Ημερολόγιο αγορών

Η εργασία αφορά τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των ενεργειών που συνδέονται με τους χρήστες, τις παραγγελίες και τους διακανονισμούς που συνδέονται με τους προμηθευτές.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται επηρεάζεται από τα παρακάτω κριτήρια.

 Επιλογή: Επιλέξτε από την σχετική λίστα τους τύπους των ενεργειών (παραγγελιών, διακανονισμών, χρήστη) που θα προβάλλονται στο ημερολόγιο.
 Ημέρα: Με την συγκεκριμένη επιλογή το ημερολόγιο προβάλλεται σε ημερήσια βάση.
 Εβδομάδα: Με την συγκεκριμένη επιλογή το ημερολόγιο προβάλλεται σε εβδομαδιαία βάση.
 Μήνας: Με την συγκεκριμένη επιλογή το ημερολόγιο προβάλλεται σε μηνιαία βάση.
 Έτος: Με την συγκεκριμένη επιλογή το ημερολόγιο προβάλλεται σε ετήσια βάση.
 Πρόγραμμα: Η συγκεκριμένη επιλογή παρουσιάζει την χρονική λίστα (timeline) των εγγραφών του ημερολογίου.
 Συνοπτικά: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής, η ημερήσια προβολή των στοιχείων ομαδοποιείται σε εγγραφές του χρήστη και σε πληρωμές από παραγγελίες και διακανονισμούς. Για τις πληρωμές εμφανίζονται χωριστά τα ημερήσια πληρωτέα ποσά των παραγγελιών και των διακανονισμών. Επιλέγοντας την επιθυμητή ημερομηνία στο δεξί μέρος της οθόνης, κάτω από το πλαίσιο της ημερομηνίας, εμφανίζονται τα σχετικά παραστατικά αγοράς. Πηγαίνοντας με τον κέρσορα στην επιθυμητή ημερομηνία, με διπλό κλικ στην επιλεγμένη κατηγορία, εμφανίζεται πίνακας με τα σχετικά παραστατικά αγοράς καθώς οι λεπτομέρειες του επιλεγμένου παραστατικού. Για τις ενέργειες του χρήστη εμφανίζεται το όνομα του.

Κατά την απενεργοποίηση της επιλογής οι ημερήσιες ενέργειες εμφανίζουν για τα παραστατικά αγοράς, τον κωδικό και την επωνυμία του προμηθευτή, τον κωδικό και την σειρά του παραστατικού και το πληρωτέο ποσό. Για τις ενέργειες του χρήστη εμφανίζεται ο τίτλος της ενέργειας.

 Ανανέωση: Η ενεργοποίηση της επιλογής επιτρέπει την άμεση ενημέρωση του ημερολογίου κατά την καταχώρηση ενέργειας του χρήστη και παραστατικού αγοράς που αφορά παραγγελία ή διακανονισμό.
 Συγχρονισμός: Αφορά τις ενέργειες που έχουν προστεθεί από τον ίδιο τον χρήστη και μπορούν να συγχρονιστούν με το ημερολόγιο του Outlook ώστε να εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση υπενθύμισης.
 Παραγγελίες: Επιλέξτε από την σχετική λίστα την κατηγορία των παραγγελιών που επιθυμείτε να εμφανιστούν στο ημερολόγιο.
 Χρήστες: Επιλέξτε από την σχετική λίστα τον χρήστη του οποίου οι ενέργειες θα προβληθούν στο ημερολόγιο.
 Πεδίο αναζήτηση: Χρησιμοποιήστε το πεδίο για να αναζητήσετε εγγραφές του χρήστη ή τα παραστατικά ενός προμηθευτή.

.

Η επιλογή του μήνα γίνεται είτε από την μπάρα κύλισης που υπάρχει στα δεξιά του ημερολογίου, είτε χρησιμοποιώντας τα βέλη που υπάρχουν στο μηνιαίο ημερολόγιο, στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.

.

Για την εγγραφή μιας ενέργειας χρήστη επιλέγετε την επιθυμητή ημερομηνία και με διπλό κλικ ανοίγει παράθυρο για την εγγραφή των στοιχείων. Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

 Τίτλος: Συμπληρώστε τον τίτλο της ενέργειας π.χ. ραντεβού.
 Έναρξη: Δηλώστε την ημερομηνία έναρξης της ενέργειας.
 Ώρα: Δηλώστε την ώρα έναρξης της ενέργειας.
 Λήξη: Δηλώστε την ημερομηνία λήξης της ενέργειας.
 Ώρα: Δηλώστε την ώρα λήξης της ενέργειας.
 Υπενθύμιση: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα αν επιθυμείτε υπενθύμιση και το χρονικό διάστημα αυτής.
 Χρώμα: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα το χρώμα με το οποίο θα εμφανίζεται η ενέργεια στο ημερολογίου.
 Παρατήρηση & Παρατήρηση 2: Συμπληρώστε παρατηρήσεις σχετικές με την ενέργεια.
 Σχόλια: Συμπληρώστε σχόλια που συνδέονται με την ενέργεια.

Για την ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Καταχώρηση».

.