Στατιστική κατά κατασκευαστή

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των στατιστικών στοιχείων των ειδών κατά κατασκευαστή. Επιλέξτε περίοδο, αποθηκευτικό χώρο και το μέγεθος μέτρησης.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Για κάθε κατασκευαστή εμφανίζονται:

 ο κωδικός και η επωνυμία και
 η συνολική ποσότητα και αξία των ειδών που συνδέονται με αυτόν.

.