Αντιγραφή τιμών κατά δαπάνη

Επιλέξτε την εργασία για να εφαρμοστεί η τιμολογιακή πολιτική που ισχύει για έναν προμηθευτή κατά δαπάνη, σε κάποιον άλλον, ώστε να αποφύγετε την καταχώρηση των ίδιων δεδομένων. Αρχικά επιλέξτε τον προμηθευτή του οποίου την τιμολογιακή πολιτική θα αντιγράψετε. Στην συνέχεια ορίστε αν θα γίνει αντικατάσταση τιμών, αν θα δημιουργηθούν

νέοι σύνδεσμοι και να γίνει αναλυτική επιλογή ειδικών τιμών και προμηθευτών. Με το πλήκτρο [Space] επιλέγετε και αποεπιλέγετε αρχικά τις ειδικές τιμές που θα αντιγραφούν και στη συνέχεια τους προμηθευτές, για τους οποίους θα ισχύσει η τιμολογιακή πολιτική. Κατά την επιλογή και αποεπιλογή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ανάλογα η στήλη «Επιλογή». Για να ολοκληρωθεί η εργασία πατήστε «Εκτέλεση». Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα.

.