Κατάσταση ελέγχου

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των αξιογράφων έχοντας σαν κριτήριο την κατάσταση τους κατά την ημερομηνία που θα επιλέξετε.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Για κάθε αξιόγραφο τα στοιχεία που προβάλλονται αφορούν:

 τον κωδικό
 τον αριθμό
 την ημερομηνία παραλαβής και λήξης
 η τράπεζα
 η αξία
 η επωνυμία του συναλλασσομένου
 η κατάσταση
 η ημερομηνία εξόφλησης και
 η εξοφλημένη αξία.

.

.

Προηγούμενο

Ευρετήριο