Ταμεία εταιρίας

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να ορίσετε τα ταμεία της εταιρίας.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Για την εγγραφή ενός ταμείου θα πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής στοιχεία:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του ταμείου.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του ταμείου.
 Ενεργό: Καθορίστε αν το ταμείο είναι ενεργό ή όχι. Από προεπιλογή η κατάσταση του ταμείου ορίζεται ενεργή. Αν θέλετε να αλλάξτε την κατάσταση σε ανενεργή επιλέγεται το πεδίο «Ενεργό».
 Υποκατάστημα: Δηλώστε το υποκατάστημα που βρίσκεται το ταμείο.
 Ανοικτό: Το πεδίο δηλώνει την κατάσταση του ταμείου. Η ενεργοποίηση του γίνεται κατά την εισαγωγή του χρήστη στην εφαρμογή.
 Χρήστης: Το πεδίο συμπληρώνεται με τα στοιχεία του χρήστη της εφαρμογής κατά στην εισαγωγή του σε αυτή.

.

.

Προηγούμενο

Ταμειακά έξοδα