Τρόποι πληρωμής

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να διαχειριστείτε τους τρόπους πληρωμής των παραστατικών πώλησης. Ο τρόπος πληρωμής μπορεί να συμβάλλει στον υπολογισμό εκπτώσεων. Τα δεδομένα του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στα στοιχεία του πελάτη και στον σχεδιασμό των σειρών παραστατικών πώλησης. Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Ενώ για την ακύρωση της επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο «Ακύρωση» αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» . Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

.

Γενικά

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του τρόπου πληρωμής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την ονομασία του τρόπου πληρωμής.
 Έκπτωση: Εισάγετε το ποσοστό έκπτωσης που συνδέεται με τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής.
 Έκπτωση 2: Εισάγετε το δεύτερο ποσοστό έκπτωσης που συνδέεται με τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής.
 Εφαρμογή έκπτωσης: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα το πεδίο εφαρμογής της έκπτωσης (συνολική έκπτωση παραστατικού ή έκπτωση γραμμής παραστατικού ή διαμορφώνει τιμή γραμμής).
 Τιμολόγια, Αποδείξεις κλπ: Ορίστε τα ταμειακά στοιχεία του συνδέονται με τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής.
 Πιστωτικά, Ακυρωτικά κλπ: Ορίστε τα πιστωτικά/ακυρωτικά ταμειακά στοιχεία που συνδέονται με τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής.
 Ποσοστό επί της αξίας: Εισάγετε το ποσοστό της αξίας της κίνησης που συνδέεται με τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής.

.

Διακανονισμός

 Διακριτική πληρωμή ΦΠΑ: Καθορίστε αν θα γίνει διακριτή πληρωμή του ΦΠΑ και πότε.
 Ημέρες πληρωμής ΦΠΑ: Ορίστε το χρονικό διάστημα πληρωμής του ΦΠΑ σε ημέρες.
 Τύπος πληρωμής ΦΠΑ: Καθορίστε τον τρόπο πληρωμής ΦΠΑ επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα.
 Ηλικία αξιογράφων: Ορίστε τις ημέρες λήξης των αξιογράφων, σε περίπτωση που στο προηγούμενο πεδίο έχετε επιλέξει «Αξιόγραφα».
 Ημέρες χάριτος: Καθορίστε τις μέρες χάριτος που αφορούν την εξόφληση του αξιογράφου, σε περίπτωση που στο πεδίο «Τύπος πληρωμής ΦΠΑ» έχετε επιλέξει «Αξιόγραφα».
 Επιλογή: Καθορίστε την αφετηρία έναρξης των πληρωμών του διακανονισμού.
 Ημέρες: Αν στο προηγούμενο πεδίο έχετε επιλέξει «Μετά από» και «Μετά το τέλος του μήνα σε» ορίστε τον αριθμό των ημερών.
 Ποσοστό: Εισάγετε το ποσοστό του συνολικού ποσού που πρέπει να καταβληθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στο πεδίο «Ημέρες».
 Τύπος πληρωμής: Καθορίστε τον τρόπο πληρωμής του ποσοστού που ορίσατε στο προηγούμενο πεδίο.

Ηλικία αξιογράφου: Ορίστε τις ημέρες λήξης του αξιογράφου, σε περίπτωση που για την συμπλήρωση που προηγούμενου πεδίου έχετε επιλέξει «Αξιόγραφα».