Ημερολόγιο προσώπων

Η εργασία αφορά τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των ενεργειών που συνδέονται με τα πρόσωπα και τους χρήστες της εφαρμογής.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται επηρεάζεται από τα παρακάτω κριτήρια.

 Επιλογή: Επιλέξτε τους τύπους των ενεργειών (άδειες/εξαιρέσεις, χρήστη) που θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο.
 Ημέρα: Με την συγκεκριμένη επιλογή το ημερολόγιο προβάλλεται σε ημερήσια βάση.
 Εβδομάδα: Με την συγκεκριμένη επιλογή το ημερολόγιο προβάλλεται σε εβδομαδιαία βάση.
 Μήνας: Με την συγκεκριμένη επιλογή το ημερολόγιο προβάλλεται σε μηνιαία βάση.
 Έτος: Με την συγκεκριμένη επιλογή το ημερολόγιο προβάλλεται σε ετήσια βάση.
 Πρόγραμμα: Η συγκεκριμένη επιλογή παρουσιάζει την χρονική λίστα (timeline) των εγγραφών του ημερολογίου.
 Συνοπτικά: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής η εφαρμογή ομαδοποιεί τις εγγραφές σε δύο κατηγορίες χρήστες και πρόσωπα. Για την προβολή των ενεργειών μιας κατηγορίας επιλέξτε την και κάντε διπλό κλικ. Για την προβολή των λεπτομερειών μιας ενέργειας επιλέξτε την επιθυμητή από την λίστα και κάντε διπλό κλικ.

Η απενεργοποίηση της επιλογής εμφανίζει για κάθε εγγραφή που αφορά τον χρήστη τον τίτλο της ενέργειας και την ώρα έναρξης και λήξης και για κάθε εγγραφή που αφορά τα πρόσωπα την κατάσταση της ενέργειας και το όνομα του προσώπου. Για την προβολή των λεπτομερειών μιας ενέργειας επιλέξτε την και κάντε διπλό κλικ.

 Ανανέωση: Η ενεργοποίηση της επιλογής επιτρέπει την άμεση ανανέωση του ημερολογίου κατά την καταχώρηση μίας ενέργειας.
 Συγχρονισμός: Αφορά τις ενέργειες που έχουν προστεθεί από τον ίδιο τον χρήστη και μπορούν να συγχρονιστούν με το ημερολόγιο του Outlook ώστε να εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση υπενθύμισης.
 Πρόσωπα: Αν στο πεδίο «Επιλογή» έχετε ορίσει την προβολή των «Αδειών / Εξαιρέσεων», επιλέξτε το πρόσωπο του οποίου οι άδεις/εξαιρέσεις θέλετε να προβληθούν στο ημερολόγιο.
 Καταστάσεις: Αν στο πεδίο «Επιλογή» έχετε ορίσει την προβολή των «Αδειών / Εξαιρέσεων», επιλέξτε την κατηγορία καταστάσεων που επιθυμείτε να προβληθούν στο ημερολόγιο.
 Χρήστες: Αν στο πεδίο «Επιλογή» έχετε ορίσει την τιμή «Χρήστη» επιλέξτε τον χρήστη του οποίου οι ενέργειες θα προβληθούν στο ημερολόγιο.
 Πεδίο αναζήτησης: Χρησιμοποιήστε το πεδίο για να αναζητήσετε εγγραφές του χρήστη.

.

Η επιλογή του μήνα γίνεται είτε από την μπάρα κύλισης που υπάρχει στα δεξιά του ημερολογίου, είτε χρησιμοποιώντας τα βέλη που υπάρχουν στο μηνιαίο ημερολόγιο, στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.

Κατά την επιλογή ημέρας εμφανίζονται στο δεξί μέρος της οθόνης οι ενέργειες της.

.

Για την εγγραφή μιας ενέργειας επιλέγετε την επιθυμητή ημερομηνία και με διπλό κλικ εμφανίζονται οι επιλογές: «Αδειών/Εξαιρέσεων» και «Χρήστη».

Η επιλογή «Αδειών/Εξαιρέσεων» σας επιτρέπει να ορίσετε τις μέρες αδείας των προσώπων και τυχόν εξαιρέσεις που υπάρχουν όσο αφορά τις εργάσιμες μέρες. Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

 Ημερομηνία: Η εφαρμογή εμφανίζει την ημερομηνία που επιλέξατε αρχικά. Για αλλαγή ημερομηνίας επιλέξτε το εικονίδιο που βρίσκεται στο πεδίο και επιλέξτε την νέα ημερομηνία ή διαγράψτε την προτεινόμενη και πληκτρολογήστε την νέα.
 Πρόσωπο: Επιλέξτε από την προτεινόμενη λίστα το πρόσωπο που επιθυμείτε. Η τιμές τις λίστας ορίζονται από την εργασία (Διαθέσιμοι πόροι – Ανθρώπινοι πόροι – Στοιχεία προσώπων).
 Κατάσταση: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα. Η τιμή «Default» αναφέρεται στην κατάσταση του υποκαταστήματος, για την ημερομηνία που δηλώσατε, όπως αυτή εμφανίζεται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Πίνακες – Γενικοί – Αργίες/Εξαιρέσεις).
 Παρατήρηση: Συμπληρώστε οποιαδήποτε πληροφορία θεωρείται απαραίτητη.

Για την ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Καταχώρηση».

.

Η επιλογή «Χρήστη» σας επιτρέπει να καταχωρήσετε οποιαδήποτε ενέργεια επιθυμείτε και συνδέεται με τον χρήστη της εφαρμογής. Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

 Τίτλος: Συμπληρώστε τον τίτλο της ενέργειας π.χ. ραντεβού.
 Έναρξη: Δηλώστε την ημερομηνία έναρξης της ενέργειας.
 Ώρα: Δηλώστε την ώρα έναρξης.
 Λήξη: Δηλώστε την ημερομηνία λήξης της ενέργειας.
 Ώρα: Δηλώστε την ώρα λήξης της ενέργειας.
 Υπενθύμιση: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα αν επιθυμείτε υπενθύμιση και το χρονικό διάστημα αυτής.
 Χρώμα: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα το χρώμα με το οποίο θα εμφανίζεται η ενέργεια στο πίνακα του ημερολογίου.
 Παρατήρηση & Παρατήρηση 2: Συμπληρώστε παρατηρήσεις σχετικές με την ενέργεια.
 Σχόλια: Συμπληρώστε σχόλια που συνδέονται με την ενέργεια.

Για την ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Καταχώρηση».

.