Σύγκριση χρήσεων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση των αποτελεσμάτων σύγκρισης των οικονομικών στοιχείων των λογαριασμών μεταξύ δύο χρήσεων. Με βάση τα κριτήρια που επιλέξατε (περίοδο και αξίες χρέωσης ή πίστωσης), για κάθε λογαριασμό απεικονίζονται:

 κωδικός και η περιγραφή του,
 το σύνολο χρεώσεων ή πιστώσεων της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης της περιόδου που επιλέξατε και προοδευτικά και
 οι αξιακές και ποσοστιαίες διαφορές των μεγεθών αυτών.

Ο κωδικός του λογαριασμού λειτουργεί σαν υπερσύνδεση για την προβολή των στοιχείων του.

.