Ειδικοί φόροι

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των παραστατικών που περιλαμβάνουν τον ειδικό φόρο που θα επιλέξετε.

Για κάθε παραστατικό τα στοιχεία που προβάλλονται αφορούν:

 την ημερομηνία καταχώρησης,
 το παραστατικό,
 τον κωδικό, την επωνυμία και το ΑΦΜ του πελάτη,
 την καθαρή αξία,
 την συνολική αξία των άλλων εξόδων,
 την αξία ΦΠΑ,
 το πληρωτέο και

την αξία και το ΦΠΑ του ειδικού φόρου

Επόμενο

Εγγυοδοσία