Ανακεφαλαίωση χρήσης

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των στηλών του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων κατά περίοδο. Για την επιλεγμένη περίοδο για κάθε στήλη παρουσιάζονται: ο κωδικός, η περιγραφή, αν είναι ενεργή ή όχι, η συνολική καθαρή αξία και η αξία ΦΠΑ..

.

.