Βιβλίο παραγωγής – κοστολογίου

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του βιβλίου παραγωγής.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Από προεπιλογή για κάθε προδιαγραφή προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή του κυρίως παραγόμενου,
 ο κωδικός και η περιγραφή της προδιαγραφής,
 η μονάδα μέτρησης και η ποσότητα του παραγόμενου,
 τα αναλούμενα
 η ποσότητα και η φύρα των αναλούμενων βάση της προδιαγραφής,
 η πραγματική ποσότητα των αναλούμενων και η απόκλιση από την προϋπολογισθείσα και
 τα κοστολογικά στοιχεία (κωδικός, περιγραφή, συντελεστής και αξία).

.

Προηγούμενο

Ημερολόγιο