Καρτέλες

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των καρτελών των πελατών. Μπορείτε να καθορίστε το νόμισμα, αν θα συμπεριλαμβάνονται οι εγγραφές που δεν κινήθηκαν στο χρονικό διάστημα που ορίσατε και με μηδενικό υπόλοιπο και αν θα γίνεται ανάλυση των ειδών.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για κάθε επιλεγμένο πελάτη προβάλλονται τα παρακάτω στοιχεία των κινήσεων του:

 η ημερομηνία,
 το παραστατικό,
 ο κωδικός,
 η αιτιολογία,
 η αξία χρέωσης ή πίστωσης ανάλογα με τον τύπο της κίνησης και
 η αξία υπολοίπου όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε κίνηση.

Τα παραστατικά λειτουργούν σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων της σχετικής κίνησης ενώ ο κωδικός του πελάτη λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.