Υπολοιπα έως ημερομηνία

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των υπολοίπων των ειδών έως κάποια καθορισμένη ημερομηνία.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αναφέρουν για κάθε είδος:

 τον κωδικό,
 την περιγραφή,
 το ποσοστό ΦΠΑ,
 τη μονάδα μέτρησης και
 την ποσότητα υπολοίπου, αναμενόμενων και δεσμευμένων.

Ο κωδικός του είδους λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.