Εγγραφές κλεισίματος

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήσετε τις εγγραφές κλεισίματος των λογαριασμών λογιστικής. Καθορίζετε την ημερομηνία στην οποία θα δημιουργηθούν οι εγγραφές κλεισίματος. Η εφαρμογή προτείνει την τελευταία της τρέχουσας χρήσης. Στην συνέχεια επιλέξτε την σειρά των άρθρων λογιστικής που επιθυμείτε και συμπληρώστε στα αντίστοιχα πεδία το παραστατικό βάσει του οποίου θα γίνουν οι εγγραφές κλεισίματος καθώς και την αιτιολογία που θα εμφανίζεται στις εγγραφές που θα δημιουργηθούν.

Επιλέγοντας «Επόμενο» στις στήλες «Από κωδικό» και «Έως κωδικό» καθορίζετε το εύρος των λογαριασμών λογιστικής που θα περιληφθούν στην εγγραφή κλεισίματος. Στις στήλες «Χρέωση» και «Πίστωση» ορίζεται τους λογαριασμούς λογιστικής που θα χρησιμοποιηθούν για την ισοσκέλιση των άρθρων και που θα ενημερωθούν με το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο των λογαριασμών που περιλήφθησαν στην εγγραφή κλεισίματος.

Τα λογαριασμοί λογιστικής που έχετε εισάγει στα πεδία των στηλών μπορούν να αποτελέσουν τα στοιχεία ενός σεναρίου κλεισίματος χρήσης. Για την δημιουργία του σεναρίου επιλέξτε το εικονίδιο . Για σενάριο που δημιουργήσατε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε επόμενες εγγραφές κλεισίματος επιλέγοντας αυτή την φορά το εικονίδιο .

Για ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Εκτέλεση».

.