Προϋπολογισμοί

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των προϋπολογισμών των λογαριασμών. Για την περίοδο και το πεδίο μέτρησης προϋπολογισμού που επιλέξατε, για κάθε λογαριασμό παρουσιάζονται:

ο κωδικός

η περιγραφή και

τα περιοδικά και προοδευτικά πραγματοποιηθέντα και προϋπολογισθέντα μεγέθη, η μεταξύ τους διαφορά και η ποσοστιαία απόκλιση τους.

.

.