Υπόλοιπα οντοτήτων

Στην εκτύπωση των υπολοίπων των οντοτήτων προβάλλονται: ο κωδικός και η περιγραφή του παγίου, ο κωδικός, η περιγραφή και ο τύπος της οντότητας καθώς και το υπόλοιπο κάθε οντότητας.

.