Αριθμοδείκτες ειδών

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των αριθμοδεικτών των ειδών.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για κάθε επιλεγμένο είδος εμφανίζονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 το υπόλοιπο,
 το κόστος υπολοίπου,
 η μέση ηλικία υπολοίπου,
 ο μέσης χρόνος αποθήκευσης,
 οι μέρες κυκλοφορικής ταχύτητας
 η μέση τιμή πώλησης,
 η αξία πωλήσεων,
 το κόστος πωληθέντων,
 το μικτό αποτέλεσμα,
 το ποσοστό του μικτού κέρδους,
 η αξία εκπτώσεων και
 το ποσοστό των εκπτώσεων.

Ο κωδικός του είδους λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.