Αλλαγές τιμών αγοράς

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της τελευταίας τιμής αγοράς των ειδών σας.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Από προεπιλογή τα στοιχεία που απεικονίζονται για κάθε είδος αφορούν:

 τον κωδικό και την περιγραφή,
 την μονάδα μέτρησης,
 την τελευταία ημερομηνία αγοράς,
 την τελευταία τιμή αγοράς,
 την χονδρική και λιανική τιμή.

.