Αριθμοδείκτες προμηθευτών

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των αριθμοδεικτών των προμηθευτών. Για κάθε προμηθευτή που θα ορίσετε προβάλλονται:

ο κωδικός και η επωνυμία,

 το υπόλοιπο,
 τα εκκρεμή αξιόγραφα,
 τα εκκρεμή αξιόγραφα που έχουν εκδότης την εταιρία μας,
 τα ληξιπρόθεσμα αξιόγραφα,
 το ανοικτό υπόλοιπο,
 οι ημέρες ηλικίας υπολοίπου
 οι ημέρες χρόνου αποπληρωμής,
 ο συνολικός τζίρος,
 η αξία των εκπτώσεων και
 το ποσοστό των εκπτώσεων επί του συνολικού τζίρου.

Ο κωδικός του προμηθευτή λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.