Κινήσεις παγίων

Η εργασία σας επιτρέπει την καταχώρηση κινήσεων παγίων που δεν συνδέονται με τις αγορές ή τις πωλήσεις και την προβολή όλων των καταχωρημένων κινήσεων.

Ακολουθούν τα πεδία που συμπληρώνονται για την εγγραφή νέας κίνησης.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\3.png

.

Σελίδα «1»

 Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης της κίνησης. Η εφαρμογή προτείνει την τρέχουσα ημερομηνία. Η συμπλήρωση του πεδίο είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της κίνησης.
 Κωδικός κίνησης: Εισάγετε τον κωδικό κίνησης του παγίου, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα. Ο καθορισμός των κινήσεων γίνεται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Κινήσεων – Κινήσεις παγίων). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Σειρά: Εισάγετε την σειρά κίνησης του παγίου, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα. Ο καθορισμός των σειρών των κινήσεων παγίων γίνεται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές κινήσεων παγίων).
 Αριθμός: Εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού.
 Παραστατικό: Συμπληρώστε τα στοιχεία του παραστατικού.
 Υποκατάστημα: Το πρώτο πεδίο συμπληρώνεται με το υποκατάστημα που επιλέξατε κατά την είσοδο σας στην εφαρμογή και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής. Το δεύτερο πεδίο συμπληρώνεται αν η κίνηση του παγίου αφορά μεταφορά σε άλλο υποκατάστημα.
 Κωδικός παγίου: Εισάγετε τον κωδικό του παγίου.
 Περιγραφή παγίου: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του παγίου μπορείτε να εισάγετε την περιγραφή του.
 Κωδικός οντότητας: Εισάγετε τον κωδικό της οντότητας του παγίου.
 Περιγραφή οντότητας: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό της οντότητας μπορείτε να εισάγετε την περιγραφή της.
 Ποσότητα: Εισάγετε την ποσότητα του παγίου.
 Βάρος/όγκος: Αν η διαχείριση του παγίου γίνεται σε βάρος/όγκο συμπληρώνεστε τα πεδία. Τύπος γραμμής: Το πεδίο ενημερώνεται κατά την συμπλήρωση της οντότητας του παγίου. Δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής.
 Νόμισμα: Επιλέξτε το νόμισμα της συναλλαγής από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Ισοτιμία: Αν το νόμισμα που επιλέξατε είναι το κύριο η ισοτιμία έχει προκαθορισμένη τιμή ένα (1). Σε αντίθετη περίπτωση γίνεται αναζήτηση για την τιμή ισοτιμίας με βάση την ημερομηνία κίνησης. Αν δεν βρεθεί η τιμή ισοτιμίας τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και θα πρέπει να οριστεί από τον χρήστη.
 Τιμή: Στο πρώτο πεδίο συμπληρώστε την συνολική αξία του είδους (με Φ.Π.Α. ή και φόρους) ενώ στο δεύτερο την καθαρή αξία του.
 Τιμή (EUR): Το πρώτο πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την καθαρή αξία του είδους στο κύριο νόμισμα. Το δεύτερο πεδίο, το οποίο συμπληρώνεται και αυτό αυτόματα, αφορά την ανηγμένη τιμή (η καθαρή αξία του είδους μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή επιβάρυνση) στο κύριο νόμισμα.
 Έκπτωση: Συμπληρώστε το ποσοστό της αρχικής έκπτωσης του είδους.
 Έκπτωση 2: Συμπληρώστε το ποσοστό της δεύτερης έκπτωσης του είδους.
 Αξία έκπτωσης: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την συνολική αξιακή έκπτωση του είδους.
 Αξία έκπτωσης (EUR): Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την αξία των εξόδων του είδους στο κύριο νόμισμα.
 Άλλα έξοδα: Συμπληρώστε την αξία τυχόν εξόδων που επιβαρύνουν το είδος.
 Άλλα έξοδα (EUR): Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την αξία των εξόδων του είδους στο κύριο νόμισμα.
 Αξία κίνησης: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την συνολική αξία κίνησης.
 Αξία κίνησης (EUR): Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την συνολική αξία κίνησης στο κύριο νόμισμα.
 Αιτιολογία & Αιτιολογία 2: Συμπληρώστε τα πεδία επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Αποθέματα – Αιτιολογίες αποθεμάτων).

.

Σελίδα «2»

Στις «Σχετικές εγγραφές» συμπληρώνονται τα πεδία ανάλογα από πού προέρχεται η κίνηση (παραστατικό αγοράς ή πώλησης).

 Πελάτης: Το πεδίο αναφέρεται στον κωδικό του πελάτη.
 Υποκατάστημα: Το πεδίο αναφέρεται στο υποκατάστημα του πελάτη που αφορά η κίνηση.
 Επωνυμία: Το πεδίο αναφέρεται στην επωνυμία του πελάτη.
 Προμηθευτής: Το πεδίο αναφέρεται στον κωδικό του προμηθευτή.
 Υποκατάστημα: Το πεδίο αναφέρεται το υποκατάστημα του προμηθευτή που αφορά η κίνηση.
 Επωνυμία: Το πεδίο αναφέρεται στην επωνυμία του προμηθευτή.

.

Τα πεδία στις «Λογιστικές αξίες», στις «Φορολογικές αξίες» και στις «Στατιστικές αξίες» ενημερώνονται από τις κινήσεις αποσβέσεων.

 Αποσβέσεις: Το πεδίο αναφέρεται στην αξία των αποσβέσεων.
 Μειώσεις αποσβέσεων: Το πεδίο αναφέρεται στην αξία των μειώσεων αποσβέσεων.
 Πρόσθετες αποσβέσεις: Το πεδίο αναφέρεται στην αξία των πρόσθετων αποσβέσεων.
 Κέρδος ή ζημία: Το πεδίο αναφέρεται στην αξία του κέρδους ή της ζημιάς.

.

Τα πεδία στα «Στοιχεία παραγγελίας» ενημερώνονται από τις κινήσεις παραγγελιών.

 Αρχική ποσότητα: Το πεδίο αναφέρεται στην αρχική ποσότητα παραγγελίας του παγίου.
 Ακυρωμένη ποσότητα: Σε περίπτωση που υπήρξε μείωση της αρχικής ποσότητας παραγγελίας του παγίου, το πεδίο ενημερώνεται με την ακυρωμένη ποσότητα.
 Παράδοση: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία και ώρα παράδοσης των παγίων.
 Εκτελεσμένη: Όταν η παραγγελία εκτελεστεί πλήρως η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ».

.

Τα πεδία στα «Στοιχεία δελτίου αποστολής» αναφέρονται στην τιμολογημένη ποσότητα του παγίου και ενημερώνονται από αντίστοιχες κινήσεις.

 Τιμολογημένη ποσότητα: Το πεδίο ενημερώνεται όταν τιμολογείται πλήρως ή μερικώς η αρχική ποσότητα του δελτίου αποστολής.
 Τιμολογημένη: Το πεδίο αφορά τις κινήσεις του δελτίου αποστολής όταν αυτό τιμολογείται σταδιακά. Η τιμή του πεδίου θα γίνει «ΝΑΙ» όταν θα έχει τιμολογηθεί η συνολική ποσότητα του δελτίου αποστολής.

.

Σελίδα «3»

 Εκτυπωμένη: Η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ» όταν η κίνηση/παραστατικό έχει εκτυπωθεί.
 Ακυρωμένη: Η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ» όταν η κίνηση/παραστατικό έχει ακυρωθεί.
 Ενημέρωση λογ/κής: Η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ» όταν η κίνηση/παραστατικό έχει δημιουργήσει άρθρα στην λογιστική.

.

Σελίδα «Σχόλια»

Προσθέσετε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία/σχόλιο αφορά το πάγιο.

.

Σελίδα «Έγγραφα»

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να ανεβάσετε τα έγγραφα που συνδέονται με το πάγιο. Σας παρέχετε η δυνατότητα: να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

.

Σελίδα «Πεδία Χρήστη»

Δίνονται πεδία ελεύθερου κειμένου, αριθμητικά, καταχώρησης ημερομηνίας και πινάκων που αφορούν πρόσθετα χαρακτηριστικά του παγίου τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήση. Η δημιουργία πινάκων γίνεται από την επιλογή (Πίνακες – Πάγια – Πίνακες χρήστη).

.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση».

.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες των κινήσεων παγίων.

 Έμμεσα στοιχεία παγίου [F2]
 Έμμεσα στοιχεία οντότητας [F3]
 Έμμεσα στοιχεία πελάτη [F4]
 Έμμεσα στοιχεία προμηθευτή [F5]

.

.