Βιβλίο παγίων (αναλυτικό)

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του αναλυτικού βιβλίου των παγίων. Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε πάγιο είναι:

 ο κωδικός,
 η περιγραφή,
 ο λογιστικός συντελεστής απόσβεσης,
 η λογιστική μέθοδος απόσβεσης,
 οι αξίες (κύριων, προσθηκών, βελτιώσεων) και
 τα στοιχεία των σχετικών παραστατικών (η ημερομηνία, το παραστατικό, το υποκατάστημα, η αιτιολογία, ο τύπος παγίου, ο συναλλασσόμενος, η οντότητα, η ημερομηνία ένταξης, η ποσότητα, η ποσότητα ένταξης, η αξία ένταξης, η αξία κίνησης, η ημερομηνία έναρξης των λογιστικών αποσβέσεων, οι λογιστικές αποσβέσεις και η αναπόσβεστη λογιστική αξία).

Ο κωδικός του παγίου και το παραστατικό λειτουργούν σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των αντίστοιχων στοιχείων.