Παραστατικά πώλησης

Σελίδα «1»

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του παραστατικού. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Τύπος παραστατικού: Επιλέξτε τον σχετικό τύπο παραστατικού. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Κωδικός κίνησης πελάτη: Εισάγετε τον κωδικό κίνησης του πελάτη. Το πεδίο έχει συμπληρωθεί για τους σχεδιασμούς της Unisoft και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
 Κωδικός κίνησης αποθεμάτων: Εισάγετε τον κωδικό κίνησης των αποθεμάτων. Το πεδίο έχει συμπληρωθεί για τους σχεδιασμούς της Unisoft και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
 Κωδικός κίνησης υπηρεσιών: Εισάγετε τον κωδικό κίνησης των υπηρεσιών. Το πεδίο έχει συμπληρωθεί για τους σχεδιασμούς της Unisoft και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
 Κωδικός κίνησης παγίων: Εισάγετε τον κωδικό κίνησης των παγίων. Το πεδίο έχει συμπληρωθεί για τους σχεδιασμούς της Unisoft και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
 Κωδικός αποστολής από εκδότη: Εισάγετε τον κωδικό αποστολής των στοιχείων myDATA του παραστατικού στην ΑΑΔΕ. Το πεδίο έχει συμπληρωθεί για τους σχεδιασμούς της Unisoft και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
 Κωδικός αποστολής από εκδότη: Το πεδίο συμπληρώνεται από την Unisoft με τον κατάλληλο κωδικό για την ενημέρωση των myDATA.
 Αιτιολογία κίνησης παρ/κού: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία (επωνυμία συναλλασσομένου, περιγραφή σειράς παρ/κού, περιγραφή κωδικού κίνησης, αιτιολογία παραστατικού, αιτιολογία 2 παραστατικού, περιγραφή κωδικού κίνησης) στο πεδίο «Αιτιολογία» κατά την προβολή της κίνησης του πελάτη που συνδέεται με το παραστατικό.
 Αιτιολογία 2 κίνησης παρ/κού: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία (επωνυμία συναλλασσομένου, περιγραφή σειράς παρ/κού, περιγραφή κωδικού κίνησης, αιτιολογία παραστατικού, αιτιολογία 2 παραστατικού) στο πεδίο «Αιτιολογία 2» κατά την προβολή της κίνησης του πελάτη που συνδέεται με το παραστατικό.
 Αιτιολογία κινήσεων γραμμών: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία (επωνυμία συναλλασσομένου, περιγραφή σειράς παρ/κού, περιγραφή κωδικού κίνησης, αιτιολογία παραστατικού, αιτιολογία 2 παραστατικού, περιγραφή κωδικού κίνησης) στο πεδίο «Αιτιολογία» κατά την προβολή της κινήσεις των ειδών/υπηρεσιών που συνδέονται με το παραστατικό.
 Αιτιολογία 2 κινήσεων γραμμών: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία (επωνυμία συναλλασσομένου, περιγραφή σειράς παρ/κού, περιγραφή κωδικού κίνησης, αιτιολογία παραστατικού, αιτιολογία 2 παραστατικού, περιγραφή κωδικού κίνησης) στο πεδίο «Αιτιολογία 2» κατά την προβολή της κινήσεις των ειδών/υπηρεσιών που συνδέονται με το παραστατικό.
 Τρόπος αναζήτησης ειδών: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα με ποιον τρόπο θα γίνεται η αναζήτηση των ειδών στο συγκεκριμένο παραστατικό. Τι τιμές του πίνακα ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Αποθέματα – Τρόποι αναζήτησης ειδών).
 Αυτόματη αλλαγή γραμμής: Καθορίστε αν στις γραμμές των παραστατικών μετά την εισαγωγή του κωδικού θα μεταβαίνετε αυτόματα στην επόμενη γραμμή.

.

Σελίδα «2»

 Defauld πελάτης λιανικής: Δηλώστε αν θα υπάρχει προεπιλεγμένος πελάτης πωλήσεων λιανικής.
 Ισχύει η τιμολογιακή πολιτική: Ορίστε αν θα λαμβάνονται υπόψη ή όχι οι τιμολογιακές πολιτικές που αφορούν είδη/υπηρεσίες και πελάτες.
 Ισχύει η αποκλειστικότητα ειδών: Ορίστε αν ισχύει ή όχι η αποκλειστικότητα των ειδών.
 Αυτόματη εκτέλεση παραγγελιών: Ορίστε αν θα γίνεται αυτόματη εκτέλεση παραγγελιών και βάση ποιου σεναρίου. Σύμφωνα με το σενάριο που ορίσατε, κατά την καταχώρηση του συγκεκριμένου παραστατικού πώλησης, αν υπάρχει παραγγελιά που να έχει τα ίδια στοιχεία πελάτη και ειδών με αυτά του παραστατικού, γίνεται εκτελεσμένη και τα παραστατικά «δένονται» μεταξύ τους.
 Ενημερώνει Minagric: Καθορίστε αν το παραστατικό θα ενημερώνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις πωλήσεις των φυτοφαρμάκων. Η επιλογή «Από την εργασία», δίνει την δυνατότητα ενημέρωσης όχι κατά την καταχώριση των παραστατικών αλλά μόνο μέσω της σχετικής εργασίας. (Εργασίες – Φυτοφάρμακα – Υποβολή Minagric).
 Ενημερώνει ΑΑΔΕ ΦΠΑ άρθρου 39α: Καθορίστε αν θα γίνεται κλήση στην ΑΑΔΕ για το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ βάση του άρθρου 39α.
 Ενημερώνει ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Καθορίστε αν το παραστατικό θα ενημερώνει την κατάσταση που θα υποβληθεί στο ΗΦΑΙΣΤΟΣ για το πετρέλαιο θέρμανσης .
 Συμμετέχει στην ΜΥΦ: Επιλέξτε αν το παραστατικό συμμετέχει και με ποιον τρόπο (όχι ή αναλυτικά (τιμολόγια) ή αναλυτικά (πιστωτικά) ή λιανική) στην ΜΥΦ.
 ΦΠΑ άρθρου 39β: Ορίστε αν ο ΦΠΑ υπολογίζεται βάση τις διατάξεις του άρθρου 39β.
 Μεταβολή ΦΠΑ: Ορίστε αν επιτρέπεται ή όχι η αλλαγή της αξίας του ΦΠΑ.
 Κωδικός συναλλαγής ΑΑΔΕ: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τη σχετική λίστα τον κωδικό ΑΑΔΕ του παραστατικού αναφορικά με την σήμανση του.
 Κωδικός Intrastat: Εισάγετε τον σχετικό κωδικό Intrastat.

.

Ταξινόμηση γραμών

 Ταξινόμηση γραμμών ειδών: Ορίστε αν θα γίνεται ταξινόμηση των γραμμών του παραστατικού που αφορούν τα είδη και με ποιον τρόπο (κωδικό, περιγραφή, παρατήρηση, αιτιολογία γραμμής, θέση/ράφι, προμηθευτή, κωδ/ση προμ/τη κλπ).
 Ταξινόμηση γραμμών υπηρεσιών: Ορίστε αν θα γίνεται ταξινόμηση των γραμμών του παραστατικού που αφορούν τις υπηρεσίες και με ποιον τρόπο (κωδικό, περιγραφή, παρατήρηση, αιτιολογία γραμμής κλπ).

.

Καθορισμός στηλών:

 Στήλες γραμμών ειδών: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχεδιασμό των στηλών των γραμμών του παραστατικού που αφορούν είδη. Οι τιμές του πίνακα καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κού – Κινήσεις ειδών).
 Στήλες γραμμών υπηρεσιών: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχεδιασμό των στηλών των γραμμών του παραστατικού που αφορούν υπηρεσίες. Οι τιμές του πίνακα καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κού – Κινήσεις υπηρεσιών).
 Στήλες γραμμών παγίων: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχεδιασμό των στηλών των γραμμών του παραστατικού που αφορούν πάγια. Οι τιμές του πίνακα καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κού – Κινήσεις παγίων).
 Στήλες εισπράξεων (κινήσεις): Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχεδιασμό των στηλών των γραμμών του παραστατικού που αφορούν εισπράξεις. Οι τιμές του πίνακα καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κού – Κινήσεις πελατών).

.

Σελίδα «3»

 Στήλες εισπράξεων (αξιόγραφα): Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχεδιασμό των στηλών των γραμμών του παραστατικού που αφορούν αξιόγραφα. Οι τιμές του πίνακα καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κού – Κινήσεις αξιογράφων).

.

Έξοδα

 Επιτρέπει έξοδα: Ορίστε αν επιτρέπεται ή όχι ο υπολογισμός εξόδων στο παραστατικό.
 Έξοδα πωλήσεων: Μπορείτε να επιλέξτε από τον προτεινόμενο πίνακα τις επιτρεπόμενες κατηγορίες εξόδων που θα υπολογίζονται στο παραστατικό. Οι τιμές του πίνακα ορίζονται από την εργασία (Πίνακες – Πωλήσεις – Έξοδα/Φόροι πωλήσεων).

.

Εισπράξεις

 Επιτρέπει εισπράξεις: Ορίστε αν επιτρέπονται ή όχι οι εισπράξεις στο παραστατικό.
 Ταμειακά στοιχεία: Αν επιτρέπονται οι εισπράξεις στο παραστατικό επιλέξτε τα επιτρεπόμενα ταμειακά στοιχεία.

.

Έλεγχοι

 Οριακή ημερομηνία: Επιλέξτε την ημερομηνία που θα λειτουργεί ως φραγή σε μεταβολές – διαγραφές ή και σε νέες καταχωρήσεις παραστατικών που αφορούν ημερομηνίες μέχρι και τη συγκεκριμένη. Οι οριακές ημερομηνίες καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Εταιρίες/Χρήσεις – Οριακές ημερομηνίες). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Έλεγχος ημερομηνίας: Επιλέξτε αν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας καταχώρησης του παραστατικού. Μπορείτε να ορίσετε σαν ημερομηνία καταχώρησης την ημερομηνία εισόδου στην εφαρμογή ή την ημερομηνία του συστήματος.
 Επιτρεπόμενοι πελάτες: Καθορίστε ποια κατηγορία πελατών θα μπορεί να επιλεχτεί στο συγκεκριμένο παραστατικό.
 Έλεγχος πεδίων (ΑΦΜ, ΔΟΥ): Ορίστε αν θα γίνεται έλεγχος της εγκυρότητας και της ορθότητας των πεδίων που αφορούν το ΑΦΜ και την ΔOY του πελάτη.
 Έλεγχος ομοίων κωδικών: Καθορίστε αν θα γίνεται έλεγχος στις γραμμές παραστατικού για την καταχώρηση ομοίων κωδικών ειδών/υπηρεσιών. Μπορείτε να ορίσετε να υπάρχει σχετική προειδοποίηση ή να γίνεται ομαδοποίηση των ομοίων κωδικών.
 Έλεγχος τιμής σε όμοιος κωδικούς: Καθορίστε αν στις γραμμές του παραστατικού θα γίνεται έλεγχος της τιμής για όμοιους κωδικούς ειδών/υπηρεσιών.
 Διαγραφή γραμμών χωρίς ποσότητα: Καθορίστε αν κατά την καταχώρηση του παραστατικού θα διαγράφονται οι γραμμές χωρίς ποσότητα.
 Επιτρεπόμενα χαρακτηριστικά ειδών: Οι τιμές του πεδίου επηρεάζουν την επιλογή ειδών του παραστατικού.

.

Σελίδα «4»

 Επιτρεπόμενοι τύποι υπηρεσιών: Καθορίστε τους επιτρεπόμενους τύπους υπηρεσιών (παρεχόμενη υπηρεσία, λήψη υπηρεσίας, και τα δύο (υπεργολαβία), άλλο έσοδο), επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Επιτρεπόμενοι τύποι ταμειακών στοιχείων: Καθορίστε τον τύπο των επιτρεπόμενων ταμειακών στοιχείων (απροσδιόριστος, μετρητά, κατάθεση, τραπεζική κάρτα, αξιόγραφα)
 Έλεγχος υπέρβασης του Ν.3842: Καθορίστε αν θα γίνεται έλεγχος που σχετίζεται με τον Ν.3842.
 Έλεγχος συνολικής αξίας: Καθορίστε αν θα γίνεται έλεγχος της συνολικής αξίας του παραστατικού. Μπορείτε να ορίσετε απαγόρευση των μηδενικών ή των αρνητικών αξίων ή να επιτρέπονται μόνο οι θετικές.

.

Ενημέρωση λογιστικής

 Σύνδεση με την λογιστική: Επιλέξτε τον σχεδιασμό που αφορά την σύνδεση με την λογιστική.
 On line ενημέρωση: Ορίστε αν θα γίνεται ή όχι on line ενημέρωση της λογιστικής.
 Λογαριασμός: Επιλέξτε τον λογαριασμό που χρησιμοποιείται για την δημιουργία άρθρων λογιστικής με βάση την σύνδεση που δηλώσατε.
 Λογαριασμός πληροφόρησης (Χ): Επιλέξτε τον επί μέρους λογαριασμό χρέωσης που χρησιμοποιείται για την δημιουργία άρθρων λογιστικής με βάση την σύνδεση που δηλώσατε.
 Λογαριασμός πληροφόρησης (Π): Επιλέξτε τον επί μέρους λογαριασμού πίστωσης που χρησιμοποιείται για την δημιουργία άρθρων λογιστικής με βάση την σύνδεση που δηλώσατε.

.