Εικόνα πωλητών

Η εργασία προβάλει την στατιστική, οικονομική εικόνα των προσώπων.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Τα δεδομένα διαμορφώνονται από τα κριτήρια που θα εφαρμόσετε (υποκατάστημα και χρονική περίοδο). Για την πολλαπλή επιλογή μηνών και υποκαταστημάτων πατήστε [Ctrl] και με αριστερό κλικ ορίστε τις επιλογές σας.

Στην πρώτη καρτέλα «Πωλήσεις» οι πληροφορίες που εμφανίζονται αφορούν:

 την αξία πωλήσεων,
 την αξία εκπτώσεων,
 το ποσοστό της μέσης έκπτωσης,
 την αξία υπολοίπου των παραγγελιών και
 την αξία των εκκρεμών δελτίων αποστολής

.

Στην δεύτερη καρτέλα «Εισπράξεις» προβάλλονται:

 οι συνολικές εισπράξεις,
 το σύνολο των μετρητών και των καταθέσεων και
 η αξία αξιογράφων.

.

Για κάθε πρόσωπο εμφανίζεται το πραγματικό και προϋπολογισθέν μέγεθος των πωλήσεων / εισπράξεων, η μεταξύ τους απόκλιση και το ποσοστό αυτής.

Τα δεδομένα της παρουσίασης μπορούν:

 να σταλούν προς εκτύπωση, επιλογή «Εκτυπωτής»
 να αποθηκευτούν σε αρχείο PDF, επιλογή «Σε αρχείο..»

.

Για ανανέωση των δεδομένων επιλέξτε «Εκτέλεση». Ο συνδυασμός των πλήκτρων [Ctrl + Alt +S] παρουσιάζει συνοπτικά ή αναλυτικά τις αξίες ενώ ο συνδυασμός των πλήκτρων [Ctrl +Alt +C] παρουσιάζει τα συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης.

.

.

Προηγούμενο

Εξερεύνηση προσώπων