Αλλαγή τιμών πώλησης

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να προβείτε σε μαζική αλλαγή των τιμών πώλησης των ειδών. Δηλώστε τον τρόπο υπολογισμού της αλλαγής τιμών και ορίστε τα είδη. Ανάλογα με τον τρόπο που επιλέξατε σας ζητείτε να ορίσετε την τιμή που θα επιφέρει τις αλλαγές.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Τρόπος υπολογισμού αλλαγής τιμών

Καθορισμός αλλαγών

 Δοτό ποσοστό

Εισάγετε το ποσοστό (%) αλλαγής τιμών και επιλέξτε ποιες τιμές πώλησης του είδους θα επηρεάσει (χονδρική, λιανική κτλ). Δηλώστε αν επιθυμείτε στρογγυλοποίηση των νέων τιμών με βάση τον σχετικό πίνακα, όπως αυτός ορίζεται στην σχετική εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Στρογγυλοποιήσεις) και αν θα επιτραπεί πιθανή μείωση των τιμών. Ορίστε τα είδη των οποίων η τιμή θα αλλαχθεί και πατήστε «Εκτέλεση» για ολοκλήρωση της εργασίας.

 Σταθερό ποσό

Αν επιλέξτε «Αντικατάσταση τιμών» θα αντικατασταθούν με την αξία που θα δώσετε οι τιμές που θα επιλέξτε (χονδρική, λιανική κτλ).

Αν επιλέξτε «Αύξηση τιμών» οι τιμές που θα επιλέξτε (χονδρική, λιανική, τιμή web κτλ) θα αυξηθούν κατά το ποσό που θα δώσατε.

Επιπλέον δηλώστε αν επιθυμείτε στρογγυλοποίηση των νέων τιμών με βάση τον σχετικό πίνακα, όπως αυτός ορίζεται στην σχετική εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Στρογγυλοποιήσεις) και αν θα επιτραπεί η πιθανή μείωση τιμών. Ορίστε τα είδη των οποίων η τιμή θα αλλαχθεί και πατήστε «Εκτέλεση» για ολοκλήρωση της εργασίας.

.

 Ποσοστό markup και
 Δοτό markup

Επιλέξτε πάνω σε ποια από τις παρακάτω τιμές θα υπολογιστεί το ποσοστό markup που έχετε δηλώσει στα σταθερά στοιχεία του είδους ή το ποσοστό που θα ορίσετε εσείς (δοτό).

Τελευταία τιμή αγοράς
Μέση σταθμική τιμή
Περιοδική μέση τιμή
Κυλιόμενη μέση τιμή
Τιμή F.I.F.O
Τιμή L.I.F.O
Τιμή αντικατάστασης
Τελευταία τιμή αντικατάστασης
Πρότυπο κόστος

Ορίστε ποιες τιμές πώλησης (χονδρική, λιανική κτλ) θα επηρεάσει η αλλαγή. Δηλώστε αν επιθυμείτε στρογγυλοποίηση των νέων τιμών με βάση τον σχετικό πίνακα όπως ορίζεται στην σχετική εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Στρογγυλοποιήσεις) και αν θα επιτραπεί πιθανή μείωση τιμών. Ορίστε τα είδη των οποίων η τιμή θα αλλαχθεί και πατήστε «Εκτέλεση» για ολοκλήρωση της εργασίας.

.

.