Συγχρονισμός βάσης

Η εργασία αυτή ελέγχει την ορθότητα του σχήματος της βάσης δεδομένων, δηλαδή, την ορθότητα των πινάκων, των πεδίων και των σχέσεων μεταξύ τους. Επιλέξτε αν ο έλεγχος των δεδομένων θα αφορά μόνο την τρέχουσα χρήση/εταιρία ή θα είναι υπερεταιρικός. Αν επιλέξετε «Διόρθωση» η εφαρμογή θα προσπαθήσει να διορθώσει στην βάση δεδομένων τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά τον έλεγχο. Μετά από μια αλλαγή έκδοσης η εργασία εκτελείται αυτόματα.

.