Συγκεντρωτική εικόνα

Η εργασία προβάλει τα είδη που είναι ομαδοποιημένα βάσει ενός κοινού κωδικού συσχέτισης. Οι επιλογές «Οικονομικά» και «Γραφικά» παρουσιάζουν ομαδοποιημένα τα οικονομικά στοιχεία των ειδών που έχουν σαν σημείο αναφοράς ένα κύριο είδος.

.