Ημερολόγιο δαπανών

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ημερολογίου των δαπανών εξοπλισμού.

.

Table

Description automatically generated

.

Με βάση την ημερομηνία για κάθε δαπάνη προβάλλονται:

 το παραστατικό,
 ο τύπος κίνησης,
 ο κωδικός και η επωνυμία του προμηθευτή,
 η αιτιολογία,
 η καθαρή αξία,
 τα άλλα έξοδα,
 η αξία ΦΠΑ,
 το πληρωτέο ποσό και
 ο κωδικός και η περιγραφή του εξοπλισμού.

.

.