Κινήσεις προμηθευτών

Η εργασία σας επιτρέπει την καταχώρηση κινήσεων των προμηθευτών που δεν συνδέονται με τις αγορές και την προβολή όλων των καταχωρημένων κινήσεων. Ακολουθούν τα πεδία που συμπληρώνονται για την εγγραφή νέας κίνησης.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Σελίδα «1»

 Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία κίνησης. Η εφαρμογή προτείνει την τρέχουσα ημερομηνία. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της κίνησης.
 Κωδικός κίνησης: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της κίνησης.
 Σειρά: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Αριθμός: Αν η αρίθμηση της σειράς δεν είναι αυτόματη εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού.
 Παραστατικό: Εισάγετε τα στοιχεία του παραστατικού.
 Υποκατάστημα: Το πεδίο εμφανίζει το υποκατάστημα που επιλέξατε κατά την εισαγωγή σας στην εφαρμογή.
 Προμηθευτής: Εισάγετε το κωδικό του προμηθευτή.
 Υποκατάστημα: Εισάγετε το υποκατάστημα του προμηθευτή.
 Επωνυμία: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του προμηθευτή εισάγετε την επωνυμία του. Το πεδίο συμπληρώνεται κατά την εισαγωγή του κωδικού προμηθευτή.
 Τρόπος πληρωμής: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα. Ο καθορισμός των τιμών γίνεται στην εργασία (Πίνακες – Αγορές – Τρόποι πληρωμής).
 Ταμειακό στοιχείο: Το πεδίο αναφέρεται στο ταμειακό στοιχείο των κινήσεων που προέρχονται από παραστατικά ταμείου.
 Νόμισμα: Προτείνεται το νόμισμα συναλλαγής του προμηθευτή.
 Ισοτιμία: Αν το νόμισμα που επιλέξατε είναι το κύριο, η ισοτιμία έχει προκαθορισμένη τιμή ένα (1). Σε αντίθετη περίπτωση γίνεται αναζήτηση για την τιμή ισοτιμίας με βάση την ημερομηνία κίνησης. Αν δεν βρεθεί η τιμή ισοτιμίας τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και θα πρέπει να οριστεί από τον χρήστη.
 Καθαρή αξία: Εισάγετε την καθαρή αξία της κίνησης στο νόμισμα συναλλαγής του προμηθευτή.
 Καθαρή αξία (EUR): Το πεδίο εμφανίζει την αξία της κίνησης στο κύριο νόμισμα.
 Άλλα έξοδα: Εισάγετε την αξία άλλων εξόδων που επιβαρύνουν την κίνηση στο νόμισμα συναλλαγής του προμηθευτή.
 Άλλα έξοδα (EUR): Το πεδίο εμφανίζει την αξία των άλλων εξόδων στο κύριο νόμισμα.
 Αξία ΦΠΑ: Εισάγετε την αξία του ΦΠΑ στο νόμισμα συναλλαγής του προμηθευτή.
 Αξία ΦΠΑ (EUR): Το πεδίο εμφανίζει την αξία του ΦΠΑ στο κύριο νόμισμα.
 Αιτιολογία, Αιτιολογία 2: Συμπληρώστε τα πεδία με σχετικές με την κίνηση πληροφορίες. Όταν η κίνηση προέρχεται από άλλο κύκλωμα, τα στοιχεία που συμπληρώνουν τα πεδία ορίζονται από τις σχετικές παραμέτρους στο οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Παραστατικών – Παραστατικά αγοράς).
 Αντιστίχιση: Το πεδίο αφορά τα παραστατικά ταμείου. Αν η τιμή του πεδίου είναι «ΝΑΙ» τότε η κίνηση του προμηθευτή θα αντιστοιχιθεί αυτόματα έναντι του συνολικού υπολοίπου του. Σε αντίθετη περίπτωση η αντιστοίχιση της κίνησης θα πρέπει να γίνει από τον χρήστη μέσω της σχετικής εργασίας (Συναλλασσόμενοι – Προμηθευτές – Αντιστοιχίσεις κινήσεων). Η τιμή του πεδίου ορίζεται από τον τρόπο συμπλήρωσης του αντίστοιχου πεδίου στα στοιχεία του προμηθευτή αλλά υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
 Συναλ/κή διαφορά: Αν η κίνηση είναι σε ξένο νόμισμα το πεδίο ενημερώνεται από την αντίστοιχη εργασία (Συναλλασόμμενη – Προμηθευτές – Εργασίες – Συναλλαγματικές διαφορές).
 Αξία κάλυψης: Το πεδίο ενημερώνεται κατά την αντιστοίχιση της κίνησης και αναφέρεται στο ποσό της κίνησης που έχει καλυφθεί.
 Ακάλυπτη αξία: Το πεδίο ενημερώνεται κατά την αντιστοίχιση της κίνησης και αναφέρεται στο ποσό της κίνησης που δεν έχει καλυφθεί.

.

Σελίδα «2»

Άλλα στοιχεία

 Αξία δώρων: Τα πεδία ενημερώνονται όταν η κίνηση δημιουργείται από παραστατικό αγοράς, με την αξία των ειδών και την υπηρεσιών που αποτελούν δώρα. Το πρώτο πεδίο αναφέρει την αξία στο νόμισμα συναλλαγής του προμηθευτή και το δεύτερο στο κύριο νόμισμα.

.

Στοιχεία παραγγελίας

 Αρχική αξία: Το πεδίο αφορά τις κινήσεις παραγγελιών και αναφέρεται στην αρχική αξία της παραγγελίας. Το πρώτο πεδίο αναφέρει την αξία στο νόμισμα συναλλαγής του προμηθευτή και το δεύτερο στο κύριο νόμισμα.
 Ακυρωμένη αξία: Το πεδίο ενημερώνεται από το άθροισμα των αντίστοιχων πεδίων που έχουν υπολογιστεί στο παραστατικό αγοράς και αφορά την ακύρωση παραγγελίας. Το πρώτο πεδίο αναφέρει την αξία στο νόμισμα συναλλαγής του προμηθευτή και το δεύτερο στο κύριο νόμισμα.
 Παράδοση: Τα πεδία αναφέρονται στην ημερομηνία και ώρα παράδοσης της παραγγελίας αντίστοιχα και ενημερώνονται από σχετική κίνηση.
 Εκτελεσμένη: Όταν η παραγγελία εκτελεστεί πλήρως η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ».

.

Στοιχεία δελτίου αποστολής

 Τιμολογημένη αξία: Το πεδίο αφορά μόνο τις κινήσεις των δελτίων αποστολής που προέρχονται από παραστατικά αγορών. Το πρώτο πεδίο αναφέρει την τιμολογημένη αξία στο νόμισμα συναλλαγής του προμηθευτή και το δεύτερο στο κύριο νόμισμα.
 Τιμολογημένη: Η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ» όταν η κίνηση/παραστατικό έχει τιμολογηθεί.

.

 Εκτυπωμένη: Η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ» όταν η κίνηση/παραστατικό έχει εκτυπωθεί.
 Ακυρωμένη: Η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ» όταν η κίνηση/παραστατικό έχει ακυρωθεί.
 Ενημέρωση λογιστικής: Η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ» όταν η κίνηση/παραστατικό έχει δημιουργήσει άρθρα στην λογιστική.

.

Σελίδα «Σχόλια»

Προσθέσετε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία και σχόλιο αφορά την κίνηση του προμηθευτή.

.

Σελίδα «Έγγραφα»

Εισάγετε τα έγγραφα που συνδέονται με την κίνηση του προμηθευτή. Μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

.

Σελίδα «Πεδία χρήστη»

Χρησιμοποιήστε τα πεδία για την καταχώρηση στοιχείων που αφορούν τον προμηθευτή. Δίνονται πεδία, ελεύθερου κειμένου, αριθμητικά, καταχώρησης ημερομηνίας και πινάκων. Η δημιουργία πινάκων γίνεται από την επιλογή (Πίνακες – Προμηθευτές – Πίνακες χρήστη).

.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες.

 Έμμεσα στοιχεία προμηθευτή [F2]
 Ανάλυση διακανονισμού τρόπου πληρωμής
 Έμμεσα στοιχεία σχετικής εγγραφής [F7]
 Στοιχεία άρθρων λογιστικής [F8]
 Αλλαγή κατάστασης εκτυπωμένου

.

.