Ημερολόγιο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ημερολογίου αγορών, όπως διαμορφώνεται από τις αντίστοιχες, καθημερινές συναλλαγές. Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται ανά ημερομηνία αφορούν:

 την ημερομηνία και τον κωδικό των παραστατικών
 τον κωδικό και την επωνυμία του προμηθευτή
 τη συνολική καθαρή αξία
 τη συνολική αξία των άλλων εξόδων
 ανά κατηγορία Φ.Π.Α. την αξία των ειδών και του Φ.Π.Α. και
 το πληρωτέο ποσό.

.