Ανάλυση υπολοίπων

Η εργασία παρουσιάζει μια λεπτομερή ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών.

.

Ενότητα «Οικονομικά»

Σελίδα «1»

Τα πεδία ενημερώνονται από σχετικές εργασίες. Το λεκτικό μέρος ορισμένων πεδίων (εκκρεμή δελτία, υπ. παραγγελιών, εκκρεμή αξιόγραφα, εκκρεμή δικά μας, ληξιπρόθεσμα) λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος και σας μεταφέρει στις κινήσεις που ενημερώνουν το πεδίο. Για την ενημέρωση των αριθμοδεικτών πατήστε πάνω στο λεκτικό μέρος του πεδίου.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Σελίδα «Ενηλικίωση»

Η συγκεκριμένη οικονομική παρουσίαση εμφανίζει ανά χρονική περίοδο τριάντα ημερών το υπόλοιπο και την αξία των αξιογράφων που συνδέονται με τον προμηθευτή. Τα δεδομένα του πίνακα βασίζονται στα κριτήρια που θα εφαρμόσετε (ημερομηνία, κατάσταση και κατηγορία αξιογράφου).

Για την προβολή των κινήσεων που συνδέονται με το υπόλοιπο ή τα αξιόγραφα πατήστε στο εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png που υπάρχει στην αριστερή πλευρά του πίνακα ή κάντε δεξί κλικ στις γραμμές του πίνακα και επιλέξτε κατηγορία. Μετά την επιλογή, στην επικεφαλίδα της επιλεγμένης στήλης εμφανίζεται μία κόκκινη κουκίδα. Επιλέγοντας με διπλό κλικ την περίοδο που επιθυμείτε, εμφανίζονται οι κινήσεις του προμηθευτή για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για την κατηγορία που επιλέξατε.

Επιλέγοντας το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg η ενηλικίωση των υπολοίπων δίνεται σε μορφή γραφήματος. Για την εξαγωγή των δεδομένων σε αρχείο Microsoft Excel πατήστε το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg και για εκτύπωση των δεδομένων το αντίστοιχο εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg.

.

Ενότητα «Γραφικά»

Η εργασία παρουσιάζει την γραφική απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων του προμηθευτή.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Τα κριτήρια που επηρεάζουν την μορφή και τα δεδομένα της γραφικής παράστασης είναι:

 τα μεγέθη σύγκρισης (χρήσεις, προϋπολογισθέντα και πραγματοποιηθέντα),
 το είδος της γραφικής παράστασης,
 η χρήση και
 το οικονομικό μέγεθος (χρέωση, πίστωση, τζίρος, αγορές ειδών, δαπάνες, μετρητά, καταθέσεις, τραπεζικές κάρτες, αξιόγραφα).

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο νόμισμα συναλλαγής του προμηθευτή αλλά και στο κύριο.

Επιλέγοντας το εικονίδιο τα δεδομένα παρουσιάζονται αθροιστικά.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες.

 Κινήσεις προμηθευτή
 Έμμεσα στοιχεία προμηθευτή

.

.