνεται το ετήσιο ποσό διακύμανσης.

.

Αρχικά γίνεται κατανομή του ποσού σε κάθε εγγραφή βάσει του ποσοστού συμμετοχής της στην προηγούμενη χρήση. Στην συνέχεια, το ποσό κάθε εγγραφής κατανέμεται σε κάθε μήνα, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του μήνα στην προηγούμενη χρήση.

Αν ο υπολογισμός γίνει βάσει ποσού σε μηνιαία βάση, συμπληρώνετε το ποσό διακύμανσης κατά μήνα.

.

Για κάθε μήνα γίνεται κατανομή του ποσού σε κάθε εγγραφή βάσει του ποσοστού συμμετοχής της στον μήνα της προηγούμενης χρήσης.

.

Αν ο υπολογισμός αφορά συγκεκριμένη εγγραφή και γίνεται βάσει ποσού σε ετήσια βάση, μπορείτε να επιλέξετε μοντέλο κατανομής (Πίνακες Γενικοί Μοντέλα κατανομής), βάσει του οποίου θα γίνει η κατανομή στους μήνες.

Στη συνέχει καθορίζετε αν θα γίνει ή όχι ανανέωση των ήδη υπαρχόντων προϋπολογισμών.

.

Ανάλογα με τον αν ο προϋπολογισμός αφορά ποσότητες ή αξίες, επιλέγετε αν θα γίνει υπολογισμός των αξιών από τις ποσότητες ή των ποσοτήτων από τις αξίες και ποια τιμή θα χρησιμοποιηθεί (τελευταία ή μέση τιμή).

.

Ακόμα, επιλέγετε αν επιθυμείτε να υπολογιστούν και ποσότητες στην δεύτερη μονάδα μέτρησης των ειδών.

.

Για την ολοκλήρωση της εργασίας επιλέγετε «Εκτέλεση».

.

Τα αποτελέσματα της εργασίας εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία των εγγραφών, στην καρτέλα «Προϋπολογισμός» και στις έμμεσες εργασίες [F10] «Στοιχεία προϋπολογισμού».

.

Δημιουργία προϋπολογισμών συναλλασσομένων

.

Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε προϋπολογισμούς για πελάτες και προμηθευτές, μέσω των αντίστοιχων εργασιών (Διαθέσιμοι πόροι > Συναλλασσόμενοι > Εργασίες > Δημιουργία προϋπολογισμών). Κάθε εργασία είναι διαθέσιμη και στις έμμεσες εργασίες [F10] που υπάρχουν στα στοιχεία πελατών και προμηθευτών.

.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία προϋπολογισμών είναι η ύπαρξη στοιχείων προηγούμενης χρήσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη χρήση χρησιμοποιείστε την έμμεση εργασία «Στοιχεία προηγούμενης χρήσης» [F10], στα στοιχεία πελατών και προμηθευτών, για την καταχώριση των δεδομένων.

.

Κατά την εκτέλεση της εργασίας δημιουργίας προϋπολογισμών καθορίζετε τα φίλτρα επιλογής πελατών και προμηθευτών. Στην συνέχεια ορίζετε το οικονομικό στοιχείο για το οποίο θα δημιουργηθεί ο προϋπολογισμός. Τα διαθέσιμα στοιχεία είναι η χρέωση, η πίστωση και ο τζίρος.

.

Αν ο προϋπολογισμός επιλεχθεί να γίνει βάσει ποσοστού σε ετήσια βάση, ορίζετε το ετήσιο ποσοστό διακύμανσης.

.

Αρχικά για κάθε εγγραφή εφαρμόζεται το ποσοστό διακύμανσης στο σύνολο της προηγούμενης χρήσης και προκύπτει ένα ποσό. Στην συνέχεια, το ποσό αυτό κατανέμεται σε κάθε μήνα, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του μήνα στην προηγούμενη χρήση.

.

Αν ο υπολογισμός επιλεχθεί να γίνει βάσει ποσοστού σε μηνιαία βάση, ορίζετε το μηνιαίο ποσοστό διακύμανσης.

.

Για κάθε εγγραφή εφαρμόζεται το ποσοστό διακύμανσης κάθε περιόδου στο αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης χρήσης.

.

Αν ο υπολογισμός επιλεχθεί να γίνει βάσει ποσού σε ετήσια βάση, συμπληρώνεται το ετήσιο ποσό διακύμανσης.

.

Αρχικά γίνεται κατανομή του ποσού σε κάθε εγγραφή βάσει του ποσοστού συμμετοχής της στην προηγούμενη χρήση. Στην συνέχεια, το ποσό κάθε εγγραφής κατανέμεται σε κάθε μήνα, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του μήνα στην προηγούμενη χρήση.

Αν ο υπολογισμός γίνει βάσει ποσού σε μηνιαία βάση, συμπληρώνετε το ποσό διακύμανσης κατά μήνα.

.

Για κάθε μήνα γίνεται κατανομή του ποσού σε κάθε εγγραφή βάσει του ποσοστού συμμετοχής της στον μήνα της προηγούμενης χρήσης.

.

Αν ο υπολογισμός αφορά συγκεκριμένη εγγραφή και γίνεται βάσει ποσού σε ετήσια βάση, μπορείτε να επιλέξετε μοντέλο κατανομής (Πίνακες Γενικοί Μοντέλα κατανομής), βάσει του οποίου θα γίνει η κατανομή στους μήνες.

Στη συνέχει καθορίζετε αν θα γίνει ή όχι ανανέωση των ήδη υπαρχόντων προϋπολογισμών. Για την ολοκλήρωση της εργασίας επιλέγετε «Εκτέλεση».

.

Τα αποτελέσματα της εργασίας εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία των εγγραφών, στην καρτέλα «Προϋπολογισμός» και στις έμμεσες εργασίες [F10] «Στοιχεία προϋπολογισμού».

.

Δημιουργία σειρών υποκαταστήματος

.

Η εργασία χρησιμοποιείται για την δημιουργία των σειρών παραστατικών πώλησης, αγοράς και ταμείου των υποκαταστημάτων της εταιρίας.

.

Παραμετροποίηση

.

Στα στοιχεία του υποκαταστήματος για το οποίο θα δημιουργηθούν οι σειρές, θα πρέπει να έχει καθοριστεί η τιμή του πεδίου «Συνθετικό σειρών» (Πίνακες > Γενικοί > Υποκαταστήματα).

Στον σχεδιασμό των σειρών παραστατικών θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί οι σειρές, που θα λειτουργήσουν σαν πρότυπα για κάθε υποκ/μα, με το σύμβολο «#» στον κωδικό τους (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Σειρών > Σειρές παραστατικών πώλησης / αγοράς /ταμείου).

.

.

Αν στη σειρά που θα αντιγραφεί υπάρχει δηλωμένη ακυρωτική σειρά και στοιχεία εκτύπωσης θα αντιγραφούν κι αυτά. Η ακυρωτική σειρά θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με το σύμβολο «#» στον κωδικό της.

.

Εργασίες

.

Στην εργασία «Δημιουργία σειρών υποκαταστήματος» καθορίζετε το υποκατάστημα για το οποίο θα δημιουργηθούν οι σειρές, το αν οι σειρές αφορούν τις πωλήσεις, τις αγορές ή το ταμείο και τον αύξοντα αριθμό της πρώτης σειράς (Εργασίες > Δημιουργία σειρών υποκ/τος).

.

Στην επόμενη οθόνη πληροφορείστε για το πλήθος των σειρών που θα δημιουργηθούν.

.

Ακολουθεί η προβολή των σειρών που πρόκειται να δημιουργηθούν, ο αύξων αριθμός κάθε σειράς και παράλληλα πληροφορείστε για το αν κάποια σειρά υπάρχει ήδη. Η επιλογή και αποεπιλογή μίας σειράς, από αυτές που θα δημιουργηθούν, γίνεται με αριστερό κλικ στην στήλη Επιλογή. Για ολοκλήρωση της εργασίας πατήστε «Εκτέλεση».

.

Για να δείτε τις σειρές που δημιουργήθηκαν μεταβείτε στον πίνακα των σειρών παραστατικών που επιλέξατε να δημιουργηθούν.

Δημιουργία barcodes ειδών κατά χρώμα και μέγεθος

.

Για τα είδη που έχουν ειδική διαχείριση σε χρώμα / μέγεθος, υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας barcodes κατά χρώμα και μέγεθος.

.

Παραμετροποίηση

.

Στις ειδικές παραμέτρους των αποθεμάτων, στην περιοχή «Barcodes κατά Χ/Μ», καθορίζετε την δομή που επιθυμείτε να έχουν τα barcodes, τα πεδία που συμμετέχουν στην σύνθεση του κάθε κωδικού και την αυτόματη ή όχι δημιουργία τους κατά την καταχώρηση του είδους.

.

Αποθέματα – Στοιχεία ειδών

.

Στα Στοιχεία ειδών, στην καρτέλα «Σταθερά» καθορίζετε την Ειδική διαχείριση του είδους σε Χρώμα / Μέγεθος και στην καρτέλα «Χ/Μ» τα χρώματα και μεγέθη του είδους.

.

Επιλέγοντας «Καταχώρηση» είτε εμφανίζεται ερώτηση επιβεβαίωσης για την δημιουργία κωδικών barcodes είτε δημιουργούνται αυτόματα σύμφωνα με την τιμή της σχετικής παραμέτρου.

.

Μετά την καταχώρηση του είδους στην καρτέλα «Barcodes» έχουν δημιουργηθεί οι κωδικοί

barcodes βάση των καθορισμένων παραμέτρων.

.

.

Αποθέματα – Εργασίες

.

Για την δημιουργία barcodes ήδη καταχωρημένων ειδών ή την διαγραφή ήδη υπαρχόντων barcodes, χρησιμοποιήστε τη αντίστοιχη εργασία καθορίζοντας τους κωδικούς των ειδών για τα οποία θα δημιουργηθούν / διαγραφούν τα barcodes (Αποθέματα > Εργασίες > Barcodes κατά Χ/Μ > Δημιουργία / Διαγραφή).

.

Σχεδιασμός ετικετών barcodes

.

Στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής, μέσω της αντίστοιχης εργασίας, μπορείτε να σχεδιάσετε ετικέτες για τα barcodes αυτά των ειδών (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Ετικέτες > Barcodes).

.

Εκτύπωση ετικετών barcodes

.

Για την εκτύπωση ετικετών με τα barcodes των ειδών μεταβείτε στα αποθέματα, στην αντίστοιχη εκτύπωση (Διαθέσιμοι πόροι > Αποθέματα > Εκτυπώσεις > Ετικέτες > Barcodes).

.

Αφού επιλέξετε τον σχεδιασμό ετικέτας και καθορίστε το πλήθος των ετικετών μπορείτε να ορίσετε τη βάση ταξινόμησης των barcodes. Αν η ταξινόμηση γίνει βάσει Κωδικός είδους – Χρώμα – Μέγεθος τότε τα barcodes του είδους θα ταξινομηθούν βάσει χρώματος.

.

Στην περίπτωση που η ταξινόμηση γίνει βάσει Κωδικός είδους – Μέγεθος – Χρώμα τα

barcodes του είδους θα ταξινομηθούν βάσει μεγέθους.

.

.

Εισαγωγές Τρίτων Χωρών – Πλασματική αξία και ΦΠΑ

.

Στις εισαγωγές από τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ) διαμορφώνονται δύο διαφορετικές αξίες: η πραγματική αξία και η πλασματική αξία.

.

Η πραγματική αξία διαμορφώνεται με βάση την τιμολογιακή αξία, όπως αυτή προκύπτει από την μετατροπή του ξένου νομίσματος σε ευρώ.

.

Η πλασματική αξία περιλαμβάνει τη δασμολογητέα αξία, το ρυθμιστικό φόρο και τα έξοδα του εκτελωνισμού.

.

Κατά την καταχώρηση του παραστατικού αγοράς τρίτων χωρών, στην Ανάλυση ΦΠΑ, και συγκεκριμένα στην καρτέλα «Πλασματικό» ο χρήστης μπορεί να εισάγει την κατηγορία ΦΠΑ, την πλασματική αξία και την αξία του ΦΠΑ που αντιστοιχεί σ’ αυτή.

.

Με την καταχώρηση του παραστατικού δημιουργείται και το άρθρο της Γενικής λογιστικής που αφορά την πλασματική αξία ανά συντελεστή ΦΠΑ.

.

Για την δημιουργία του παραπάνω άρθρου απαιτείται ο καθορισμός των σχετικών λογαριασμών πληροφόρησης στους σχεδιασμούς παραστατικών αγοράς τρίτων χωρών.

.

Είσπραξη Φόρου Διαμονής

.

Παραμετροποίηση

.

1)Στοιχεία εταιρίας

.

Καθορισμός της κατηγορίας φόρου διαμονής στα στοιχεία της εταιρίας.

.

2)Σειρά παραστατικού πώλησης

.

Δημιουργία / ενεργοποίηση της σειράς για το παραστατικό: 146 – ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.

.

3)Υπηρεσία

.

Δημιουργία ειδικής υπηρεσίας που θα χρησιμοποιηθεί κατά την καταχώριση των παραστατικών του φόρου διαμονής.

.

Παράδειγμα

.

Καταχώριση του παραστατικού για τον φόρο διαμονής.

.

.

Η Σειρά του παρ/κού με τον φόρο διαμονής προτείνεται να έχει ενεργοποιημένη την άμεση αποστολή στα myDATA ώστε μαζί με την εκτύπωσή του να διαβιβαστεί και η σύνοψή του και να πάρει ΜΑΡΚ.

.

Σημείωση

Αν επιθυμείτε να γίνει σύνδεση της είσπραξης φόρου διαμονής με το σχετικό παραστατικό παροχής υπηρεσιών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έμμεση εργασία «Σχετικά παραστατικά». Σε αυτή την περίπτωση η εγγραφή myDATA της είσπραξης φόρου διαμονής θα έχει συμπληρωμένο και το «Σχετικό ΜΑΡΚ».

.

Έκδοση στοιχείων σε πρατήρια υγρών καυσίμων

.

Σε περίπτωση έκδοσης Τιμολογίου – Δελτίου Αποστολής σε «αντικατάσταση» Απόδειξης Λιανικής Πώλησης, που εκδόθηκε από το σύστημα εισροών – εκροών των πρατηρίων υγρών καυσίμων, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία, που θα τεθεί σε λειτουργία από την έκδοση

1.0.1.556 της εφαρμογής.

.

Απαραίτητη προϋπόθεση της διαδικασίας είναι η ύπαρξη της διαχείρισης πετρελαίου θέρμανσης (module). Στις σχετικές παραμέτρους ορίζετε τη σειρά αποδείξεων λιανικής που χρησιμοποιείτε καθώς και τον κωδικό συναλλαγής με την ΑΑΔΕ (Οργάνωση > Παράμετροι > Πρατήρια καυσίμων).

.

Στην συνέχεια δημιουργείτε ένα σενάριο μετασχηματισμού πωλήσεων που αφορά τον μετασχηματισμό του Τιμολογίου – Δελτίου Αποστολής (Λιανικής) σε Ακυρωτική Απόδειξη Λιανικής (Πίνακες > Πωλήσεις > Μετασχηματισμοί πωλήσεων). Ως ακυρωτικό παραστατικό θα πρέπει να οριστεί το 310 – ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Η τιμή της παραμέτρου «Ενημέρωση σχετικών παραστατικών» θα πρέπει να είναι «Όχι» και να έχει οριστεί σαν πελάτης των νέων παραστατικών ο πελάτης λιανικής.

.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση των συγκεκριμένων παραστατικών (104 – Τιμολόγιο – Δ. Αποστολής (Λιανική) και 310 – Ακυρωτική απόδειξη καυσίμων (από τιμολόγιο)) είναι να έχουν δημιουργηθεί οι αντίστοιχες σειρές στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές παραστατικών πώλησης). Ακολουθούν ενδεικτικοί σχεδιασμοί.

.

Κατά την εκτέλεση της εργασίας του μετασχηματισμού το πεδίο «Τρόπος μετασχηματισμού» θα πρέπει να έχει τιμή «Ένα προς ένα».

.

.

Κατά την καταχώρηση του Τιμολογίου – Δελτίου αποστολής (Λιανικής) θα πρέπει να συμπληρωθεί το πεδίο «Σχετική απόδειξη» που αναφέρεται στα στοιχεία της σχετικής Απόδειξης Λιανικής Πώλησης, με την μορφή <Αριθμός>; <Σειρά>. Η συμπλήρωση του αριθμού είναι υποχρεωτική, ενώ της σειράς προαιρετική.

.

.

Αν η εισαγωγή των στοιχείων δεν έχει την σωστή μορφή η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα.

.

.

Τα περιεχόμενα του πεδίου «Σχετική απόδειξη», θα μεταφερθούν στο αντίστοιχο πεδίο της

«Ακυρωτικής απόδειξης λιανικής» ώστε να συμπεριληφθούν στην ορθή εκτύπωση του

e.txt, για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην ΑΑΔΕ.

.

Από την έκδοση 1.0.1.560 της εφαρμογής, έχει προστεθεί και η παρακάτω λειτουργικότητα, για τις περιπτώσεις που οι αποδείξεις λιανικής πώλησης, που εκδίδονται από το σύστημα εισροών – εκροών, εισάγονται στην εφαρμογή.

.

Σε αυτήν την περίπτωση η παραπάνω διαδικασία διαφοροποιείται κατά την έκδοση του Τιμολογίου – Δ. Αποστολής (Λιανικής) και δεν απαιτείται η εργασία του μετασχηματισμού.

.

Στο πεδίο «Σχετική απόδειξη» προστέθηκε κουμπί για την επιλογή του παραστατικού που έγινε εισαγωγή από το σύστημα εισροών – εκροών. Αν γίνει επιλογή, τότε καθορίζεται η τιμή του πεδίου, αντιγράφονται οι γραμμές των ειδών από την επιλεγμένη απόδειξη και κατά την καταχώριση του νέου παραστατικού ακυρώνεται αυτόματα η σχετική απόδειξη.

.

Εκτυπώσεις – Ρυθμίσεις

.

Στην αρχική οθόνη των εκτυπώσεων τα εικονίδια που υπάρχουν στο κάτω μέρος αναφέρονται στην προβολή και εκτύπωση των δεδομένων.

Η προβολή των δεδομένων εκτύπωσης γίνεται στην οθόνη.

.

.

Επιλέγετε κανάλι εκτύπωσης από το βελάκι στα δεξιά και στην συνέχεια το εικονίδιο για εκτύπωση των δεδομένων.

.

Επιλέγετε την μορφή του αρχείου (ASCII, EXCEL, HTML, PDF, TEXT και

XML )που θα αποθηκευτούν τα δεδομένα της εκτύπωσης.

.

Επιλέγετε από το βελάκι στα δεξιά, αν τα δεδομένα θα προβληθούν στην οθόνη στην μορφή της εργασίας [Εξερευνήσεις] ή αν θα αποσταλούν ως συνημμένο αρχείο σε email. Στις εκτυπώσεις που

εκτελούνται σε «Σε εξερεύνηση» υπάρχει η γραμμή εργαλείων και η επιλογή «Ιδιότητες» με το σχετικό μενού επιλογών.

.

Σε όλες τις εκτυπώσεις της εφαρμογής στην ενότητα [Ρυθμίσεις] ορίζονται τα δεδομένα των εκτυπώσεων και μορφή αυτών.

.

Καρτέλα «Παράμετροι»

 Περιγραφή: Εισάγετε την ονομασία της εκτύπωσης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την αποθήκευση της σχεδίασης.
 Τίτλος εκτύπωσης: Εισάγετε τον τίτλο της εκτύπωσης.
 Επικεφαλίδα: Εισάγετε την επικεφαλίδα της εκτύπωσης.
 Υποσέλιδο: Εισάγετε το υποσέλιδο της εκτύπωσης.
 Οριζόντια παράθεση: Καθορίστε τον προσανατολισμό της εκτύπωσης.
 Σύνολα ανά σελίδα: Καθορίστε αν θέλετε να εμφανίζονται ή όχι σύνολα ανά σελίδα.
 Αποθήκευση διαλόγου: Καθορίστε αν οι αλλαγές που θα γίνουν στα πεδία του διαλόγου θα αποθηκευτούν ή όχι.
 Καθορισμός πεδίων διαλόγου: Από την λίστα των διαθέσιμων πεδίων επιλέγετε με διπλό κλικ αυτά που θα αποτελέσουν τα φίλτρα αναζήτησης των εγγραφών.
 Ετικέτα: Εμφανίζονται τα πεδία που επιλέξατε ως φίλτρα αναζήτησης. Η μετακίνηση των πεδίων μέσα στην λίστα γίνεται με τα βελάκια, ενώ η διαγραφή με το [x].
 Ομάδα: Εμφανίζεται η ομάδα που ανήκει κάθε πεδίο.
 Ιδιότητες: Για κάθε πεδίο προβάλλεται η περιγραφή, η ετικέτα και η ομάδα στην οποία ανήκει. Τα πεδία που ανήκουν στην ίδια ομάδα εμφανίζονται κάτω από την ίδια ετικέτα η οποία εμφανίζεται υπογραμμισμένη.

.

Καρτέλα «Στήλες»

 Τμήμα εκτύπωσης: Επιλέγετε ποιο τμήμα της εκτύπωσης θα αφορούν οι στήλες που θα ορίσετε.
 Περιθώριο: Καθορίστε το μήκος του περιθωρίου σε χαρακτήρες.
 Τίτλοι: Καθορίστε πόσες γραμμές θα καταλαμβάνει το τίτλος.
 Αλλαγή γραμμής: Αν η εκτύπωση έχει δύο τμήματα ορίσετε αν τα στοιχεία του δεύτερου τμήματος θα εμφανίζονται σε άλλη γραμμή.
 Γενικά σύνολα: Καθορίστε αν θέλετε να εμφανίζονται ή όχι τα γενικά σύνολα.
 Μήκος Α/Α: Καθορίστε το μήκος της στήλης Α/Α σε χαρακτήρες.
 Στήλες: Εμφανίζονται τα διαθέσιμα πεδία που μπορούν να αποτελέσουν στήλες της εκτύπωσης. Η μετακίνηση ενός πεδίου μέσα στην λίστα γίνεται με τα βελάκια, ενώ η προσθήκη με το σύμβολο [+].
 Ιδιότητες στήλης
 Πεδίο: Για να καθορίστε την τιμή του πεδίου χρησιμοποιείτε είτε το εικονίδιο που αναφέρθηκε παραπάνω είτε τις τρεις τελείες που υπάρχουν στο δεξί μέρος του πεδίου.
 Τύπος υπολογισμού: Επιλέγοντας το εικονίδιο που υπάρχει στο πεδίο ανοίγει παράθυρο για να καθορίσετε τον τύπο υπολογισμού του πεδίου.

.

Στα αριστερά προβάλλονται τα διαθέσιμα πεδία που θα εμφανίζονται σαν στήλες της εκτύπωσης. Στο κάτω μέρος υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης των πεδίων.

.

Για αλφαβητική ταξινόμηση των πεδίων επιλέξτε το εικονίδιο .

.

Για να εμφανιστούν τα όνομα των πεδίων επιλέξτε το εικονίδιο .

Για διαγραφή ενός πεδίου επιλέξτε το εικονίδιο .

Επιλέγοντας [Συναρτήσεις] προβάλλονται οι παρακάτω διαθέσιμες συναρτήσεις για τον καθορισμό του τύπου υπολογισμού κάθε πεδίου. Αν η συνάρτηση που ορίσατε δεν είναι σωστή η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα.

.

Συνάρτηση

Παράμετροι

Αποτέλεσμα

Abs

(<Αριθμός>)

Η απόλυτη τιμή ενός

αριθμού.

Avg

(<Αριθμός>)

Ο μέσος όρος σε μια

επανάληψη.

CACHEFIELD

.

.

CASE

(<Value>, <Value>,…)

.

CHR

(<X>)

.

Copy

(<Κείμενο>, <Θέση>, <Μήκος>)

Το κείμενο που αντιστοιχεί σε μια θέση ενός κειμένου και με μήκος έναν

αριθμό χαρακτήρων.

Count

.

Το πλήθος σε μια

επανάληψη.

CRLF

(<X>)

.

Date

.

Η τρέχουσα

ημερομηνία.

DateStr

(<Ημερομηνία>)

Το κείμενο που

αναπαριστά μια ημερομηνία.

Day

(<Ημερομηνία>)

Ο αριθμός της ημέρας από μια

ημερομηνία.

Div

(<Αριθμός>, <Αριθμός>,…)

Το αποτέλεσμα της ακέραιας διαίρεσης μεταξύ δύο

αριθμών.

False

.

Ψευδές.

FiscalEnd

.

Η ημερομηνία λήξης

της χρήσης εισόδου.

FiscalStart

.

Η ημερομηνία

έναρξης της χρήσης εισόδου.

FormatNumeric

(<Μορφή>, <Αριθμός>,…)

Το μορφοποιημένο κείμενο που αναπαριστά έναν αριθμό π.χ.

FormatNumeric

(‘###,##0.00’,

1500)=’1.500,00’.

Frac

(<Αριθμός>)

Το δεκαδικό μέρος

ενός αριθμού.

If

(<Συνθήκη>, <Τιμή αν αληθής>,

<Τιμή αν ψευδής>)

Έλεγχος μιας λογικής συνθήκης και επιστροφή της σχετικής τιμής ανάλογα με το αν είναι αληθής ή

ψευδής.

IFF

(<Exp1>, <X1>, <Exp2>, <X2>, <Y>)

.

Int

(<Αριθμός>)

Το ακέραιο μέρος

ενός αριθμού.

IntToStr

(<Αριθμός>)

Το κείμενο που αντιστοιχεί σε έναν

αριθμό.

IsNull

(<Πεδίο>)

Έλεγχος της τιμής ενός πεδίου και αν είναι NULL

επιστρέφει αληθές

αλλιώς ψευδές.

IsZero

(<Έκφραση>)

Έλεγχος μιας

έκφρασης και αν το αποτέλεσμά της

είναι μηδενικό

επιστρέφει αληθές αλλιώς ψευδές.

LASTVALUE

.

.

Length

(<Κείμενο>)

Το πλήθος των χαρακτήρων ενός

κειμένου.

LoginDate

.

Η ημερομηνία

εισόδου.

Lower

(<Κείμενο>)

Το κείμενο με πεζά

γράμματα.

Max

(<Αριθμός>)

Ο μέγιστος αριθμός

σε μια επανάληψη.

Maximum

(<Αριθμός>, <Αριθμός> …)

Ο μεγαλύτερος από

ένα σετ αριθμών.

Min

(<Αριθμός>)

Ο ελάχιστος αριθμός

σε μια επανάληψη.

Minimum

(<Αριθμός>, <Αριθμός> …)

Ο μικρότερος από

ένα σετ αριθμών.

Mod

(<Αριθμός>, <Αριθμός>)

Το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης μεταξύ δύο

αριθμών.

Month

(<Ημερομηνία>)

Ο αριθμός του μήνα από μία

ημηρομηνία.

Null

.

Η τιμή NULL.

NVL

(<Πεδίο>, <Τιμή>)

Η τιμή ενός πεδίου εκτός αν αυτή είναι NULL οπότε

επιστρέφει

συγκεκριμένη τιμή.

Pretty

(<Κείμενο>)

Το κείμενο με το

πρώτο γράμμα κάθε λέξης κεφαλαίο και τα υπόλοιπα πεζά.

SAFEDIV

(<Value>, <Value>)

.

SameText

(<Κείμενο>, <Κείμενο>)

Έλεγχος δύο

κειμένων και αν είναι ίδια

επιστρέφει αληθές

αλλιώς ψευδές.

SetVal

(<Πεδίο>, <Τιμή>)

Θέτει μια

συγκεκριμένη τιμή σε ένα πεδίο στην μνήμη.

SQRT

(<Αριθμός>)

Η τετραγωνική ρίζα

ενός αριθμού.

Str

(<Αριθμός>)

Το κείμενο που αναπαριστά έναν

αριθμό.

Sum

(<Αριθμός>)

Το άθροισμα ενός αριθμού σε μια

επανάληψη.

Time

.

Επιστρέφει την

τρέχουσα ώρα.

True

.

Αληθές.

Upper

(<Κείμενο>)

Το κείμενο με κεφαλαία

γράμματα.

UserId

.

Το ID του χρήστη

εισόδου.

Val

(<Κείμενο>)

Ο αριθμός που αναπαριστά μια ακολουθία

χαρακτήρων

.

.

κειμένου.

Week

(<Ημερομηνία>, [Μορφή Ημερομηνίας])

Το κείμενο της μορφής

“<Ημερομηνία> –

<Ημερομηνία>” για την εβδομάδα που αντιστοιχεί στην ημερομηνία π.χ.

Week(Date) = ‘Δευ

31/12/2018 – Κυρ

6/1/2019’.

Year

(<Ημερομηνία>)

Ο αριθμός του έτους από μία

ημερομηνία.

.

 Έκφραση SQL: Εισάγετε την έκφραση SQL που επιθυμείτε για τον υπολογισμό του πεδίου.
 Άθροισμα SQL: Εισάγετε το άθροισμα SQL που επιθυμείτε για τον καθορισμό της τιμής του πεδίου.
 Ορατό: Καθορίστε αν το πεδίο θα εμφανίζεται ή όχι στην εκτύπωση.
 Υπέρτιτλος: Αν απαιτείται καθορίστε τον υπέρτιτλο κάποιων στηλών π.χ. εκτύπωση [Καρτέλες ειδών].
 Τίτλος στήλης: Καθορίστε τον τίτλο της στήλης.
 Στοίχιση: Καθορίστε την στοίχιση του περιεχομένου της στήλης.
 Πλάτος / Δεκαδικά: Στο πρώτο πεδίο ορίστε το πλάτος της στήλης και στο δεύτερο, αν το πεδίο είναι αριθμητικό, το πλήθος των δεκαδικών που θα εμφανίζονται.
 Χρώμα φόντου: Καθορίστε το χρώμα του φόντου της στήλης.
 Χρώμα γραμμάτων: Καθορίστε το χρώμα του περιεχομένου της στήλης.
 Στυλ γραμμάτων: Καθορίστε το στυλ του περιεχομένου της στήλης.
 Με κόκκινο τα αρνητικά: Αν το πεδίο είναι αριθμητικό και η τιμή του αρνητική καθορίστε αν θα εμφανίζεται η τιμή με κόκκινο χρώμα ή όχι.
 Απαλοιφή μηδενικών: Αν το πεδίο είναι αριθμητικό και η τιμή του μηδέν καθορίστε αν θα εμφανίζεται ή όχι η τιμή στην εκτύπωση.
 Απαλοιφή επανάληψης: Καθορίστε αν θα γίνει απαλοιφή της τιμής του πεδίου που επαναλαμβάνεται στην εκτύπωση π.χ. εκτύπωση [Κατάσταση υπολοίπων κατά Α.Χ.].
 Σύνολα: Αν το πεδίο είναι αριθμητικό καθορίστε αν θα εμφανίζεται ή όχι το σύνολο της στήλης και σε ποιο μέγεθος θα αναφέρεται.
 Προοδευτικά: Αν το πεδίο είναι αριθμητικό καθορίστε αν θα εμφανίζει προοδευτικά σύνολα.

.

Καρτέλα «Ταξινόμηση / Ομαδοποίηση»

 Τμήμα εκτύπωσης: Καθορίστε το τμήμα της εκτύπωσης το οποίο αφορούν οι ρυθμίσεις που θα γίνουν.
 Συνοπτική εμφάνιση: Επιλέξτε αν θα εμφανίζονται μόνο τα σύνολα των εγγραφών.
 Πλήθος ανά ομάδα: Ορίστε αν θα εμφανίζεται το πλήθος των εγγραφών ανά ομάδα.
 Ταξινόμηση: Επιλέξτε, με διπλό κλικ ή με το δεξί βέλος, τα πεδία βάση των οποίων θα γίνει η ταξινόμηση. Η μετακίνηση των πεδίων στην λίστα των επιλεγμένων γίνεται με την χρήση των βελών. Για να σβήσετε ένα πεδίων από την λίστα των επιλεγμένων χρησιμοποιήστε το δεξί βέλος. Για να ορίσετε αν η ταξινόμηση θα είναι αύξουσα ή φθίνουσα επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο.
 Ομαδοποίηση: Επιλέξτε, με διπλό κλικ ή με το δεξί βέλος, τα πεδία βάση των οποίων θα γίνει η ομαδοποίηση. Η μετακίνηση των πεδίων στην λίστα των επιλεγμένων γίνεται με την χρήση των βελών. Για να σβήσετε ένα πεδίων από την λίστα των

επιλεγμένων χρησιμοποιήστε το δεξί βέλος. Καθορίστε αν θα γίνεται αλλαγή σελίδας μετά το τέλος κάθε ομαδοποίησης.

.

Για την αποθήκευση των ρυθμίσεων επιλέγετε [Αποθήκευση ως], για την αποθήκευση αλλαγών σε εκτύπωση που έχετε δημιουργήσει επιλέγετε [Αποθήκευση] και για την ακύρωση οποιονδήποτε ρυθμίσεων ή αλλαγών επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο.

.

Η προβολή των αποθηκευμένων εκτυπώσεων γίνεται κατά την είσοδο στην συγκεκριμένη εκτύπωση. Σε κάθε ένα εικονίδιο που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη αντιστοιχεί και μία εργασία.

.

Μεταφέρεστε στην standard εκτύπωση της εργασίας.

Μεταφέρεστε στην καρτέλα διαλόγου της αποθηκευμένης εκτύπωσης που έχετε επιλέξει. Η ίδια εργασία επιτυγχάνεται είτε με διπλό κλικ, είτε με δεξί κλικ και επιλέγοντας [Εκτέλεση], πάνω στην επιλεγμένη εκτύπωση.

.

Μπορείτε να αλλάξετε τον τίτλο και εκτύπωσης καθώς και το εικονίδιο της.

Διαγράφεται η επιλεγμένη εκτύπωση. Η ίδια εργασία επιτυγχάνεται με δεξί κλικ και επιλέγοντας [Διαγραφή], πάνω στην επιλεγμένη εκτύπωση.

.

Δημιουργείται αντίγραφο της επιλεγμένης εκτύπωσης.

Τα δεδομένα της εκτύπωσης ανανεώνονται από σχετικές νέες κινήσεις.

Μπορείτε να προσαρμόσατε το στυλ των συντομεύσεων των εκτυπώσεων αλλάζοντας το μέγεθος και αφαιρώντας το εικονίδιο.

.

Εκτύπωση φορμών Α5

.

Βήμα 1. Στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή επιλέγετε ως προσανατολισμό της σελίδας τον κατακόρυφο, ακόμα κι αν η εκτύπωση είναι σε οριζόντιο. Η εφαρμογή φροντίζει για τον σωστό προσανατολισμό της. Ως μέγεθος χαρτιού ορίζετε το Α5.

.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις έγιναν αποθηκεύτηκαν από τον driver του εκτυπωτή μετά την εφαρμογή τους.

.

Προσοχή! Αν κατά την ρύθμιση του εκτυπωτή η εφαρμογή είναι ανοιχτή θα πρέπει να γίνει επανεκκίνηση της.

Βήμα 2. Στα στοιχεία εκτυπώσεων, στο σχεδιασμό παραστατικών πώλησης, ορίζετε ως φόρμα εκτύπωσης την Α5 που έχετε σχεδιάσει και ως εκτυπωτή αυτόν με τις ανάλογες ρυθμίσεις (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές παραστατικών πώλησης).

.

Για να έχετε εκτυπώσεις μεγέθους Α4 και Α5 από τον ίδιο εκτυπωτή εγκαθιστάτε τον εκτυπωτή δύο φορές, δίνοντας διαφορετικό όνομα την δεύτερα φορά. Στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή ορίζετε την πηγή χαρτιού για κάθε μέγεθος σελίδας.

.

Έλεγχος τιμής στις γραμμές των παραστατικών

.

Ο «Έλεγχος τιμής» (προειδοποίηση ή απαγόρευση) που υπάρχει στον σχεδιασμό των κινήσεων ειδών εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την ειδική παράμετρο αποθεμάτων «Ο έλεγχος τιμής αφορά την σύγκριση με» και κατά περίπτωση γίνεται ως εξής:

.

Μηδέν

Η τιμή της κίνησης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 0.

.

Τελ. τιμή αγοράς, Τρέχουσα μέση τιμή, Πρότυπο κόστος

Αν η κίνηση σχετίζεται με παραστατικό πώλησης τότε η τιμή της κίνησης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την τιμή ελέγχου (Σημ. Αν η τιμή περιλαμβάνει το ΦΠΑ τότε αποφορολογείται πρώτα).

Αν η κίνηση σχετίζεται με παραστατικό αγοράς τότε η τιμή της κίνησης θα πρέπει να είναι

μικρότερη ή ίση από την τιμή ελέγχου.

.

Ιστορικό τιμών

Ο έλεγχος γίνεται μόνο αν υπάρχει τουλάχιστον μία τιμή ιστορικού.

Αν η κίνηση σχετίζεται με παραστατικό πώλησης τότε η τιμή της κίνησης θα πρέπει να είναι

μεγαλύτερη ή ίση από την τιμή ιστορικού.

Αν η κίνηση σχετίζεται με παραστατικό αγοράς τότε η τιμή της κίνησης θα πρέπει να είναι

μικρότερη ή ίση από την τιμή ιστορικού.

.

Έλεγχος max έκπτωσης ειδών

.

Ο έλεγχος της max έκπτωσης στα στοιχεία των ειδών εφαρμόζεται στις γραμμές των παραστατικών πώλησης που έχουν τύπο «Κανονικός» (δηλαδή όχι σε δώρα ή εγγυοδοσία) και

επηρεάζουν θετικά τις ποσότητες εξαγωγών ή τις αξίες εξαγωγών ή τα δεσμευμένα. Επομένως, αν ένα είδος έχει καθορισμένη max έκπτωση, δεν θα επιτρέπεται να καταχωρηθεί σε Παραγγελία, Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο – Δ. Αποστολής, Απόδειξη Λιανικής κλπ, χωρίς αξία που να ικανοποιεί τον έλεγχο.

.

Στον υπολογισμό που γίνεται για την εφαρμογή του ελέγχου, συμμετέχει η έννοια της

«Αρχικής αξίας», που είναι το γινόμενο της «Ποσότητας» επί την «Προτεινόμενη τιμή» που είναι καθορισμένη στον σχεδιασμό της κίνησης ως «Χρησιμοποιεί τιμή». Αν η τιμή αυτή είναι μηδέν τότε στον υπολογισμό χρησιμοποιείται η τιμή της κίνησης.

.

Στην συνέχεια υπολογίζεται η «Ελάχιστη αξία» ως εξής:

Ελάχιστη αξία = Αρχική αξία – (Αρχική αξία * Max έκπτωση / 100)

.

Αν η «Αξία της κίνησης» γίνει μικρότερη από την «Ελάχιστη αξία» τότε έχουμε υπέρβαση της

max έκπτωσης και εφαρμογή του σχετικού ελέγχου (απαγόρευση).

.

Σημειώσεις

 Αν η τιμή στον υπολογισμό της «Αρχικής αξίας» περιλαμβάνει το ΦΠΑ τότε γίνεται και αποφορολόγηση της «Αρχικής αξίας» ώστε να είναι συγκρίσιμη με την «Αξία της κίνησης» (που δεν περιλαμβάνει το ΦΠΑ).

.

 Έστω ότι μία κίνηση στον σχεδιασμό της χρησιμοποιεί την τιμή Χονδρικής. Η

«Προτεινόμενη τιμή» προκύπτει κατά προτεραιότητα από μία από τις παρακάτω τιμές:

1)Χονδρική τιμή του είδους
2)Χονδρική τιμή του υποκ/τος στο είδος
3)Η τιμή του είδους με βάση την «Επιλογή τιμής» του πελάτη
4)Η τιμή του υποκ/τος στο είδος με βάση την «Επιλογή τιμής» του πελάτη

.

Έντυπα δαπανών – ΔΕΗ

Η εργασία «Έντυπα δαπανών» χρησιμοποιείται για την εύκολη και γρήγορη καταχώρηση παραστατικών δαπανών. Το πρώτο έντυπο αφορά την καταχώρηση λογαριασμού ΔΕΗ.

.

Παραμετροποίηση

Ο καθορισμός των παραμέτρων του εντύπου δαπανών γίνεται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση > Παράμετροι > Έντυπα δαπανών).

.

 Σειρά: Εισάγετε την σειρά του παραστατικού δαπανών που θα δημιουργείται, κατά την καταχώρηση του εντύπου δαπανών.
 Προμηθευτής: Εισάγετε τον προμηθευτή του παραστατικού δαπανών που θα δημιουργείται, κατά την καταχώρηση του εντύπου δαπανών.
 Ρολόι: Επιλέγετε (προαιρετικά) τον πίνακα χρήστη παραστατικών αγορών που περιέχει τους μετρητές κατανάλωσης ρεύματος.
 Ημ/νία λήξης: Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο ημερομηνίας χρήστη παραστατικών αγορών, που θα ενημερώνεται με την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού.
 Κωδικός ηλ. πληρωμής: Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο κειμένου χρήστη παραστατικών αγορών, που θα ενημερώνεται με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής.
 Κατανάλωση από: Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο ημερομηνίας χρήστη παραστατικών αγορών, που θα ενημερώνεται με την ημερομηνία έναρξης μέτρησης κατανάλωσης ρεύματος.
 Κατανάλωση έως: Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο ημερομηνίας χρήστη παραστατικών αγορών, που θα ενημερώνεται με την ημερομηνία λήξης μέτρησης κατανάλωσης ρεύματος.
 Κατανάλωση (kWh): Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο αριθμός χρήστη παραστατικών αγορών, που θα ενημερώνεται με το σύνολο των κιλοβατώρων που καταναλώθηκαν.

.

Μεταβλητές

Αντιστοιχίστε τις μεταβλητές που υπάρχουν στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η με την αντίστοιχη δαπάνη. Για την αυτόματη δημιουργία των δαπανών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εργασία «Δημιουργία δαπανών» που υπάρχει στα Έσοδα – Έξοδα και στην Γενική λογιστική (Λογιστική > Έσοδα – Έξοδα / Γενική λογιστική > Εργασίες > Δημιουργία δαπανών).

.

Παραστατικά

Η καταχώρηση των εντύπων δαπανών γίνεται μέσω της εργασίας «Έντυπα δαπανών» (Παραστατικά > Αγορές / Δαπάνες > Έντυπα δαπανών).

.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. συμπληρώνονται τα πεδία της εργασίας.

.

 Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού.
 Παραστατικό: Εισάγετε τον αριθμό παραστατικού.
 Λήξη πληρωμής: Εισάγετε την ημερομηνία λήξης πληρωμής του λογαριασμού.
 Είδος: Επιλέξτε το είδος του λογαριασμού (έναντι ή εκκαθαριστικός).
 Κωδικός ηλ. πληρωμής: Εισάγετε τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού.
 Κατανάλωση από .. έως: Εισάγετε την χρονική περίοδο που καλύπτει η λογαριασμός.
 Κατανάλωση: Εισάγετε το σύνολο των κιλοβατώρων που καταναλώθηκαν.
 Ρολόι: Εισάγετε τον αριθμό του μετρητή κατανάλωσης ρεύματος.

.

Στις γραμμές του εντύπου αντιγράφετε από τον λογαριασμό της Δ.Ε.Η. την αξία κάθε μεταβλητής. Η αξία της μεταβλητής «Διάφορα» χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, σ’ αυτή που επιβαρύνεται και σε αυτή που δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.. Η ανάλυση της μεταβλητής αναφέρεται στην πίσω σελίδα του λογαριασμού, όπως και η αξία Φ.Π.Α..

.

.

Ο υπολογισμός της αξίας Φ.Π.Α. και η συνολική αξία υπολογίζονται από την εφαρμογή. Υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης της αξίας Φ.Π.Α., αρκεί να έχει οριστεί στο παραστατικό αγοράς που θα δημιουργηθεί, η δυνατότητα αλλαγής του (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Παραστατικών > Παραστατικά αγοράς). Για την καταχώρηση του εντύπου και την δημιουργία του αντίστοιχου παραστατικού δαπάνης επιλέγετε «Καταχώρηση».

.

Η προβολή του παραστατικού δαπάνης που δημιουργήθηκε γίνεται από την εργασία

«Παραστατικά αγοράς».

.

Στις έμμεσες εργασίες [F10] του παραστατικού, μέσω της επιλογής «Προβολή σαν έντυπο», υπάρχει η δυνατότητα προβολής του εντύπου δαπάνης που καταχωρήθηκε.

.

Ενώ μέσω της επιλογής «Στοιχεία άρθρων λογιστικής», γίνεται η προβολή του άρθρου λογιστικής που δημιουργήθηκε.

.

Έντυπα δαπανών – COSMOTE

Η εργασία «Έντυπα δαπανών» χρησιμοποιείται για την εύκολη και γρήγορη καταχώρηση παραστατικών δαπανών. Το δεύτερο έντυπο αφορά την καταχώρηση λογαριασμού COSMOTE.

.

Παραμετροποίηση

Ο καθορισμός των παραμέτρων του εντύπου δαπανών γίνεται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση > Παράμετροι > Έντυπα δαπανών).

.

 Σειρά: Εισάγετε την σειρά του παραστατικού δαπανών που θα δημιουργείται, κατά την καταχώρηση του εντύπου δαπανών.
 Προμηθευτής: Εισάγετε τον προμηθευτή του παραστατικού δαπανών που θα δημιουργείται, κατά την καταχώρηση του εντύπου δαπανών.
 Σύνδεση: Επιλέγετε (προαιρετικά) τον πίνακα χρήστη παραστατικών αγορών που περιέχει τους τηλεφωνικούς αριθμούς.
 Ημ/νία λήξης: Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο ημερομηνίας χρήστη παραστατικών αγορών, που θα ενημερώνεται με την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού.
 Κωδικός ηλ. πληρωμής: Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο κειμένου χρήστη παραστατικών αγορών, που θα ενημερώνεται με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής.
 Κατανάλωση από: Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο ημερομηνίας χρήστη παραστατικών αγορών, που θα ενημερώνεται με την ημερομηνία έναρξης της χρονικής περιόδου που καλύπτει ο λογαριασμός.
 Κατανάλωση έως: Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο ημερομηνίας χρήστη παραστατικών αγορών, που θα ενημερώνεται με την ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου που καλύπτει ο λογαριασμός.

.

Μεταβλητές

Αντιστοιχίστε τις μεταβλητές που υπάρχουν στο λογαριασμό της COSMOTE με την αντίστοιχη δαπάνη. Για την αυτόματη δημιουργία των δαπανών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εργασία «Δημιουργία δαπανών» που υπάρχει στα Έσοδα – Έξοδα και στην Γενική λογιστική (Λογιστική > Έσοδα – Έξοδα / Γενική λογιστική > Εργασίες > Δημιουργία δαπανών).

.

Παραστατικά

Η καταχώρηση των εντύπων δαπανών γίνεται μέσω της εργασίας «Έντυπα δαπανών» (Παραστατικά > Αγορές / Δαπάνες > Έντυπα δαπανών).

.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο λογαριασμό της COSMOTE συμπληρώνονται τα πεδία της εργασίας.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

o‹»ola aax

.

as

.

2/08/2019

.

.

KVOv tuOqMO  0  0

ziv6zo

.

.

.

.

.

.

TcAoqouvbpogqattvmROEpqqi/Egtuviog

65,26,

.

Etuc  3D  01

COSHOT£

.

3,24!

o,os’

.

.

.

.

.

.

.

.

.

A{isC’FIA

ZuvoAo  8

 Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού.
 Παραστατικό: Εισάγετε τον αριθμό παραστατικού.
 Λήξη πληρωμής: Εισάγετε την ημερομηνία λήξης πληρωμής του λογαριασμού.
 Κωδικός ηλ. πληρωμής: Εισάγετε τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού.
 Κατανάλωση από .. έως: Εισάγετε την χρονική περίοδο που καλύπτει η λογαριασμός.
 Σύνδεση: Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό.

.

Στις γραμμές του εντύπου αντιγράφετε από τον λογαριασμό της COSMOTE την αξία κάθε μεταβλητής. Η αξία της μεταβλητής «Διάφορα (χωρίς ΦΠΑ)» συμπληρώνεται αυτόματα με την διαφορά που προκύπτει λόγω στρογγυλοποίησης.

.

Ο υπολογισμός της αξίας Φ.Π.Α. και η συνολική αξία υπολογίζονται από την εφαρμογή. Υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης της αξίας Φ.Π.Α., αρκεί να έχει οριστεί στο παραστατικό αγοράς που θα δημιουργηθεί, η δυνατότητα αλλαγής του (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Παραστατικών > Παραστατικά αγοράς). Επίσης μπορεί να γίνει επέμβαση στη συνολική αξία για να δοθεί το ποσό της πληρωμής μετά τη στρογγυλοποίηση. Για την καταχώρηση του εντύπου και την δημιουργία του αντίστοιχου παραστατικού δαπάνης επιλέγετε

«Καταχώρηση».

.

Η προβολή του παραστατικού δαπάνης που δημιουργήθηκε γίνεται από την εργασία

«Παραστατικά αγοράς».

.

Στις έμμεσες εργασίες [F10] του παραστατικού, μέσω της επιλογής «Προβολή σαν έντυπο», υπάρχει η δυνατότητα προβολής του εντύπου δαπάνης που καταχωρήθηκε.

.

Ενώ μέσω της επιλογής «Στοιχεία άρθρων λογιστικής», γίνεται η προβολή του άρθρου λογιστικής που δημιουργήθηκε.

.

Έντυπα δαπανών – VODAFONE

Η εργασία «Έντυπα δαπανών» χρησιμοποιείται για την εύκολη και γρήγορη καταχώρηση παραστατικών δαπανών. Το τρίτο έντυπο αφορά την καταχώρηση λογαριασμού VODAFONE.

.

Παραμετροποίηση

.

Ο καθορισμός των παραμέτρων του εντύπου δαπανών γίνεται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση > Παράμετροι > Έντυπα δαπανών).

.

.

 Σειρά: Εισάγετε την σειρά του παραστατικού δαπανών που θα δημιουργείται, κατά την καταχώρηση του εντύπου δαπανών.
 Προμηθευτής: Εισάγετε τον προμηθευτή του παραστατικού δαπανών που θα δημιουργείται, κατά την καταχώρηση του εντύπου δαπανών.
 Σύνδεση: Επιλέγετε (προαιρετικά) τον πίνακα χρήστη παραστατικών αγορών που περιέχει τους τηλεφωνικούς αριθμούς.
 Ημ/νία λήξης: Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο ημερομηνίας χρήστη παραστατικών αγορών, που θα ενημερώνεται με την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού.
 Κωδικός ηλ. πληρωμής: Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο κειμένου χρήστη παραστατικών αγορών, που θα ενημερώνεται με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής.
 Κατανάλωση από: Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο ημερομηνίας χρήστη παραστατικών αγορών, που θα ενημερώνεται με την ημερομηνία έναρξης της χρονικής περιόδου που καλύπτει ο λογαριασμός.
 Κατανάλωση έως: Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο ημερομηνίας χρήστη παραστατικών αγορών, που θα ενημερώνεται με την ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου που καλύπτει ο λογαριασμός.

.

Μεταβλητές

Αντιστοιχίστε τις μεταβλητές που υπάρχουν στο λογαριασμό της VODAFONE με την αντίστοιχη δαπάνη. Για την αυτόματη δημιουργία των δαπανών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εργασία «Δημιουργία δαπανών» που υπάρχει στα Έσοδα – Έξοδα και στην Γενική λογιστική (Λογιστική > Έσοδα – Έξοδα / Γενική λογιστική > Εργασίες > Δημιουργία δαπανών).

.

Παραστατικά

Η καταχώρηση των εντύπων δαπανών γίνεται μέσω της εργασίας «Έντυπα δαπανών» (Παραστατικά > Αγορές / Δαπάνες > Έντυπα δαπανών).

.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο λογαριασμό της VODAFONE συμπληρώνονται τα πεδία της εργασίας.

O

.

.09.Zl0fmf9 08./41/&.9

8tffiM3766

.

.

.

.

.

  

.

.

.

 Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού.
 Παραστατικό: Εισάγετε τον αριθμό παραστατικού.
 Λήξη πληρωμής: Εισάγετε την ημερομηνία λήξης πληρωμής του λογαριασμού.
 Κωδικός ηλ. πληρωμής: Εισάγετε τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού.
 Κατανάλωση από .. έως: Εισάγετε την χρονική περίοδο που καλύπτει η λογαριασμός.
 Σύνδεση: Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό.

.

Στις γραμμές του εντύπου αντιγράφετε από τον λογαριασμό της VODAFONE την αξία κάθε μεταβλητής. Η αξία της μεταβλητής «Διάφορα (χωρίς ΦΠΑ)» συμπληρώνεται αυτόματα με την διαφορά που προκύπτει λόγω στρογγυλοποίησης.

.

Ο υπολογισμός της αξίας Φ.Π.Α. και η συνολική αξία υπολογίζονται από την εφαρμογή. Υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης της αξίας Φ.Π.Α., αρκεί να έχει οριστεί στο παραστατικό αγοράς που θα δημιουργηθεί, η δυνατότητα αλλαγής του (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Παραστατικών > Παραστατικά αγοράς). Επίσης μπορεί να γίνει επέμβαση στη συνολική αξία για να δοθεί το ποσό της πληρωμής μετά τη στρογγυλοποίηση. Για την καταχώρηση του εντύπου και την δημιουργία του αντίστοιχου παραστατικού δαπάνης επιλέγετε

«Καταχώρηση».

.

Η προβολή του παραστατικού δαπάνης που δημιουργήθηκε γίνεται από την εργασία

«Παραστατικά αγοράς».

.

Στις έμμεσες εργασίες [F10] του παραστατικού, μέσω της επιλογής «Προβολή σαν έντυπο», υπάρχει η δυνατότητα προβολής του εντύπου δαπάνης που καταχωρήθηκε.

.

Ενώ μέσω της επιλογής «Στοιχεία άρθρων λογιστικής», γίνεται η προβολή του άρθρου λογιστικής που δημιουργήθηκε.

.

Έντυπα δαπανών – WIND

.

Η εργασία «Έντυπα δαπανών» χρησιμοποιείται για την εύκολη και γρήγορη καταχώρηση παραστατικών δαπανών. Το τέταρτο έντυπο αφορά την καταχώρηση λογαριασμού WIND.

.

Παραμετροποίηση

Ο καθορισμός των παραμέτρων του εντύπου δαπανών γίνεται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση > Παράμετροι > Έντυπα δαπανών).

.

 Σειρά: Εισάγετε την σειρά του παραστατικού δαπανών που θα δημιουργείται, κατά την καταχώρηση του εντύπου δαπανών.
 Προμηθευτής: Εισάγετε τον προμηθευτή του παραστατικού δαπανών που θα δημιουργείται, κατά την καταχώρηση του εντύπου δαπανών.
 Σύνδεση: Επιλέγετε (προαιρετικά) τον πίνακα χρήστη παραστατικών αγορών που περιέχει τους τηλεφωνικούς αριθμούς.
 Ημ/νία λήξης: Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο ημερομηνίας χρήστη παραστατικών αγορών, που θα ενημερώνεται με την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού.
 Κωδικός ηλ. πληρωμής: Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο κειμένου χρήστη παραστατικών αγορών, που θα ενημερώνεται με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής.
 Κατανάλωση από: Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο ημερομηνίας χρήστη παραστατικών αγορών, που θα ενημερώνεται με την ημερομηνία έναρξης της χρονικής περιόδου που καλύπτει ο λογαριασμός.
 Κατανάλωση έως: Επιλέγετε (προαιρετικά) το πεδίο ημερομηνίας χρήστη παραστατικών αγορών, που θα ενημερώνεται με την ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου που καλύπτει ο λογαριασμός.

.

Μεταβλητές

Αντιστοιχίστε τις μεταβλητές που υπάρχουν στο λογαριασμό της WIND με την αντίστοιχη δαπάνη. Για την αυτόματη δημιουργία των δαπανών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εργασία «Δημιουργία δαπανών» που υπάρχει στα Έσοδα – Έξοδα και στην Γενική λογιστική (Λογιστική > Έσοδα – Έξοδα / Γενική λογιστική > Εργασίες > Δημιουργία δαπανών).

.

Παραστατικά

Η καταχώρηση των εντύπων δαπανών γίνεται μέσω της εργασίας «Έντυπα δαπανών» (Παραστατικά > Αγορές / Δαπάνες > Έντυπα δαπανών).

.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο λογαριασμό της WIND συμπληρώνονται τα πεδία της εργασίας.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

25.LO.2019

.

 Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού.
 Παραστατικό: Εισάγετε τον αριθμό παραστατικού.
 Λήξη πληρωμής: Εισάγετε την ημερομηνία λήξης πληρωμής του λογαριασμού.
 Κωδικός ηλ. πληρωμής: Εισάγετε τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού.
 Κατανάλωση από .. έως: Εισάγετε την χρονική περίοδο που καλύπτει η λογαριασμός.
 Σύνδεση: Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό.

.

Στις γραμμές του εντύπου αντιγράφετε από τον λογαριασμό της WIND την αξία κάθε μεταβλητής. Η αξία της μεταβλητής «Διάφορα (χωρίς ΦΠΑ)» συμπληρώνεται αυτόματα με την διαφορά που προκύπτει λόγω στρογγυλοποίησης.

.

Ο υπολογισμός της αξίας Φ.Π.Α. και η συνολική αξία υπολογίζονται από την εφαρμογή. Υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης της αξίας Φ.Π.Α., αρκεί να έχει οριστεί στο παραστατικό αγοράς που θα δημιουργηθεί, η δυνατότητα αλλαγής του (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Παραστατικών > Παραστατικά αγοράς). Επίσης μπορεί να γίνει επέμβαση στη συνολική αξία για να δοθεί το ποσό της πληρωμής μετά τη στρογγυλοποίηση. Για την καταχώρηση του εντύπου και την δημιουργία του αντίστοιχου παραστατικού δαπάνης επιλέγετε

«Καταχώρηση».

.

Η προβολή του παραστατικού δαπάνης που δημιουργήθηκε γίνεται από την εργασία

«Παραστατικά αγοράς».

.

Στις έμμεσες εργασίες [F10] του παραστατικού, μέσω της επιλογής «Προβολή σαν έντυπο», υπάρχει η δυνατότητα προβολής του εντύπου δαπάνης που καταχωρήθηκε.

.

Ενώ μέσω της επιλογής «Στοιχεία άρθρων λογιστικής», γίνεται η προβολή του άρθρου λογιστικής που δημιουργήθηκε.

.

Εξαγωγή αρχείου GDATA από το CAPITAL

.

Το κείμενο αφορά την έκδοση 1.0.1.580 ή μεταγενέστερη.

.

Η εργασία «Εξαγωγή αρχείου GDATA» στις εργασίες της εφαρμογής, ασχολείται μόνο με τους σχεδιασμούς σύνδεσης με λογιστική με «Τύπο σύνδεσης = Γενικής λογιστικής».

.

Περίπτωση 1. Το αρχείο GDATA πρόκειται να εισαχθεί σε Γενική λογιστική

.

Πρέπει να συμπληρωθεί στους σχεδιασμούς σύνδεσης με λογιστική το πεδίο Κ.Κ. GDATA με τον κωδικό κίνησης του άρθρου στην εφαρμογή της Γενικής λογιστικής.

.

Προσοχή! Για τους σχεδιασμούς που δεν έχουν συμπληρωμένο αυτό το πεδίο ΔΕΝ παράγονται εγγραφές μέσα στο αρχείο GDATA.

.

Περίπτωση 2. Το αρχείο GDATA πρόκειται να εισαχθεί σε Έσοδα – Έξοδα

.

Πρέπει να συμπληρωθεί στους σχεδιασμούς παραστατικών πώλησης και αγοράς το πεδίο Κ.Κ. Εσόδων-Εξόδων GDATA με τον κωδικό κίνησης του παραστατικού στην εφαρμογή των Εσόδων-Εξόδων. Σε αυτή την περίπτωση το αντίστοιχο πεδίο στους σχεδιασμούς σύνδεσης με λογιστική πρέπει να παραμείνει κενό.

.

Προσοχή! Για τους σχεδιασμούς που δεν έχουν συμπληρωμένο αυτό το πεδίο ΔΕΝ παράγονται εγγραφές μέσα στο αρχείο GDATA.

.

Επίσης, πρέπει στους σχεδιασμούς σύνδεσης με λογιστική πωλήσεων και αγορών να καθοριστεί το πεδίο «Ενεργό» σε Όχι, σε αυτούς που αφορούν εισπράξεις / πληρωμές των παραστατικών, αφού δεν ενημερώνουν τα Έσοδα-Έξοδα (Σημ. Οι υπόλοιποι σχεδιασμοί π.χ. παραστατικών ταμείου, αξιογράφων κλπ, θα αγνοηθούν λόγω του μη καθορισμού Κ.Κ. GDATA και δεν χρειάζεται να τους χαρακτηρίσουμε ως μη ενεργούς).

.

Τέλος, στην περίπτωση ενημέρωσης Εσόδων-Εξόδων ισχύει ότι ισχύει και με τις εφαρμογές ΚΕΦΑΛΑΙΟ και ATLANTIS σχετικά με το σύμβολο # και τον κωδικό του πίνακα συντελεστών ΦΠΑ στην εφαρμογή των Εσόδων-Εξόδων.

.

Έξοδα για λογαριασμό τρίτων

.

Υπάρχουν περιπτώσεις επαγγελματιών π.χ. δικηγόρων, που στο παραστατικό παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν, ενσωματώνουν έξοδα που γίνονται για λογαριασμό του πελάτη τους.

.

Παραμετροποίηση

.

Στις σειρές παραστατικών πώλησης που θέλουμε να καθορίσουμε τέτοια έξοδα, ενεργοποιούμε την παράμετρο «Έξοδα για λογαριασμό τρίτων» (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Παραστατικών > Παραστατικά πώλησης).

.

Παραστατικά πώλησης

.

Στα παραστατικά πώλησης καλούμε την σειρά του παραστατικού, που έχουμε ενεργοποιήσει την σχετική παράμετρο, και στα «Έξοδα» στην καρτέλα «Τρίτων» συμπληρώνουμε την στήλη

«Αιτιολογία» με την περιγραφή των εξόδων και το σχετικό ποσό.

.

Χρησιμοποιώντας το εικονίδιο οι περιγραφές των εξόδων αποθηκεύονται και προτείνονται κατά την καταχώριση του επόμενου παραστατικού της ίδιας σειράς.

.

Η μαζική διαγραφή των εξόδων από την λίστα γίνεται με την χρήση του εικονιδίου  , ενώ η επιλεκτική με την επιλογή της γραμμής του εξόδου και Ctrl + Del.

.

Για την αντιγραφή εξόδων από άλλη σειρά χρησιμοποιείτε το εικονίδιο  κι από την λίστα που εμφανίζεται επιλέγετε την επιθυμητή σειρά.

Φόρμες εκτύπωσης

.

Για την εκτύπωση των περιγραφών και των αξιών των εξόδων τρίτων, θα πρέπει στις φόρμες εκτύπωσης να σχεδιαστούν πεδία με τις αντίστοιχες ειδικές συναρτήσεις ExpOtherDescr(<A/A>) και ExpOtherValue(<A/A>) (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Φόρμες εκτύπωσης > Παραστατικά πώλησης).

.

.

Κατά την εκτύπωση του παραστατικού πώλησης η αιτιολογία και η αξία των εξόδων τρίτων εμφανίζονται στα πεδία που δημιουργήσαμε.

.

Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α.

.

Υπάρχουν δαπάνες π.χ. φιλοξενίας, τροφοδοσίας, που δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ τους δεν συμμετέχει στο ΦΠΑ εισροών και επομένως είναι μη εκπιπτόμενος. Στα σταθερά στοιχεία των δαπανών αυτών θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο το πεδίο

«Κατηγορία ΦΠΑ» και το πεδίο «Δικ. έκπτωσης του ΦΠΑ» να έχει τιμή «Όχι».

Α) Αν ο ΦΠΑ της δαπάνης δεν ενημερώνει διακριτό λογαριασμό στη Λογιστική

Σε αυτή την περίπτωση καθορίζεται ο ίδιος λογαριασμός λογιστικής ως λογαριασμός της δαπάνης και του ΦΠΑ της.

.

Β) Εάν ο ΦΠΑ της δαπάνης ενημερώνει διακριτό λογαριασμό στην Λογιστική Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνεται κάποιος λογαριασμός 63.98.ΧΧ.ΧΧΧΧ.

.

Έστω ότι έχουμε μια απόδειξη δαπάνη συνολικής αξίας 100 € που ο ΦΠΑ της δαπάνης δεν εκπίπτει.

.

Στο άρθρο γενικής λογιστικής ο λογαριασμός της δαπάνης θα ενημερωθεί τόσο με την καθαρή αξία όσο και με τον αναλογούν ΦΠΑ, δηλαδή τη συνολική αξία.

.

Η σχετική εγγραφή myDATA που περιλαμβάνει τις αξίες ανά συντελεστή ΦΠΑ αναφέρει διακριτά την καθαρή αξία και την αξία ΦΠΑ. Ο χαρακτηρισμός της γραμμής όμως θα αναφέρει τη συνολική αξία.

.

Στην ΜΥΦ εμφανίζεται διακριτά η αξία ΦΠΑ.

.

Εάν υπάρχει διαφορετική επιθυμία, τότε με την έμμεση εργασία Στοιχεία ΜΥΦ, παρεμβαίνει ο χρήστης στις αξίες που ενημερώνουν ΜΥΦ.

.

Επικοινωνία Κεντρικού – Υποκαταστημάτων

.

Οι εργασίες της ενότητας αφορούν την μεταφορά στοιχείων από το κεντρικό στα υποκαταστήματα και από τα υποκαταστήματα προς στο κεντρικό.

Βασική προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών είναι η ενεργοποίηση του σχετικού module (Branch Connector), τόσο στην εγκατάσταση του κεντρικού όσο και στις εγκαταστάσεις των υποκαταστημάτων. Επίσης, στην εγκατάσταση του κεντρικού πρέπει να είναι ενεργοποιημένα τα web services.

.

Εργασίες Κεντρικού

.

 Ενημέρωση νέων πελατών από υποκατάστημα

Χρησιμοποιήστε την εργασία στο κεντρικό για την εισαγωγή των νέων πελατών από τα υποκαταστήματα.

Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του υποκαταστήματος, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων.

Στο πεδίο «Από ημερομηνία» κατά την πρώτη εκτέλεση της εργασίας προτείνεται η πρώτη ημερομηνία της χρήσης, διαφορετικά προτείνεται η τελευταία ημερομηνία επιτυχούς εκτέλεσης της εργασίας.

Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

.

 Ενημέρωση νέων προμηθευτών από υποκατάστημα

Χρησιμοποιήστε την εργασία στο κεντρικό για την εισαγωγή των νέων προμηθευτών από τα υποκαταστήματα.

Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του υποκαταστήματος, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων.

Στο πεδίο «Από ημερομηνία» κατά την πρώτη εκτέλεση της εργασίας προτείνεται η πρώτη ημερομηνία της χρήσης, διαφορετικά προτείνεται η τελευταία ημερομηνία επιτυχούς εκτέλεσης της εργασίας.

Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

.

 Ενημέρωση πωλήσεων από υποκατάστημα

Χρησιμοποιήστε την εργασία στο κεντρικό για την εισαγωγή των παραστατικών πώλησης από τα υποκαταστήματα. Μαζί με τα παραστατικά μεταφέρονται οι εισπράξεις τους και οι ενημερωμένες σχετικές εγγραφές myDATA. Η μεταφορά μιας ενημερωμένης εγγραφής myDATA μπορεί να γίνει και μετά την μεταφορά του σχετικού παραστατικού.

Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του υποκαταστήματος, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων.

Τα πεδία των ημερομηνιών αναφέρονται στο χρονικό διάστημα για το οποίο θα εκτελεστεί η εργασία.

Στο πεδίο «Από ημερομηνία» κατά την πρώτη εκτέλεση της εργασίας προτείνεται η πρώτη ημερομηνία της χρήσης, διαφορετικά προτείνεται η τελευταία ημερομηνία επιτυχούς εκτέλεσης της εργασίας.

Στο πεδίο «Έως ημερομηνία» προτείνεται η μεγαλύτερη ημερομηνία ανάμεση στην login και την τελευταία ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας.

Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

.

 Ενημέρωση αγορών από υποκατάστημα

Χρησιμοποιήστε την εργασία στο κεντρικό για την εισαγωγή των παραστατικών αγοράς από τα υποκαταστήματα. Μαζί με τα παραστατικά μεταφέρονται οι εισπράξεις τους και οι ενημερωμένες σχετικές εγγραφές myDATA. Η μεταφορά μιας ενημερωμένης εγγραφής myDATA μπορεί να γίνει και μετά την μεταφορά του σχετικού παραστατικού.

Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του υποκαταστήματος, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων.

Τα πεδία των ημερομηνιών αναφέρονται στο χρονικό διάστημα για το οποίο θα εκτελεστεί η εργασία.

Στο πεδίο «Από ημερομηνία» κατά την πρώτη εκτέλεση της εργασίας προτείνεται η πρώτη ημερομηνία της χρήσης, διαφορετικά προτείνεται η τελευταία ημερομηνία επιτυχούς εκτέλεσης της εργασίας.

Στο πεδίο «Έως ημερομηνία» προτείνεται η μεγαλύτερη ημερομηνία ανάμεση στην login και την τελευταία ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας.

Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

.

 Ενημέρωση παραστατικών ταμείου από υποκατάστημα

Χρησιμοποιήστε την εργασία στο κεντρικό για την εισαγωγή των παραστατικών ταμείου από τα υποκαταστήματα.

Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του υποκαταστήματος, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων.

Τα πεδία των ημερομηνιών αναφέρονται στο χρονικό διάστημα για το οποίο θα εκτελεστεί η εργασία.

Στο πεδίο «Από ημερομηνία» κατά την πρώτη εκτέλεση της εργασίας προτείνεται η πρώτη ημερομηνία της χρήσης, διαφορετικά προτείνεται η τελευταία ημερομηνία επιτυχούς εκτέλεσης της εργασίας.

Στο πεδίο «Έως ημερομηνία» προτείνεται η μεγαλύτερη ημερομηνία ανάμεση στην login και την τελευταία ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας.

Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

.

Εργασίες Υποκαταστημάτων

.

 Ενημέρωση βοηθητικών πινάκων από κεντρικό

Η εργασία χρησιμοποιείται στα υποκαταστήματα για την ενημέρωση μιας σειράς βοηθητικών πινάκων από το κεντρικό.

Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του κεντρικού, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων.

Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

.

 Ενημέρωση αποθεμάτων από κεντρικό

Χρησιμοποιήστε την εργασία στα υποκαταστήματα για την εισαγωγή νέων ειδών και την ανανέωση των στοιχείων των ήδη καταχωρημένων ειδών, από το κεντρικό.

Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του κεντρικού, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων.

Στο πεδίο «Από ημερομηνία» κατά την πρώτη εκτέλεση της εργασίας προτείνεται η πρώτη ημερομηνία της χρήσης, διαφορετικά προτείνεται η τελευταία ημερομηνία επιτυχούς εκτέλεσης της εργασίας.

Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

.

 Ενημέρωση πελατών από κεντρικό

Χρησιμοποιήστε την εργασία στα υποκαταστήματα για την εισαγωγή νέων πελατών και την ανανέωση των στοιχείων των ήδη καταχωρημένων πελατών, από το κεντρικό.

Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του κεντρικού, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων.

Στο πεδίο «Από ημερομηνία» κατά την πρώτη εκτέλεση της εργασίας προτείνεται η πρώτη ημερομηνία της χρήσης, διαφορετικά προτείνεται η τελευταία ημερομηνία επιτυχούς εκτέλεσης της εργασίας.

Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

.

 Ενημέρωση προμηθευτών από κεντρικό

Χρησιμοποιήστε την εργασία στα υποκαταστήματα για την εισαγωγή νέων προμηθευτών και την ανανέωση των στοιχείων των ήδη καταχωρημένων προμηθευτών, από το κεντρικό.

Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του κεντρικού, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων.

Στο πεδίο «Από ημερομηνία» κατά την πρώτη εκτέλεση της εργασίας προτείνεται η πρώτη ημερομηνία της χρήσης, διαφορετικά προτείνεται η τελευταία ημερομηνία επιτυχούς εκτέλεσης της εργασίας.

Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

.

 Ενημέρωση αποστολών από κεντρικό ή υποκ/μα

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την εισαγωγή παραστατικών διακίνησης από το Κεντρικό ή άλλα υποκ/τα.

Στην εγκατάσταση του Capital από την οποία θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός πελάτη με ΑΦΜ και υποκατάστημα ίδια με αυτά της εταιρίας στην οποία θα καταχωρηθούν τα δεδομένα, και ο οποίος θα πρέπει να αναφέρετε στα σχετικά παρ/κά πωλήσεων.

Στην εγκατάσταση του Capital στην οποία θα εισαχθούν τα δεδομένα, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός προμηθευτή με ΑΦΜ ίδιο με αυτό της εταιρίας από την οποία θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων. Επίσης, στο υποκατάστημα της εγκατάστασης που θα εισαχθούν τα δεδομένα, θα πρέπει να έχει δηλωθεί η default «Σειρά παραλαβών» (Πίνακες > Γενικοί > Υποκαταστήματα), που θα χρησιμοποιηθεί στα παρ/κά αγορών μαζί με τον παραπάνω προμηθευτή.

Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital από την οποία θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων.

Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

.

Παραμετροποίηση Κεντρικού

.

Για την εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς παραστατικών από τα υποκαταστήματα στο κεντρικό, είναι απαραίτητη η δημιουργία των σειρών παραστατικών που θα μεταφερθούν.

.

Σειρές παραστατικών

Στην Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Σειρών > Σειρές παραστατικών πώλησης / αγοράς / ταμείου θα πρέπει να δημιουργηθούν οι σειρές του κάθε υποκαταστήματος έχοντας:

 ίδιο «Κωδικό», πχ. 01ΤΔΓ (Σημ. ο Α/Α των σειρών μπορεί να είναι διαφορετικός),
 «Αυτόματη αρίθμηση» = ΟΧΙ,
 «Παράγει κωδικό παραστατικού» = ΟΧΙ και
 «Εξαίρεση αποστολής στα myDATA» = ΝΑΙ.

.

Παράδειγμα καταχώρησης σειράς παραστατικού υποκαταστήματος στο κεντρικό.

.

Προσοχή! Στο κεντρικό καταχωρούμε μόνο τις σειρές του κάθε υποκαταστήματος που θέλουμε να μεταφέρονται.

.

Στην περίπτωση που στα υποκαταστήματα υπάρχουν παραστατικά ταμείου που αφορούν αξιόγραφα θα πρέπει να γίνουν επιπλέον τα εξής:

.

Δημιουργία σειρών ειδών αξιογράφου για κάθε υποκατάστημα με «Αυτόματη αρίθμηση» = Όχι και «Παράγει κωδικό αξιογράφου» = Όχι (Σχεδιασμοί > Σειρές > Σειρές ειδών αξιογράφων).

.

Δημιουργία κινήσεων αξιογράφων ανά υποκατάστημα, όπου χρησιμοποιούμε τις αντίστοιχες σειρές ειδών αξιογράφων που σχεδιάσαμε (Σχεδιασμοί > Κινήσεων > Κινήσεις αξιογράφων).

.

.

Δημιουργία ταμειακών στοιχείων ανά υποκατάστημα, στο οποίο καθορίζεται ο αντίστοιχος κωδικός κίνησης αξιογράφου που δημιουργήσαμε (Πίνακες > Ταμείο > Ταμειακά στοιχεία).

.

Κάθε ταμειακό στοιχείο πρέπει να καθοριστεί και στο σχετικό πεδίο στις Σειρές παραστατικών ταμείων των υποκαταστημάτων.

.

.

Παραμετροποίηση Υποκαταστήματος

.

Πίνακες

Αν και η συμπλήρωση της πλειοψηφίας των βοηθητικών πινάκων των υποκαταστημάτων επιτυγχάνεται με την εκτέλεση της σχετικής εργασίας, υπάρχουν κάποιοι πίνακες που θα πρέπει να ανοιχτούν από τον χρήστη. Οι πίνακες αυτοί είναι: τα «Υποκαταστήματα», οι

«Αποθηκευτικοί χώροι», οι «Περίοδοι χρήσεις», τα «Ταμειακά στοιχεία», τα «Χαρτοφυλάκια αξιογράφων» και οι πίνακες των Φυτοφαρμάκων (αν είναι ενεργό το σχετικό module). Προσοχή! Στους πίνακες που υπάρχει «Κωδικός» θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι κωδικοί με το Κεντρικό.

.

Πχ. Έστω πως στο Κεντρικό οι πίνακες είναι:

.

.

Οι αντίστοιχοι του Υποκαταστήματος 01 θα πρέπει να είναι:

.

.

Οι βοηθητικοί πίνακες που μεταφέρονται από το Κεντρικό στα Υποκαταστήματα με την εκτέλεση της σχετικής εργασίας, είναι οι παρακάτω:

.

 Γενικοί: Διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ, Ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ, Κατηγορίες ΦΠΑ, Κωδικοί Δ.Ο.Υ., Μεταφορείς, Νομίσματα, Σκοποί διακίνησης ,Τράπεζες και Χώρες.
 Αποθέματα: Δασμοί ειδών, Κατασκευαστές, Κατηγορίες ABC ειδών, Κατηγορίες e-shop, Λογιστικές κατηγορίες, Μεγέθη, Μεγεθολόγια, Μονάδες μέτρησης, Πίνακες χρήστη 1-5, Σεζόν, Συσκευασίες, Τμήματα ταμειακής, Χρώματα και Χρωματολόγια.
 Πελάτες: Κατηγορίες ΑΒC πελατών, Λογιστικές κατηγορίες, Περιοχές τιμοκαταλόγων, Πίνακες χρήστη 1-5, Φερεγγυότητες πελατών, Χαρακτηριστικό 1 και Χαρακτηριστικό 2.
 Προμηθευτές: Κατηγορίες ΑΒC προμηθευτών, Λογιστικές κατηγορίες, Πίνακες χρήστη 1-5, Χαρακτηριστικό 1 και Χαρακτηριστικό 2.
 Πωλήσεις: Δρομολόγια πωλήσεων, Έξοδα / Φόροι πωλήσεων, Καταστάσεις παραστατικών, Πίνακες παρ/κού 1-5, Τρόποι αποστολής και Τρόποι πληρωμής.
 Αγορές: Έξοδα / Φόροι αγορών, Τρόποι πληρωμής, Τρόποι αποστολής, Καταστάσεις παραστατικών και Πίνακες παρ/κού 1-5.
 Ταμείο: Πίνακες παρ/κού 1-5.
 CRM: Εορτολόγιο.
 Ανθρώπινοι πόροι: Προμήθειες ειδών / υπηρεσιών.

.

Σειρές παραστατικών

Οι σειρές παραστατικών των υποκαταστημάτων θα πρέπει να έχουν:

 μοναδικό «Κωδικό», πχ. 01ΤΔΓ, 02ΤΔΓ κλπ
 «Αυτόματη αρίθμηση» = ΝΑΙ,
 «Παράγει κωδικό παραστατικού» = ΝΑΙ και
 «Εξαίρεση αποστολής στα myDATA» = ΟΧΙ Παράδειγμα σειράς παραστατικού Υποκαταστήματος:

.

Στην περίπτωση που στα υποκαταστήματα υπάρχουν παραστατικά ταμείου που αφορούν αξιόγραφα θα πρέπει να γίνουν επιπλέον τα εξής:

.

Δημιουργία σειράς είδους αξιογράφου π.χ. 1101 με κωδικό 01ΕΠΕ (Σχεδιασμοί > Σειρές > Σειρές ειδών αξιογράφων).

.

Δημιουργία κίνησης αξιογράφου όπου χρησιμοποιούμε την σειράς είδους αξιογράφου που σχεδιάσαμε (Σχεδιασμοί > Κινήσεων > Κινήσεις αξιογράφων).