Στοιχεία αρχείων

Η εργασία προβάλει τα στοιχεία των αρχείων ΜΥΦ που δημιουργήθηκαν μέσω της προηγούμενης εργασίας «Παραγωγή αρχείων». Για κάθε αρχείο προβάλλονται: η περιγραφή, ο τύπος, η κατάσταση, η ημερομηνία υποβολής και ένδειξη για το αν το αρχείο έχει μεταβληθεί.

Η υποβολή των αρχείων γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών.

 Ετικέτα «Έλεγχος»: Η επιλογή αφορά την διερεύνηση για τυχόν αλλαγή της «Κατάστασης» από «Σε εκκρεμότητα» σε «Αποστάλθηκε» ή «Απορρίφθηκε», αρχείων που έχουν υποβληθεί στην ΓΓΠΣ.
 Ετικέτα «Σε αρχείο»: Η επιλογή σας δίνει την δυνατότητα να αποθηκεύετε τα δεδομένα του αρχείου ΜΥΦ σε μορφή XML.
 Ετικέτα «+ Συνένωση αρχείου»: Η επιλογή αφορά ενοποίηση δύο αρχείων ΜΥΦ, ενός δοτού από τον χρήστη με ένα παραγόμενο από την εφαρμογή. Για να γίνει η συγχώνευση τα αρχεία πρέπει να είναι του ιδίου τύπου (πελατών ή προμηθευτών) και του ιδίου έτους/περιόδου. Το νέο αρχείο που προκύπτει αντικαθιστά το παραγόμενο από την εφαρμογή.
 Ετικέτα «Υποβολή»: Με την επιλογή επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αρχείων στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ.
 Ετικέτα «Παράμετροι»: Στο παράθυρο που εμφανίζεται συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία για την ηλεκτρονική υποβολή των αρχείων ΜΥΦ.
 Κωδικός υποκαταστήματος: Εισάγετε τον κωδικό του υποκαταστήματος για τη σύνδεση στο διαδικτυακό τόπο της ΓΤΠΣ.
 Όνομα χρήστη: Εισάγετε το όνομα χρήστη για τη σύνδεση στο διαδικτυακό τόπο της ΓΤΠΣ.
 Κωδικός χρήστη: Εισάγετε το κωδικό χρήστη για τη σύνδεση στο διαδικτυακό τόπο της ΓΤΠΣ.
 Λήψη κωδικών: Για την δημιουργία και λήψη των κωδικών πρόσβασης επισκεφτείτε το προτεινόμενο ιστότοπο επιλέγοντας το εικονίδιο (κύκλο) που υπάρχει στο πεδίο.
 Συμπίεση κατά την εξαγωγή (Ν/0): Ορίστε αν θα γίνεται ή όχι συμπίεση κατά την εξαγωγή του αρχείου ΜΥΦ.

.

Για την προβολή των στοιχείων των αρχείων επιλέγετε το επιθυμητό είτε με διπλό κλικ, είτε μέσω της επιλογής «Στοιχεία».

Στα στοιχεία εμφανίζονται: το ΑΦΜ των πελατών ή των προμηθευτών ή των πελατών και των προμηθευτών, ανάλογα με την κατηγορία συναλλασσομένου που επιλέξατε κατά την δημιουργία του αρχείου, η αξία συναλλαγών προ ΦΠΑ, ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τις συναλλαγές, το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων, ο τύπος συναλλαγής normal (χρεωστική κίνηση) ή credit (πιστωτική κίνηση) και η ημερομηνία της τελευταίας κίνησης ανά τύπο συναλλαγής. Όταν το αρχείο περιλαμβάνει τα στοιχεία των προμηθευτών, για κάθε προμηθευτή δίνεται η πληροφορία για το αν δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Για τις λοιπές δαπάνες και τις πωλήσεις λιανικής ανά ταμειακή, προβάλλονται: η αξία συναλλαγών προ ΦΠΑ, η αξία ΦΠΑ που επιβαρύνει τις συναλλαγές και η ημερομηνία της τελευταίας σχετικής κίνησης.

Για οποιαδήποτε μεταβολή επιλέγεται το σχετικό πεδίο.

Προηγούμενο

Παραγωγή αρχείων