Ημερολόγιο αξιογράφων

Η εργασία προβάλει σε μορφή ημερολογίου τα είδη των αξιογράφων (εισπρακτέα / πληρωτέα) με βάση την ημερομηνία λήξης τους και τις ενέργειες του χρήστη.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\33.png

.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται επηρεάζονται από τα παρακάτω κριτήρια.

 Επιλογή: Επιλέξτε από την σχετική λίστα αν τα στοιχεία που θα προβληθούν θα αφορούν τα αξιόγραφα ή τις ενέργειες του χρήστη.
 Ημέρα: Με την συγκεκριμένη επιλογή το ημερολόγιο προβάλλεται σε ημερήσια βάση.
 Εβδομάδα: Με την συγκεκριμένη επιλογή το ημερολόγιο προβάλλεται σε εβδομαδιαία βάση.
 Μήνας: Με την συγκεκριμένη επιλογή το ημερολόγιο προβάλλεται σε μηνιαία βάση.
 Έτος: Με την συγκεκριμένη επιλογή το ημερολόγιο προβάλλεται σε ετήσια βάση.
 Πρόγραμμα: Η συγκεκριμένη επιλογή παρουσιάζει την χρονική λίστα (timeline) των εγγραφών του ημερολογίου
 Συνοπτικά: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής, οι εγγραφές του χρήστη αναφέρουν το όνομα του, ενώ για τα αξιόγραφα αναφέρεται αν αφορούν είσπραξη ή πληρωμή. Η απενεργοποίηση της επιλογής για τις εγγραφές του χρήστη εμφανίζει τον τίτλο, ενώ για τα αξιόγραφα των κωδικό του αξιογράφου. Επιλέγοντας την επιθυμητή εγγραφή, στο δεξί μέρος της οθόνης, κάτω από το πλαίσιο της ημερομηνίας, εμφανίζεται ο τίτλος της ενέργειας όταν αυτή αφορά τον χρήστη, ενώ όταν η εγγραφή αφορά αξιόγραφο προβάλλονται ο κωδικός , ο πελάτης/προμηθευτής, η αξία και ο τύπος του αξιογράφου.
 Ανανέωση: Η ενεργοποίηση της επιλογής επιτρέπει την άμεση ενημέρωση του ημερολογίου κατά την καταχώρηση ενέργειας του χρήστη και αξιογράφου.
 Συγχρονισμός: Αφορά τις ενέργειες που έχουν προστεθεί από τον ίδιο τον χρήστη και μπορούν να συγχρονιστούν με το ημερολόγιο του Outlook ώστε να εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση υπενθύμισης.
 Είδη αξιογράφων: Επιλέγετε από την σχετική λίστα την κατηγορία των αξιογράφων που θα προβληθούν. Ο καθορισμός των επιλογών γίνεται στην εργασία (Πίνακες – Αξιόγραφα – Είδη αξιογράφων).
 Καταστάσεις: Επιλέγετε από την σχετική λίστα την κατάσταση των αξιογράφων που θα προβληθούν. Ο καθορισμός των επιλογών γίνεται στην εργασία (Πίνακες – Αξιόγραφα – Καταστάσεις αξιογράφων).
 Χρήστες: Επιλέγετε από την σχετική λίστα τον χρήστη του οποίου οι ενέργειες θα προβληθούν.
 Πεδίο αναζήτηση: Χρησιμοποιήστε το πεδίο για αναζήτηση των δεδομένων βάσει του τίτλου ενέργειας του χρήστη, τον κωδικό αξιογράφου ή την επωνυμία του πελάτη/προμηθευτή.

Η επιλογή του μήνα γίνεται είτε από την μπάρα κύλισης που υπάρχει στα δεξιά του ημερολογίου, είτε χρησιμοποιώντας τα βέλη που υπάρχουν στο μηνιαίο ημερολόγιο, στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.

.

Για την εγγραφή μιας ενέργειας χρήστη με διπλό κλικ στην επιθυμητή ημερομηνία και στην συνέχεια επιλέγοντας το αντίστοιχο λεκτικό ανοίγει φόρμα για την εγγραφή των στοιχείων. Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

 Τίτλος: Συμπληρώστε τον τίτλο της ενέργειας π.χ. ραντεβού.
 Έναρξη: Δηλώστε την ημερομηνία έναρξης της ενέργειας.
 Ώρα: Δηλώστε την ώρα έναρξης της ενέργειας.
 Λήξη: Δηλώστε την ημερομηνία λήξης της ενέργειας.
 Ώρα: Δηλώστε την ώρα λήξης της ενέργειας.
 Υπενθύμιση: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα αν επιθυμείτε υπενθύμιση και το χρονικό διάστημα αυτής.
 Χρώμα: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα το χρώμα με το οποίο θα εμφανίζεται η ενέργεια στο ημερολογίου.
 Παρατήρηση & Παρατήρηση 2: Συμπληρώστε παρατηρήσεις σχετικές με την ενέργεια.
 Σχόλια: Συμπληρώστε σχόλια που συνδέονται με την ενέργεια.

Για την ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Καταχώρηση».

.

.